Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
Ekonomika a financování projektů

Orientační náklady na realizaci vybraných energeticky úsporných opatření

Jedna kapitola ze závěrečné zprávy z energetického auditu má podle vyhlášky č. 213/2001 Sb. specifikovat souhrn možných opatření pro využití eventuelně zjištěného energetického potenciálu budov. V následujících řádcích naznačujeme příklady možných návrhů pro účelné hospodaření energií v budovách, jejich stručný popis, odhad rozpětí relativních úspor energie a orientační cenu pro jejich aplikaci. Konkrétní návrh opatření pro úspory energie, výpočet úspor včetně výpočtů ekonomického efektu stanoví energetický auditor při realizaci energetického auditu.

1. Zateplení neprůsvitných stěn budov

Mezi nejčastěji využívané zateplovací systémy patří kontaktní systémy (mezi stěnou a systémem zateplení je pouze zanedbatelná vzduchová mezera v tl. několika mm) s minerální vlnou nebo polystyrénovými deskami.

Odborníci na zateplení na základě již realizovaných akcí odhadují cca 15 až 20 % úsporu energie pro vytápěni. dosažitelnou zateplením budovy.

Cena kompletní dodávky a montáže zateplovacího systému se pohybuje kolem 800 -1500 Kč/m2, zateplované fasády. Cenu ovlivňuje zejména: druh systému, jeho tloušťka, členitosti fasády, typ budovy, způsob montáže (z lávky nebo z lešení).

2. Zateplení plochých střech

Mezi využívané zateplovací technologie jednoplášťových plochých střech(bez vzduchové mezery) patří kontaktní systémy s polystyrénovými deskami na povrchu opatřených hydroizolační vrstvou nebo polyuretanovou pěnou. Doporučuje se pro vrchní nátěry volit světlé odstíny barev.

Relativní úspora tepelné energie zateplením plochých střech panelových domů jejichž původní konstrukce nevyhovují stávajícím tepelně izolačním standardům se pohybuje v rozmezí 5 až 10% oproti výchozímu stavu.

3 . Výměna oken, balkónových eventuelně vstupních dveří

Pokud jsou v bytovém domě okna v dezolátním stavu většinou lze očekávat, že jedno z navržených úsporných opatření v energetickém auditu navrhne jejich náhradu okny novými s dřevěným nebo plastovým rámem.

Tepelně izolační kvalitu oken posuzujeme podle velikosti součinitele prostupu tepla U[W.m2K-1]. Čím je jeho hodnota nižší tím lepší jsou tepelně izolační vlastnosti oken. Dnes vyráběná okna dosahují tepelně izolačního standardu v rozmezí U = 1,1 až 1,6 W.m2K-1.
Komplexní výměnou oken lze uspořit přibližně 8 - 20 % energie pro vytápění.

Cena oken plastových se pohybuje kolem 4000 až 5000 Kč/m2 okna, cena oken dřevěných se pohybuje kolem 7000 až 9000 Kč/m2 plochy okna.. Cenu oken a dveří ovlivňuje jejich plocha ,tvar a počet příček a druh kování, u plastových oken počet vzduchových komor v plastovém rámu. Výrazně také cenu může ovlivnit cena montáže a instalace okapových plechů a vnitřních parapetů.

Je třeba upozornit, že po realizaci výměny všech oken v bytě může vzniknout problém s vysokou těsností nových oken, která vlivem maximálního omezení infiltrace z důvodu co nejvyššího snížení úniků tepla může vést ke zvýšení vlhkosti v bytových prostorách nad únosnou mez a může být příčinou vzniku plísní zejména v místech s tepelnými mosty. Z tohoto důvodu je nutné dbát na dostatečné větrání obytných místností ( obvykle se doporučuje zachování minimální hygienické výměny vzduchu celého objemu místnosti 0,5 x za hodinu)

4. Regulace otopné soustavy,izolace rozvodů tepla

Energetický auditor musí zkontrolovat zda je na patě domu nebo na zdroji tepla instalován alespoň 1 regulační stupeň kterým je ekvitermní regulace( reguluje teplotu otopné vody v závislosti na venkovní teplotě). Pokud je tato regulace instalována je podle zákona o hospodaření energií ji doplnit o regulaci, která umí reagovat na tepelné sluneční zisky a vnitřní tepelné zisky v bytě(z vaření, od osob, od osvětlení, z teplé vody při koupání apod.)

V praxi to znamená instalovat termostatické ventily( TRV) na otopná tělesa (radiátory). Po jejich instalaci je nutné provést hydraulické vyvážení otopné soustavy.

Většinou se cena kompletní dodávky a montáže vč. zaregulování a vyvážení celého topného systému pohybuje v rozmezí 900 až 1500 Kč na jeden radiátor. Legislativa také doporučuje na otopná tělesa instalovat vypouštěcí a regulační šroubení z důvodu možnosti odpojení celého radiátoru z topného okruhu.

Instalací TRV ventilů lze uspořit 3 až 5 i více procent energie na vytápění, zejména v kombinaci s rozdělovači topných nákladů, jejich efekt je však víceméně psychologický.

Vyšších energetických úspor v rozsahu 5 až 15 i více procent je možné dosáhnout instalací regulace s dálkově elektronicky řízenými termostatickými ventily je možné očekávat relativní úsporu energie. Tato regulace z důvodu složitější obsluhy však není příliš vhodná do bytů, které obývají starší obyvatelé. Její uplatnění je vhodné v rodinných domech , penzionech apod.
Cena těchto systémů se pohybuje v rozsahu cca 2500 až 3200 Kč na radiátor.

5. Instalace poměrových měřidel

V obytných domech s centrálním vytápěním a hlavním měřením spotřeby tepla na patě budovy se doporučuje instalovat na radiátory rozdělovače topných nákladů, což jsou informativní měřidla spotřeba tepla dodaného do místnosti radiátorem. Pokud by se všichni uživatelé bytů v domě chovali energeticky hospodárně nebylo by nutné zatěžovat jejich rozpočet nadměrnými výdaji za tyto poměrová měřidla, která sama o sobě energii nešetří.

Jejich instalace má pouze psychologický účinek, spočívající v tom, že zaznamenávané hodnoty zařízení donutí obyvatele bytů se zamyslet nad využíváním tepelné energie v bytě. Obdobný účinek mají také bytové podružné vodoměry. Jejich instalace je ještě více investičně náročnější neboť se musí podle zákona cejchovat v periodických intervalech, ale realizační firmy místo cejchování často instalují měřidla nová. Instalace dvou kusů vodoměrů ( teplá a studená voda) na jednu bytovou jednotku činí přibližně 1 500 až 2000 Kč.

Návrhy dalších opatření stanoví energetický audit.

Diskuze: Orientační náklady na realizaci vybraných energeticky úsporných opatření
2006-08-15 23:07
2006-08-15 23:26

  Poslední aktualizace: 30.11.2006 09:08
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 17.12.2004