Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
ElektřinaELEKTRICKÉ AKTUALITY

Ochranná pásma elektrických zařízení

Definice ochranných pásem:

Ochranným pásmem elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a ochraně života, zdraví a majetku osob. Tento prostor je jednak určen k zajištění ochrany zařízení pro výrobu a rozvod elektřiny před účinky vnějších vlivů a tím ke zvýšení spolehlivosti jejich provozu a jednak vytváří podmínky pro bezpečnost osob a jejich majetku nacházejícího se v blízkosti elektrických zařízení.

Vznik ochranného pásma
Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí.

Ochranná pásma elektrických zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb.
Zařízení Parametr Hodnota Jednotka
Venkovní elektrické vedení (není uloženo v zemi)
Vedení vvn nad 400 kV 30 m
Vedení vvn od 220 kV do 400 kV 20 m
Vedení vvn od 110 kV do 220 kV 15 m
Vedenívvn od 35 kV do 110 kV 12 m
Kabelové závěsné vedení vvn 110 kV 2 m
Vedení vn s neizolovanými (holými) vodiči od 1 kV do 35 kV 7 m
Vedení vn s izolovanými vodiči od 1 kV do 35 kV 2 m
Závěsná kabelová vedení vn od 1 kV do 35 kV 1 m
V lesních průsecích udržuje provozovatel volný pruh 4 m od jedné straně základů podpěrných bodů. Vlastníci či uživatelé takto dotčených pozemků jsou jim povinni tuto činnost umožnit.
Kabelové vedení uložené v zemi
Vedení vvn nad 110 kV 3 m
Vedení vvn do 110 kV 1 m
Elektrické stanice
Venkovní elektrické stanice (Od oplocení nebo obvodové zdi budovy) více než 52 kV 20 m
Stožárové elektrické stanice s převodem napětí nad 1 kV do 52 kV 7 m
Kompaktní a zděné elektrické stanice s převodem napětí z úrovně nad 1kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m
Vestavěné elektrické stanice od obestavění 1 m
Výrobny elektrické energie
Ochranné pásmo výroben elektřiny od svislé roviny oplocení nebo obestavění 20 m

 

 

Chráněné předměty:

Ochrannými pásmy jsou chráněna:

Nadzemní vedení,
podzemní vedení,
elektrické stanice,
výrobny elektřiny,
měřící vedení,
ochranné vedení,
zabezpečovací vedení,
informační vedení,
telekomunikační vedení.

 

V ochranném pásmu je zakázáno:

Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
provádět činnosti, které by mohli ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
provozovat činnosti, které by znemožňovali nebo podstatně znesnadňovali přístup k těmto zařízením,
dále je zakázáno:
v ochranném pásmu venkovního vedení vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m,
v ochranném pásmu podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.

Písemný souhlas s činností v ochranném pásmu.

Může vydat provozovatel přenosové soustavy nebo příslušný provozovatel distribuční soustavy pokud to umožňují technické a bezpečnostní podmínky. Souhlas není součástí stavebního řízení u stavebního úřadu a musí obsahovat podmínky za kterých byl udělen.

Ochranná pásma

Diskuze: Ochranná pásma elektrických zařízení
2006-08-16 01:29
2007-01-26 08:45 Pavel Pacík Kabelové vedení v ochranném pásmu
2007-01-29 20:57 Martin Tůma Kabelové vedení v ochranném pásmu
2011-12-09 15:58 václav Kotyza ochranná pásma
2015-06-27 20:30 Jiří Pecha Ochranné pásmo
2011-03-25 08:48 Petr Řehák ochranné pásmo
2012-06-20 12:21 Březina ochranné pásmo 110 kV
2014-05-11 17:24 Petr Vymola VN 110 kV
2015-06-30 07:12 Jiří Pecha vzdálenost vodičů
2005-03-01 14:01 J.Janek vzdálenosti u ochr.pásem
2007-04-16 08:36 Ladislav Voříšek vzdálenosti u ochr.pásem
2009-02-18 14:44 Zdeněk Dub vzdálenosti u ochr.pásem
2011-03-22 13:34 JaZ vzdálenosti u ochr.pásem

  Poslední aktualizace: 4.7.2007 10:50
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 22.3.2004