Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
ElektřinaELEKTROTECHNICKÉ NORMY, PŘEDPISY, POKYNY

Bezpečná obsluha elektrických zařízení osobami bez elektrotechnické kvalifikace

Zákon  č. 458/2000 Sb.  definuje  elektrická zařízení   jsou  elektrotechnická zařízení  určená pro výrobu, přenos, přeměnu, rozvod a užití elektrické energie, zahrnuje všechny zdroje elektřiny.

 

Lidé elektrické zařízení projektují, instalují a provozují. Jedná se o činnosti, které  musí být realizovány proto aby elektřina mohla lidem bezpečně  a dlouhodobě sloužit.    Jednotlivé činnosti realizované na elektrickém zařízení se rozdělují do dvou základních činností, kterými jsou  práce na el. zařízení a obsluha elektrických zařízení.

 

Práce na el. zařízení bez napětí se považuje práce (činnost vykonávaná za pomocí nástroje) popřípadě jeho část na které se pracuje, je odpojeno od napětí nebo práce v místě, které je oddělené od živých částí pod napětím kryty chránícími před úmyslným dotykem tyto práce mohou vykonávat osoby poučené. Osoby znalé a osoby znalé s vyšší kvalifikací mohou pracovat na elektrickém zařízení bez napětí samostatně.

 

 

Obsluhou elektrických zařízení se rozumí lidské  činnosti spojené se provozem elektrických zařízení.  Jako příklad lze uvést zapínání a vypínání elektrických okruhů;lokální, dálkové nebo centrální ovládání, regulování, monitorování, čtení dat trvale instalovaných přístrojů, prohlídky elektrických zařízení apod.  Při obsluze se osoby obsluhující elektrické zařízení  zásadně dotýkají jen těch částí el. zařízení, které jsou k tomu určené například vypínače, spínače, ovladače apod. 

 

 

Obsluhovat elektrická zařízení mohou, při dodržení elektrotechnickými odborníky  mimo elektrikářů také osoby bez elektrotechnické kvalifikace tzv. laici.   Pro tyto osoby  stanovili elektrotechničtí odborníci hlavní zásady pro bezpečnou obsluhu a zacházení s elektrickými předměty a zakotvili je v ČSN  33 3110.  Problém je, že  následující legislativa odzávaznila technické normy a  tak pokud  tato norma není investory, zanesena  do smluv  není dodržování zásad bezpečnosti závazné.

 

Norma rozděluje elektrická zařízení používaná osobami bez elektrotechnické kvalifikace do 3 skupin:

 

 

Skupina A, která obsahuje: elektromechanické a elektrotepelné spotřebiče pro domácnost a podobné účely, elektromechanické a elektrotepelné ruční nářadí. přístroje spotřební elektroniky, zařízení pro elektrické vytápění prostorů obytných budov všeho druhu, elektrické kancelářské stroje, osobní počítače a jejich příslušenství, elektrické a elektronické hračky a hry, pracovní a stavební stroje malé mechanizace a elektrické nářadí.

 

Skupina B elektrické a prodlužovaní přívody k elektrickým   spotřebičům.

  

 

Skupina C elektroinstalační materiál a elektrické regulační zařízení používaná v domácnostech jako součást elektrické instalace, elektrické svítidla pro pevné připojení a připojení pohyblivým přívodem, do působnosti této normy patří také pevné elektrické instalace v bytových jednotkách a společném příslušenství budov bytové výstavby, počínaje měřením (elektroměrem a to včetně rozvodnic a rozvaděčů).

 

 

Přesto většina uživatelů a provozovatelů el. zařízení chce svá zařízení obsluhovat bezpečně aby nedošlo k úrazu el. proudem nebo požáru a proto by měla projektová dokumentace, přestože to není stanoveno vyhláškou o projektové dokumentaci staveb obsahovat základní informace pro bezpečnou obsluhu el. zařízení a revizní technici by měli kontrolovat její umístění na přístupném a  viditelném místě například u hlavních rozváděčů.  Součástí revizní zprávy by mělo být ustanovení, že obsluha byla poučena  o  zacházení s elektrickým zařízením při provozu, neboť revizní technik je jediná osoba, která může při revizi toto poučení za příslušný honorář realizovat.

 

 

Pokud  je elektrické zařízení budou obsluhovat osoby bez elektrotechnické kvalifikace musí na toto pamatovat již projektant v návrhu elektrického zařízení i montážní firma při jeho instalaci a  to dodržením následujících podmínek

 

  1. Elektrická zařízení a předměty musí být napájeny ze zdroje malého napětí (mn) tj. napětí do 50V střídavých nebo nízkého napětí (nn) tj. napětí do  1 000 V střídavých. 

 

  1. Stupeň krytí elektrických předmětů musí odpovídat způsobu použití, ale nesmí být menší než IP 2X. Výjimku z tohoto požadavku tvoří objímky svítidel a závitové pojistky, které při výměně vyměnitelných částí nemají ochranu před úmyslným dotykem.

 

  1. Živé i neživé části a části, které je třeba při obsluze nebo práci uchopit rukou nebo v ruce držet, musí mít provedené ochrany proto nebezpečnému dotykovému napětí živých i neživých částí. Typy základních i zvýšených ochran, jejich  stupňování (zvyšování bezpečnosti) a kombinace v jednotlivých typech sítí (TN, TT, IT) a podmínky jejich spolehlivé funkce uvádí  ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

 

Poznámka:  Živou částí elektrického zařízení se rozumí materiály, které jsou určené k vedení elektřiny. Neživou částí se rozumí části elektrických předmětů, které za provozu nejsou určeny k vedení elektřiny, ale při poruše například poškození izolace nebo snížení izolační pevnosti na nich může být životu nebezpečné dotykové napětí.

 

  1. Pokud elektrické zařízení nebo předměty obsahují má živé části, kterých se smí laik dotýkat, musí být pro jejich napájení a  provoz a použito malé bezpečné napětí.

          Jmenovité bezpečné výstupní napětí zdroje nesmí být vyšší než 25V pro střídavý
           proud, přičemž  jmenovitý výkon zdroje nesmí být vyšší než 200 VA nebo 200 W.

 

 

Elektrické zařízení v prostorách, ve kterých je budou provozovat a obsluhovat osoby bez elektrotechnické kvalifikace se smí používat jen v prostředí, pro které bylo konstruováno. Toto prostředí musí být uvedeno v průvodní dokumentaci.  Podle legislativních změn  se prostředí nazývá vnější vlivy a stanovuje protokolártně se podle ČSN 33 2000-3. 

 

Pokud obsluhuje  osoba bez elektrotechnické kvalifikace také elektrické zařízení v elektrorozvodné skříni  odborně nazývané rozváděč nebo rozvodnice, kterou smí otevřít, musí tomuto požadavku vyhovovat i zařízení a předměty  uvnitř skříně.

 

S každým elektrickým zařízením určeným k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace musí být dodána průvodní elektrotechnická dokumentace, která mimo náležitosti stanovených v předmětových normách musí obsahovat všeobecné poučení o správném a bezpečném využívání elektrické energie a elektrického zařízení. Průvodní technická dokumentace musí být dodávána současně s elektrickým zařízením určeným laikům a tvoří nedílnou součást dodávky.

 

Následující poučení o správném a bezpečném užívání el. energie při používání el. instalace laiky v bytových jednotkách a společném příslušenství budov bytové výstavby musí být předáno odběrateli nejpozději při uzavření dohody o odběru elektrické energie.

 

 

 

Poučení obsluhy elektrického zařízení zejména obsahuje:

 

Místo umístění hlavního vypínače, jističe,

vypnutí a zapnutí zařízení,
připojení zařízení ke zdroji pomocí zásuvek a vidlic,
běžnou údržbu a čištění zařízení bez odnímání krytů pomocí nástroje a při odpojeném elektrickém zařízení od sítě,
výměnu žárovek a výměnu závitových pojistek při vypnutém stavu elektrickém zařízení.

 

 

 

Průvodní technická dokumentace výrobků musí obsahovat alespoň:

 

a) údaj o druhu prostředí podle ČSN 33 0300, nebo podle ČSN 33 2000-3 ve kterém smí být spotřebič umístěn, provozován a udržován
b) u lokálních spotřebičů a zdrojů tepla údaje podle ČSN 06 1008
c) pokyny pro instalování, ve kterých je uvedeno:
- u spotřebičů, u nichž je dovoleno vestavění nebo zabudování
- u tepelných spotřebičů bezpečná vzdálenost podle ČSN 06 1008
- upozornění, že spotřebiče určené k pevnému připojení smí připojovat výhradně odborný závod nebo oprávněný pracovník s elektrotechnickou kvalifikací
d) pokyny pro obsluhu a údržbu
e) pokyny pro seřízení, uvedení do provozu a pro obsluhu, včetně upozornění, které činnosti s el. spotřebičem nesmí laik provádět
f)  pokyn pro bezpečné čištění povrchu a okolí spotřebiče
g) v případě potřeby upozornění, v jakých termínech má být prováděna pravidelná údržba a revize a kdo je k této činnosti oprávněn
h) seznam a podpis oprav a výměn náhradních dílů, které smí při splnění

 

Poučení o správném a bezpečném užívání elektrické instalace v bytových jednotkách a společném příslušenství budov bytové výstavby musí obsahovat:

a)  jednopólové schéma rozvodnice, rozváděče

b) základní údaje o rozvodné soustavě (napětí, kmitočet)
c)  způsob a stručný popis ochrany před úrazem el. proudem
d) stručný popis elektrických rozvodů například z technické zprávy projektové dokumentace
e) upozornění na způsob použití el. zařízení v prostorách se zvýšeným nebezpečím úrazu nebo na okolnosti, které by zvýšené nebezpečí spojené s užíváním zařízení mohly vyvolat.
f) bezpečnostní pokyny pro obsluhu elelektrické instalace a elektrických předmětů, jenž může provádět losoba bez elektrotechnické klasifikace, jako je například výměna osvětlovacích zdrojů světla (např. žárovek, zářivkových trubic, LED žárovek, kompaktních zářivek)  keramických vložek závitových pojistek ve vypnutém stavu elektrického zařízení, čištění povrchu elektrických předmětů ve vypnutém stavu.
g) upozornění, že při odejmutých pojistkových vložkách a hlavicích a žárovkách jsou přístupné živé části.
h) upozornění na zákaz jakéhokoliv jiného než výše uvedeného zásahu do instalace laiky.

Poučení o správném a bezpečném užívání el. instalace v bytových jednotkách a společném příslušenství budov bytové výstavby musí také obsahovat upozornění na zakázanou činnost v dosahu elektrického zařízení například následující zákazy:

- instalování  a upevňování antén, vedení nebo předmětu  pod nebo přes el. vedení nebo v jejich blízkosti, nebo na stožáry vedení,  

- přibližovat se k přetrženým vodičům el. vedení spadlým na zem a dotýkat se jich
činností, při nichž by bylo nebezpečí snižování bezpečných vzdáleností nebo zneužívání konstrukcí el. zařízení,

dále musí být uvedeno poučení o správném a bezpečném užívání elektroinstalace  v rodinách s malými dětmi například je vhodné informovat rodiče, pokud již elektroinstalace neobsahuje zásuvky s ochranou proti vniknutí cizích předmětů, o možnostech využití zaslepujících zátek do zásuvek, které zamezí dětem přístup k živým částem "pod napětím".


Vyžaduje-li to druh technologického provedení el.instalace, musí poučení o správném a bezpečném užívání obsahovat také upozornění na správné umístění bytového zařízení nebo připojení el. spotřebičů nebo zařízení.

 

V případech, kde to vyžadují normy či charakter elektrického spotřebiče, zejména v případech zvýšeného nebezpečí úrazu elektrickým proudem musí být výstražné upozornění ve smyslu této normy, nebo jeho část, umístěná přímo na spotřebiči nebo zařízení.

 

Výstražná upozornění musí být umístěna na vnější straně spotřebiče ve směru obvyklé obsluhy, nemají však být na spodní straně. Ve zvláštních případech je lze umístit i na jiném místě.

 

Stejný  text výstražné  zprávy musí být uveden také v návodu k obsluze.

 

Jednotný návod na obsluhu elektrických zařízení laiky není možné stanovit, neboť každé elektrické zařízení má vlastní  specifika, technické i bezpečnostní parametry  a požadavky, které je třeba v poučení dostatečně a srozumitelně popsat. proto článek uvádí alespoň základní informace, které lze k tvorbě konkrétního  poučení  využít.

 

Diskuze: Bezpečná obsluha elektrických zařízení osobami bez elektrotechnické kvalifikace
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 14.1.2011 12:48
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 14.1.2011