Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
Ekonomika a financování projektů

Jak zjistit úsporu peněz po zateplení budovy a výměny oken?

 Dodavatelé těchto technologií ve svých nabídkách operují mimo jiné argumenty úpory paliva (energie) a dobou návratnosti.

Zájmem každého investora by proto mělo být následné prověření, tohoto tvrzení. O možnostech rychlého ověření skutečných přínosů v oblasti hospodaření energií po realizaci opatření v oblasti vytápění budov informuje zájemce tento článek.

Energetičtí auditoři, při položení této otázky majitelům či provozovatelům budov, se nejčastěji setkávají s odpověďmi typu: ?Nedopláceli jsme na energie a proto jsme spokojení, případně letos nám vraceli peníze (rozumí se dodavatelé energie nebo provozovatelé bytových domů)?. Majitelé obytných či průmyslových budov a ostatní odběratelé paliv a energie si však obvykle při tomto tvrzení neuvědomují, že pro to, aby mohli dodavatelé energií jejich peníze, které si u nich občané ? bezúročně střádají? formou záloh po delší či kratší období vrátit musí zaplatit na zálohách více peněz.

Aby mohla být však zjištěna skutečná výše úspor je třeba vycházet z energetických výpočtů, které se následně přepočítávají na finanční jednotky. Obrácený postup je velmi zkreslující stejně jako výpočet množství spotřeby paliva a energie pouhým rozdílem hodnot za určité časové období (den, týden, měsíc, rok apod.) Výpočet pomocí rozdílu dvou případně více hodnot je pro porovnání naprosto nedostatečné, neboť množství spotřebovaného paliva (energie) záleží na několika parametrech, které mají pro spotřebované množství paliva (energie) zásadní význam. Jedná se zejména o následující parametry:

  • teplota venkovního vzduchu (mimo budovu) ? venkovní teplota
  • teplota vzduchu v jednotlivých místnostech budovy (případně z nich vypočtené průměrné teploty) ? vnitřní teplota
  • doba vytápění
  • účinnosti kotle a otopné soustavy

Pokud budeme uvažovat, že účinnost zdroje tepla (např.kotle) a zbývající části otopné soustavy (např. rozvody potrubí, otopná tělesa(radiátory)) provozované ve stejném časovém úseku (stejný počet hodin, případně dnů) bude v porovnávaných obdobích shodná, potom spotřebované množství paliva (energie) bude zejména ovlivňovat hodnota vnitřní a venkovní teploty.

Každý odběratel paliva a energie ví, že čím je venku větší zima tím více paliva (energie) se spotřebuje.

Proto, pokud majitel budovy nebo její provozovatel má zájem objektivně zjistit, zda skutečně ušetřil, musí spotřebu energie v porovnávaných obdobích(den, týden, měsíc rok apod.) přepočítat na stejný, reálný základ, při kterém se vyloučí vliv klimatických podmínek.

Tento teplotní vliv vyloučí použití tzv. denostupňové metody, která vychází z počtu dnů, po které se bude topit a ze záznamů teplot vzduchu v měřených intervalech uvnitř a vně budov během roku. Čím více údajů je k dispozici tím dosáhneme přesnějšího výsledku. Je zřejmé, že ve zvoleném intervalu měření teplot je nutné shodně provádět také měření a záznam spotřebovaného množství paliva (energie).

Hodnotu parametru denostupeň [ D°] vypočteme jako součin dnů vytápění [d] a rozdílu teplot vnitřního [t is ] a venkovního [t es ] vzduchu za určité období ( například fakturační období nebo topné období, které je vyhláškou č. 152/2001Sb. definováno v rozmezí 1 září až 31 května, přičemž mezní hodnota pro začátek vytápění je +13 °C. Legislativní předpis pro vytápění stanovuje další, podrobnější podmínky). Výše uvedené skutečnosti je možné sestavit do přehledné rovnice:

Textové pole: D° = d * (tis - tes)

kde:

Počet dnů vytápění [d] se stanoví pro každou budovu individuálně tak, že budova se začíná vytápět při takové venkovní teplotě, kdy hodnota tepelné ztráty budovy (okny, stěnami, obvodovými stěnami apod.) převýší vnitřní (např. od osob a technických zařízení) a venkovní (např sluneční) tepelné zisky.

Vnitřní teplota [t is] - je teplota vzduchu ve vytápěném prostoru, která se určuje pro:

  • projektování a dimenzování tepelného zařízení podle ustanovení technických norem
  • provoz otopných soustav podle parametrů stanovených vyhláškami týkajících se problematiky hospodaření energií a hygieny.

Venkovní teplota [t es] - je průměrná teplota venkovního vzduchu.

U průměrných denních teplot nejde o aritmetický průměr celodenní řady naměřených teplot. Stanovuje se jako čtvrtina součtu venkovních teplot měřených v 7, 14 a 21 hodin s tím, že hodnota teploty ve 21 hodin se bere dvakrát.

Tento výpočet vychází z metodiky meteorologických výpočtů.

Přepočet spotřeby paliva (energie) pro vytápění pomocí denostupňů

Pro porovnání spotřebovaného množství paliva v časových úsecích (např. topných obdobích nebo letech) se použijí hodnoty počtu meteorologických denostupňů v obou letech.

Textové pole: spotřeba [r.2000] = spotřeba [r1999] * [D° r2000/D° r1999]

Spotřeba paliva z roku 1999 se přepočítá na úroveň následujícího roku 2000 vynásobením poměru denostupňů. Potom je objektivně možné porovnat přepočtenou spotřebu s naměřenou (nepřepočítanou) spotřebou roku 2000.

Odborníci v praxi používají další metodu, jejímž základem je přepočet spotřeby paliv (energie), který se např. pro rok 2000 přepočte vynásobením poměru denostupňů.

Pro výpočet skutečné úspory peněz a energie po realizaci zateplení, výměny oken a dalších opatření v oblasti vytápění je možné použít program USTE (úspory tepla). Informace o získáte na adrese info@infoenergie.cz.

Diskuze: Jak zjistit úsporu peněz po zateplení budovy a výměny oken?
2006-08-15 23:15
2006-08-15 23:23
2006-08-16 01:42

  Poslední aktualizace: 30.11.2006 10:27
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 13.12.2005