Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
ElektřinaOBCHOD S ELEKTŘINOU

Čeká nás v roce 2005 výraznější hospodaření energiemi než v předchozích letech?

V posledních letech vždy před začátkem zimního (topného období), které jde ruku v ruce s postupným zdražování cen energií, se řada občanů ptá, jak zabránit tepelným ztrátám v bytech nebo rodinných domech.

Na tuto otázku mohou dát jednoznačnou odpověď pouze odborníci na slovo vzatí, kterými jsou bezesporu energetičtí auditoři. Z rozhovoru s těmito profesionály na úspory energie vyplývá, že také oni se s touto otázkou občanů ve své praxi setkávají stále častěji, neboť nárůst cen energie, zejména plynu a tepla vedou občany k hlubokému zamyšlení, jak udržet ve svých bytech přiměřenou tepelnou pohodu a přitom šetřit.

Je všeobecně známé, že univerzální návod jak hospodařit energií a při tom šetřit neexistuje neboť každý bytový prostor má různé tepelně-technické charakteristické vlastnosti a také využívání bytových prostor je velmi různé. Nicméně, každý z uživatelů bytů má možnost si tuto otázku vyřešit podle vlastních specifických podmínek.

Pro orientaci čtenářů www. infoenergie.cz v tepelné problematice bytů s naznačením možných oblastí hospodaření energii může napomoci několik základních informací.

Největší úniky tepla z bytů jsou přes jejich obvodové stavební konstrukce podlahy, obvodové stěny a střechy. Z realizovaných termovizních měření ( metoda barevné fotografie úniku tepla z budov ) vyplývá, že k vyšším únikům tepla dochází přes výplně otvorů (okna).

Zejména úniky tepla u starších panelákových oken jejich spárami mezi křídly a rámem bývají velmi výrazné. Nicméně nejen úniky tepla většími spárami, způsobených nekvalitní výrobou některých oken, spárami přispívají k nadměrné ztrátě tepla. Mnohem častější příčinou vyšších úniků tepla, při stávajících stavebních vlastnostech obvodových konstrukcí, je nesprávné (nešetrné) větráním bytů. Stačí se jen projít v zimním období ulicemi, měst nebo obcí, mezi větším či menším uskupení domů a již vidíme velkou část bytů s trvale pootevřenými okny. To řešení větrání bytů je z energetického hlediska naprosto nehospodárné. Větrání bytu okny nesmí sloužit k regulaci tepla v bytě (k tomuto účelu jsou využívány termoregulační ventily), ale jedině k výměně znehodnoceného vzduchu za vzduch čerstvý.

Za správný způsob, z pohledu hospodaření energií, je možné považovat pouze úplné otevření všech oken v bytě na krátký časový okamžik ? průvan takto vzniklý přispívá k rychlejší výměně vzduchu v místnostech. Obvykle se uvádí, že doba větrání nemá přesáhnout jednu až dvě minuty. Odborníci doporučují větrat zásadně podle individuální potřeby (např. po vaření, úklidu apod.). V bytech užívaných kuřáky musí uživatelé počítat většinou ze zvýšenými náklady na nákup tepla pro vytápění, neboť v těchto bytech se obvykle větrá mnohem intenzivněji.

Z výše uvedeného příkladu vyplývá, že beznákladové hospodaření s tepelnou energií je individuální záležitostí uživatelů každého bytu a může výrazně napomoci k úsporám energie.

Podle energetických auditorů při požadavku výraznějších úspor energie však již většinou nepostačuje realizace beznákladových opatření a to nejen u starších typů bytových domů nebo u panelákových budov s nevyhovujícími tepelně izolačními vlastnostmi stavebních konstrukcí obvodového pláště a oken.

Zvýšenou pozornost hospodaření energií se také vyplatí věnovat i v případě pokud bydlíme v domech úplně nových nebo se teprve k výstavbě či koupi bytu teprve chystáme.
Pokud kupujeme nový dům nebo byt v obytném domě je výhodné se seznámit také s jeho energetickou náročností a způsobem vytápění. Často se tak můžeme vyhnou nemilým překvapením při placení faktury za plyn, tepelnou energii nebo jiný typ paliva, která již dnes činí podstatnou část rodinného rozpočtu.

Energetickou náročnost budovy vyjadřují energetické průkazy a energetické štítky, které je možné pro každou budovu vypracovat.

Energetický štítek budovy je obdoba energetického štítku spotřebiče, označujícím spotřebu energie energetických domácích spotřebičů a světelných zdrojů (např. pračky, ledničky, úsporné žárovky..) Spotřeba energie v budovách se v energetickém štítku vyjadřuje barvami, písmeny od A do G a vypočtenou hodnotou energetické náročnosti budovy SEN. Toto číslo je uváděné v procentech.

Za energeticky vyhovující dům se podle energetického štítku považuje dům označený písmenem A až D při čemž každému písmenu je přiřazeno slovní vyjádření.

Například dům označený písmenem D je dům energeticky vyhovující. Všechna následující písmena E až G označují dům za energeticky nevyhovující.

Pokud se připravujeme stavět dům nový je výhodné současně z projektovou dokumentací nechat vypracovat energetický audit, který posoudí již zpracovaný projekt pro stavební řízení a navrhne dvě nebo více variant opatření v oblasti stavební, technického vybavení domu a energetického řízení z pohledu nejúspornějšího řešení. Pro navrhovaná opatření audit také provede energeticko ekonomické analýzy tak aby každý stavebník získal přehled o době návratnosti vložených peněz do úsporných opatření.

Zpracování energetického auditu se nevyhnou ani vlastníci a již postavených bytových domů neboť jeho zpracování jim ukládá zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií včetně jeho novely č. 359/2003 Sb.

Zákonnou povinnost podrobit své energetické hospodářství auditu mají ti, kteří žádají o státní dotaci, dále veřejné organizace (složky státu), které mají roční spotřebu energie na 1500 GJ/rok, a dále osoby (fyzické a právnické) s celkovou roční spotřebou energie nad 35 000 GJ/rok, pokud u jednotlivých budov je celková roční spotřeba energie nad 700 GJ/rok.

Energetický audit si však může nechat vypracovat každý vlastník i provozovatel budov nebo technologie pokud má zájem o jejich hospodárný a úsporný provoz.

Energetický audit je soubor mnoha činností a technickým měření jehož cílem je snaha o odhalení možných využitelných rezerv v energetickém systému budovy a návrh variant na jejich využití včetně ekonomických a ekologických analýz a finančního poradenství. Ze zpracovaného energetického auditu ze vypracuje zpráva podle vyhlášky č. 213/2001 Sb. kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu., ve znění zákona 425 /2004 Sb. V závěru zprávy z energetického auditu auditor doporučí po vzájemném porovnání technického, energetického, ekonomického, a ekologického hodnocení jednu z řešených variant k realizaci, která zohledňuje kromě dosažených energetických přínosů i časovou hodnotu peněz( doba návratnosti vložených prostředků).
V podstatě lze závěrečná doporučení energetického auditu rozčlenit do třech skupin:

  1. opatření v oblasti stavební, která bývají většinou investičně velmi nákladná neboť se jedná o zateplení obvodového pláště budovy, výměnu oken, případně o zlepšení tepelně izolačních vlastností střech stropů a podlah .
  2. opatření v oblasti technických zařízení budov
  3. opatření v oblasti provozu a údržby budov kam lze například zahrnout některá nízkonákladová opatření a energetický management budov (internetový systém energetického řízení budov)

Přehled možných vybraných investičních opatření naleznete v kapitole ekonomika a financování


Při ekonomickém hodnocení doporučené varianty je možné za přijatelnou dobu návratnosti vložených peněz považovat stření dobu návratnosti v max. horizontu 10 let.

Investovat vlastní peníze do opatření mající návratnost kolem 20 a více let, je nutno bedlivě zvažovat hlediska, zda a kdy tato opatření provádět.

Například okna a dveře se vyměňují za nová v případě dezolátního stavu původních vyplní otvorů v obvodovém plášti budovy nebo při výrazně nevyhovujících tepelně izolačních vlastnostech.

Mezi nejčastěji nejhospodárnější opatření v energetických auditech patří návrh na snížení tepelných ztrát přes stavební konstrukce obytných budov a úprava jejich otopného systému. Méně často se provádějí opatření v ohřevu a rozvodu teplé i studené vody, v oblasti elektrické energie a vzduchotechnických zařízení budov. Minimálně je realizován v praxi energetický mamagement budov, přestože energetickým vědomým řízením a monitoringem spotřeby energie například internetovými programy energetického managementu je možné ušetřit značné finanční prostředky.

Závěrem lze konstatovat, že provedený energetický audit odpovědným auditorem jak na stávající dům nebo v době přípravy stavební dokumentace při stavbě domů nových může ušetřit značné finanční náklady. Cena energetického auditu se řídí honorářovým řádem asociace energetických auditorů a doporučujeme ji jej nechat předložit. Pokud neobjednáte provedení energetického auditu přímo u energetického auditora nebo u firmy, která má v pracovním poměru energetického auditora lze předpokládat že zaplatíte za jeho provedení i o několik desítek tisíc více. Cenu energetického auditu provedeného firmou také navyšuje hodnota DPH a to až o 19% což u organizací, které nejsou plátci DPH také podstatně zvyšuje cenu energetického auditu.

Zdroj: Energetické zákony a vyhlášky, audity autora, a další materiál

Diskuze: Čeká nás v roce 2005 výraznější hospodaření energiemi než v předchozích letech?
2006-08-16 00:52
2006-08-16 01:40

  Poslední aktualizace: 24.5.2006 17:13
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 17.12.2004