Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
ElektřinaELEKTROTECHNICKÉ NORMY, PŘEDPISY, POKYNY

Přehled elektrotechnických dokumentů pro činnost v elektrotechnice

Bezpečnost a nouzové stavy

Dokument

Základní popis

ČSN 33 1310

Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

ČSN 33 1345

Bezpečnostní předpisy pro práci ve zkušebnách a zkušebních prostorech

ČSN 33 0600

Klasifikace elektrických a elektrotechnických zařízení z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem a zásady ochran

ČSN 34 3100

Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních

ČSN 34 3108

Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením osobami bez elektrotechnické kvalifikace

ČSN 33 2000-5-56

Napájení zařízení sloužících v případě nouze


Teorie

Dokument

Základní popis

ČSN IEC 50:1995

MEZINÁRODNÍ ELEKTROTECHNICKÝ SLOVNÍK

ČSN ISO 3864

Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

ČSN IEC 617-8

Značky pro elektrotechnická schémata, část 8 měřící přístroje, zdroje světla a signalizační zařízení (ČSN 01 3390)

ČSN 33 0128

Jmenovité kmitočty a jejich dovolené odchylky

ČSN 33 2033

Označování materiálů s ověřenými elektrostatickými vlastnostmi

 

Projektování elektrických zařízení

Dokument

Základní popis

ČSN IEC 38

Normalizovaná napětí IEC - (ČSN 33 0120)

ČSN IEC 73

Kódováni sdělovačů a ovladačů - (ČSN 33 0170)

ČSN IEC 446

Značení vodičů barvami nebo číslicemi - ČSN 33 0165

ČSN EN 60 447

Elektrotechnický předpis. Styk člověk-stroj

ČSN EN 60 529

Stupeň ochrany krytem - krytí IP kód, (ČSN 33 0330)

ČSN 33 2000-1

Elektrická zařízení a základní hlediska

ČSN 33 2000-3

Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4-41

Ochrana před úrazem elektrickým proudem (viz též ČSN IEC 1200-53 pro výpočet Zsv a Zsm)

ČSN 33 2000-4-42

Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43

Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-45

Ochrana před podpětím

ČSN 33 2000-4-46

Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-47

Opatření k zajištění ochrany před úrazem el.proudem

ČSN 33 2000-4-473

Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-51

Výběr a stavba elektrických zařízení

ČSN 33 2000-5-52

Výběr a soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-54

Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-5-523

Dovolené proudy

ČSN 33 2000-7-701

Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory

ČSN 33 2000-7-706

Omezené vodivé prostory

ČSN 33 0160

Značení svorek elektrických předmětů a vybraných vodičů

ČSN 33 0172

Označování a tvary ovládacích tlačítek

ČSN 33 0420

Koordinace izolace elektrických zařízení nízkého napětí. Vzdušné
vzdálenosti a povrchové cesty

ČSN 33 2030

Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny

ČSN 33 2300

Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení

ČSN 33 2320

Předpisy pro místa s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par

ČSN 33 2330

Předpisy pro místa s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů

ČSN 33 4010

Ochrana sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí a nadproudu

ČSN 34 1090

Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení

ČSN 34 1390

Předpisy pro ochranu před bleskem

ČSN 34 1510

Předpisy pro elektrická zařízení kolejových vozidel a silničních elektrických vozidel

ČSN 34 2710

Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace

ČSN 34 3085

Předpisy pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech a zátopách

 

Výstavba elektrických rozvodů a zařízení v praxi

Zdroje elektrické energie

ČSN 33 2610

Umístění a provoz staničních akumulátorových baterií. Nabíjecí stanice

 

Kompenzace elektrického proudu

ČSN 33 3080

Kompenzace indukčního výkonu statickými kondenzátory

 

Rozváděče, rozvodnice

Dokument

Základní popis

ČSN EN 60439-3

Zvláštní požadavky pro rozvaděče nn určené k instalaci do míst přístupných laické obsluze

ČSN EN 60 439-4

Zvláštní požadavky pro staveništní rozvaděče

 

Rozvody

Dokument

Základní popis

ČSN EN 60 439-2

Zvláštní požadavky na přípojnicový rozvod

ČSN 33 2000-7-702

Elektrická instalace plaveckých bazénů a fontán

ČSN 33 2000-7-704

El.zařízení na staveništích a demolicích

ČSN 33 2000-7-705

El.instalace v zemědělských a zahradnických zařízeních

ČSN 33 2130

Elektrotechnické předpisy pro vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2140

Elektrický rozvod v místech pro lékařské účely

ČSN 33 3320

Elektrické přípojky

ČSN 34 0350

Předpisy pro pohyblivé přívody a pro šňůrová vedení

ČSN 34 1050

Předpisy pro kladení silových elektrických vedení

ČSN 34 1610

Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách

 

Elektrická zařízení

Dokument

Základní popis

ČSN EN 50014

Nevýbušná elektrická zařízení - (ČSN 33 0370)

ČSN EN 50020

Nevýbušná elektrická zařízení. Jiskrová bezpečnost ?i" ČSN 33 0380

ČSN 33 2312

Elektrické zařízení v hořlavých látkách a na nich

ČSN 33 2340

Elektrická zařízení v prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu výbušin

ČSN 33 2350

Předpisy pro elektrická zařízení ve ztížených klimatických podmínkách

ČSN 33 2410

Elektrická zařízení v kinech

ČSN 33 2420

Elektrická zařízení v divadlech a jiných objektech pro kulturní účely

ČSN 33 3060

Ochrana elektrických zařízení před přepětím

ČSN 33 5001

Průmyslová odporová elektrotepelná zařízení

ČSN 34 1090

Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení

 

Elektrické stroje a ostatní elektrické předměty bez el. osvětlení

Dokument

Základní popis

ČSN IEC 742

Oddělovací ochranné a bezpečnostní ochranné transformátory

ČSN EN 60204-1

Elektrická zařízení pracovních strojů

ČSN 33 2000-5-53

Spínací a řídící přístroje

ČSN 33 2000-5-537

Přístroje pro odpojování a spínání

ČSN 33 0360

Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech

ČSN 33 2180

Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

ČSN 33 2190

Připojování elektrických strojů a pohonů s elektromotory

ČSN 33 2550

Jeřáby a zdvihadla - el.zařízení

ČSN 33 2570

Elektrická zařízení výtahů

 

Elektrické osvětlení

Dokument

Základní popis

ČSN IEC 598-2-4

Přenosná svítidla pro všeobecné použití

ČSN EN 60598-1

Svítidla. Požadavky na bezpečnost a metody zkoušek

ČSN EN 60598- 2-7

Přenosná svítidla do zahrad

ČSN EN 60598- 2-18

Svítidla pro plavecké bazény a podobné účely

ČSN EN 60598- 2-22

Svítidla pro nouzové osvětlení

ČSN 73 0580-2:1992

DENNÍ OSVĚTLENÍ BUDOV část 2 Denní osvětlení obytných budov

ČSN 73 0580-3:1994

DENNÍ OSVĚTLENÍ BUDOV část 3 Denní osvětlení škol

ČSN 73 0580-4:1994

DENNÍ OSVĚTLENÍ BUDOV část 3 Denní osvětlení průmyslových budov

ČSN 36 0020-1:1994

Sdružené osvětlení část 1 Základní požadavky

ČSN 36 0450: 1986

Umělé osvětlení vnitřních prostorů

ČSN 36 0400: 1985

Veřejné osvětlení

 

Revize a zkoušení elektrických zařízení a předmětů

Dokument

Základní popis

ČSN EN 60079-17

Revize a preventivní údržba nevýbušných elektrických zařízení - (ČSN 33 1530)

ČSN EN 60439-1

Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče

ČSN 33 1500

Revize elektrických zařízení

ČSN 33 1600

Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání

ČSN 33 1610

Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání

ČSN 33 2000-6-61

Postupy při výchozí revizi

ČSN 33 0250

Třídy tepelné odolnosti elektrické izolace

ČSN 36 0011-1 :1995

MĚŘENÍ OSVĚTLENÍ VNITŘNÍCH PROSTORŮ

Část1: Základní ustanovení

ČSN 36 0011-2 :1995

MĚŘENÍ OSVĚTLENÍ VNITŘNÍCH PROSTORŮ

Část 2: Měření denního osvětlení

ČSN 36 0011-3 :1995

MĚŘENÍ OSVĚTLENÍ VNITŘNÍCH PROSTORŮ

Část 3: Měření umělého osvětlení

ČSN 36 0013 :1985

ZDROJE SVĚTLA. Metody měření elektrických a světelných parametrů

Ostatní předpisy:

ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady
ČSN 34 3395 Elektrické rozmrazování vodovodních potrubí

Diskuze: Přehled elektrotechnických dokumentů pro činnost v elektrotechnice
2006-08-16 01:06
2006-08-16 01:30
2008-08-09 13:29 Jiří Hrazdil Technické normy

  Poslední aktualizace: 25.9.2007 08:50
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 12.2.2004