Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
ElektřinaELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY

Přípojky elektrických zařízení k distribuční síti

Elektrické zařízení určené k připojení odběrných elektrických zařízení se nazývá elektrická přípojka.

Elektrické přípojky se rozdělují podle výše napětí a podle způsobu provedení.

Podle výše napětí dělíme přípojky na přípojky

A. Nízkého napětí (nn),
B. vysokého napětí (vn) a velmi vysokého napětí (vvn),

Podle provedení přípojky dělíme na přípojky :

1. Provedené venkovním vedením,
2. provedené kabelovým vedením,
3. provedené kombinací obou způsobů.


A. Přípojky nízkého napětí.

Začátek přípojek elektřiny

Elektrická přípojka začíná odbočením od rozvodného zařízení provozovatele distribuční soustavy směrem k odběrateli.

Odbočením se rozumí odbočení od spínacích prvků nebo přípojnic v elektrické stanici, vychází-li elektrická přípojka z elektrické stanice. Mimo elektrickou stanici začíná elektrická přípojka odbočením od venkovního nebo kabelového vedení.

 • Odbočením od venkovního vedení, jakékoliv provedení, se rozumí, že vodiče hlavního venkovního vedení jsou součástí zařízení distribuční soustavy. Svorka (jakéhokoliv provedení) je již součástí přípojky. Odbočný podpěrný bod (byť by byl zřizován současně s přípojkou ) je součástí distribuční soustavy.
 • Odbočením od přípojnic v elektrické stanici se rozumí, že přípojnice je součástí rozvodného zařízení provozovatele distribuční soustavy, upevňovací šrouby, svorky a pod. jsou již součástí elektrické přípojky.

Poznámka:
Zařízení, které je v přímém styku se zařízením distribuční soustavy, podléhá schválení provozovatele distribuční soustavy. Toto zařízení musí být kompatibilní se zařízením distribuční soustavy.

 

 

 


Ukončení elektrických přípojek nízkého napětí.

Přípojky nízkého napětí (do 1000 V fázového napětí) končí, pokud není dohodnuto s provozovatelem distribuční soustavy jinak, v přípojkových skříních.


Typy přípojkových skříní:

 • Hlavní domovní pojistková skříň - je-li přípojka provedena venkovním vedením. Přípojková skříň musí být plombovatelná nebo se závěrem na klíč odsouhlasený provozovatelem distribuční soustavy.
 • Hlavní domovní kabelová skříň - je-li přípojka provedena kabelovým vedením. Přípojková skříň musí být vybavena závěrem na klíč odsouhlasený provozovatelem distribuční soustavy.

Přípojkové skříně jsou součástí přípojky.


Provedení přípojek nízkého napětí

 1. Přípojky nn provedené venkovním vedením.
  Přípojka nn slouží k připojení jedné nemovitosti, ve zvláště odůvodněných případech lze se souhlasem provozovatele distribuční soustavy připojit jednou přípojkou i více nemovitostí. Je-li provedeno pro jednu nemovitost více přípojek, musí být tato skutečnost odsouhlasena provozovatelem distribuční soustavy a vyznačena v každé přípojkové skříni této nemovitosti.
  Přípojka musí být zřízena s plným počtem vodičů rozvodného zařízení distribuční soustavy v místě odbočení přípojky. Pouze ve výjimečných případech odůvodněných charakterem malého odběru (prodejní stánky, poutače, reklamní zařízení apod.) lze přípojku provést se souhlasem provozovatele distribuční soustavy i s menším počtem vodičů.
  • Minimální průřezy vodičů
   Minimální průřezy vodičů jsou podle technických norem 16 mm2 AlFe u holých vodičů a 10 mm2 Al u izolovaných vodičů a závěsných kabelů. S ohledem na použití sítí TN-C se v praxi používá minimální průřez 16 mm2 Al. Při použití jiných materiálů nebo jiné konstrukce vodičů musí být zachovány obdobné elektrické a mechanické vlastnosti vodičů. Pro přípojky se standardně používá závěsných kabelů a izolovaných vodičů.
  • Jištění venkovního vedení
   jištění v přípojkové skříni musí být alespoň o jeden stupeň vyšší než jištění před elektroměrem. Přitom je nutné dodržet zásady pro volbu jistících prvků podle ČSN 33 2000?4?43. K jištění lze použít pojistky závitové, nožové apod.. Je-li v přípojkové skříni více sad pojistek či jiných jistících prvků, musí být u každé sady trvanlivě vyznačeno, pro které odběrné místo je pojistková sada určena.
  • Nejdůležitější normy:
   ČSN 33 3320 ? umístění přípojkových skříní
   ČSN EN 60 059 (33 0125) ČSN 33 3301 provedení přípojek
 2. Přípojky nn provedené kabelem
  Přípojka nn slouží k připojení jedné nemovitosti, ve zvláště odůvodněných případech lze se souhlasem provozovatele distribuční soustavy připojit jednou přípojkou i více nemovitostí.
  Je-li provedeno pro jednu nemovitost více přípojek, musí být tato skutečnost odsouhlasena provozovatelem distribuční soustavy a musí být tato skutečnost vyznačena v každé přípojkové skříni této nemovitosti.
  Je-li připojení nemovitosti provedeno zasmyčkováním kabelu distribučního rozvodu provozovatele distribuční soustavy, připojení odběrných zařízení začíná v tomto případě připojením hlavního domovního vedení nebo odbočením k elektroměru z jistících prvků ve skříni v majetku provozovatele distribuční soustavy.
  Kabelové přípojky musí být zřízeny vždy s plným počtem vodičů rozvodného zařízení distribuční soustavy v místě připojení.

  Přípojková skříň musí být uzamykatelná závěrem odsouhlaseným provozovatelem distribuční soustavy.
  • Minimální průřezy vodičů v kabelu
   Minimální průřezy elektrických přípojek jsou 4 x 16 mm2 Al. Použije-li se kabel s měděnými vodiči, minimální průřez je 4 x 10 mm2 Cu.
  • Umístění přípojkové kabelové skříně
   Přípojková skříň je součástí přípojky. Umisťuje se zpravidla na odběratelově nemovitosti v oplocení, obvodovém zdivu či jiném vhodném a snadno přístupném místě, které je přístupné i bez přítomnosti odběratele. Umístění nesmí zasahovat do evakuační cesty. Před přípojkovou skříní musí být volný prostor o šířce minimálně 0,8 m k bezpečnému provádění obsluhy a prací.
   Spodní okraj skříně má být 0,6 m nad definitivně upraveným terénem. S ohledem na místní podmínky ji lze po projednání s provozovatelem distribuční soustavy umístnit odlišně. Nedoporučuje se umisťovat ji výše než 1,5 m.
  • Jištění kabelového vedení
   Jištění v přípojkové skříni musí být alespoň o jeden stupeň vyšší (z řady jmenovitých proudů podle ČSN EN 60 059 (33 0125)), než je jištění před elektroměrem. Přitom je nutné dodržet zásady pro volbu jistících prvků podle ČSN 33 2000-4-43.
   Je-li v přípojkové skříni více sad pojistek či jiných jistících prvků, musí být u každé sady trvanlivě vyznačeno, pro které odběrné místo je pojistková sada určena.
 3. Přípojky nn provedené zčásti venkovním vedením a zčásti kabelovým
  vedením

  V odůvodnitelných případech lze provést přípojku nn kombinací venkovního a kabelového vedení. V tomto případě se pro jednotlivé části přípojky uplatňují požadavky podle způsobu provedení.

 

Neoprávněný odběr elektřiny
Při zřizování nové a rekonstrukci stávající přípojky musí být provedena dostupná technická opatření k zamezení neoprávněného odběru elektřiny.
Přípojková skříň je součástí přípojky. Umísťuje se zpravidla na odběratelově nemovitosti nebo na hranici této nemovitosti či v její blízkosti tak, aby byl k ní umožněn přístup i bez přítomnosti odběratele.

 

Náklady na zřízení , vlastnické vztahy a údržba elektrické přípojky

 • Náklady na zřízení elektrické přípojky hradí ten, v jehož prospěch byla zřízena.
 • Vlastníkem přípojky je ten, kdo uhradil náklady na její zřízení.
 • Vlastník elektrické přípojky je povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení života a zdraví osob či poškození majetku.
 • Provozovatel distribuční soustavy je povinen za úplatu elektrickou přípojku provozovat, udržovat a opravovat, pokud o to její vlastník písemně požádá.

 

Smlouvy o připojení

Smlouvy o připojení se obvykle sjednávají na základě typu připojení a podle počtu přípojek následujícím způsobem:

 1. Smlouva o připojení odběratele k distribuční soustavě, která se uzavírá na každé odběrné místo zvlášť musí obsahovat:
  • Identifikační údaje smluvních stran s adresami pro doručování,
  • předmět smlouvy a podmínky připojení,
  • termín připojení,
  • dobu platnosti smlouvy,
  • výši a způsob úhrady podílu odběratele na oprávněných nákladech dodavatele spojených s připojením k distribuční soustavě.
 2. Pro jeden právní subjekt může být uzavřena jedna smlouva zahrnující i více odběrných míst, každé však musí být ve smlouvě samostatně specifikované včetně požadovaného příkonu a charakteru odběru.

  Obsah a forma smlouvy o připojení odběratele k distribuční soustavě se liší podle složitosti a způsobů vyřízení jednotlivých případů. Smlouva musí obsahovat odhad podílu na oprávněných nákladech s možností rizika vzniku odchylky skutečných nákladů oproti nákladům propočtovým (předběžně stanoveným či projektovaným v zjednodušeném technicko-ekonomickém návrhu stavby). Ve Smlouvě je uvedeno ustanovení, že výše podílu na nákladech připojení má formu zálohy. Vzájemné vypořádání bude provedeno po dokončení úprav na základě skutečně vynaložených oprávněných nákladů.
  Smlouva o připojení obsahuje:
  • Závazek odběratele zahájit odběr elektřiny do smluveného termínu,
  • v případě, že odběratel nesplní tuto povinnost, právo dodavatele (provozovatele distribuční soustavy) na náhradu škody ve výši veškerých oprávněných nákladů dodavatele, vynaložených v souvislosti s požadavkem odběratele na připojení k distribuční soustavě.

 


Bezpečnost

Vlastník elektrické přípojky je povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení života a zdraví osob či poškození majetku. Ve smyslu energetického zákona může o tuto činnost požádat provozovatele distribuční soustavy, který je povinen ji za úplatu vykonávat.

 

Postup připojení k distribuční elektrorozvodné síti odběrů kategorie D ? domácnosti, rodinné domy, rekreační zařízení apod.
Vážení čtenáři portálu www.infoenergie.cz. Jak víte na jižní Moravě a v jižních Čechách začala působit od začátku roku 2005 nová energetická společnost E.ON a.s. V dobách kdy elektrizační soustavu (výroba, rozvod a spotřeba elektřiny) vlastnili č
 

Diskuze: Přípojky elektrických zařízení k distribuční síti
2006-08-16 01:29
2007-09-10 19:40 Šlinger el.přípojka
2007-11-01 10:03 anonymous el.přípojka

  Poslední aktualizace: 4.7.2007 10:37
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 22.3.2004