Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
Energ. průkaz a audit

Finanční postihy při nerespektování zákona o hospodaření energií

Legislativa ČR
Legislativa ČR
Zákon o hospodaření energií slaví v roce 2007 již 7 letou tradici svého vzniku. Za dobu trvání byla realizována celá řada opatření pro dosažení úspor energie na základě zpracovaných AUDITŮ energetických hospodářství budov. Právnické a podnikající osoby, které nesplnili podmínky zákona jsou vystaveni riziku zavedení správního řízení při zjištění odchylek od ustanovení zákona. Odchylky může zjistit správní státní orgán, kterým je Státní energetická inspekce (SEI). Tato organizace je ze zákona oprávněna zavést ,při zjištění nedostatků v oblasti hospodaření energií, s právnickou nebo fyzickou osobou správní řízení, za které může být udělen finanční postih. Přehled deliktů a výši finančního postihu uvádí:

 

§ 12a zákona č. 406/2000Sb. ve znění zákona č. 177/2006 Sb.

 

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

 

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že:

 

 

Delikt Pokuta

a) jako vlastník nebo provozovatel kotle spalujícího kapalná, plynná nebo pevná paliva se jmenovitým výkonem do 200 kW, nejde-li o provozovatele uvedeného v § 6 odst. 6, nezajistí pravidelnou kontrolu jeho účinnosti podle § 6 odst. 2,

do 200 000 Kč

b) jako vlastník nebo provozovatel zařízení sloužícího pro vytápění se jmenovitým výkonem nad 20 kW a staršího 15 let od data uvedení do provozu nezajistí jednorázovou kontrolu kotle nebo vnitřních rozvodů tepelné energie podle § 6 odst. 3,

do 200 000 Kč

c) jako vlastník nebo provozovatel kotle spalujícího kapalná, plynná nebo pevná paliva se jmenovitým výkonem nad 200 kW nezajistí pravidelnou kontrolu jeho účinnosti podle § 6 odst. 4,

do 200 000 Kč

d) jako vlastník nebo provozovatel klimatizačního systému se jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 kW nezajistí pravidelnou jeho kontrolu podle § 6 odst. 7,

do 200 000 Kč

e) jako vlastník nebo provozovatel zařízení na rozvod tepelné energie nebo vlastník vnitřního rozvodu tepelné energie nebo chladu nezajistí účinnost užití energie nebo vybavení rozvodů nebo vnitřních rozvodů tepelné energie nebo chladu podle § 6 odst. 9,

do 200 000 Kč

f) jako vlastník nebo provozovatel zařízení pro přenos elektřiny nebo rozvod elektřiny v rozporu s § 6 odst. 9 nevyhodnocuje účinnost užití elektřiny u všech provozovaných zařízení,

do 50 000 Kč

g) jako stavebník nebo jako vlastník budovy nesplní požadavky podle § 6a odst. 1, nejde-li o případ podle § 6a odst. 8, nebo v rozporu s § 6a odst. 2 splnění těchto požadavků nedoloží průkazem podle § 6a odst. 3, 4 a 5,

do 100 000 Kč

h) jako vlastník budovy v rozporu s § 6a odst. 9 překročí měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění nebo chlazení anebo pro přípravu teplé vody,

do 50 000 Kč

i) jako stavebník nebo jako vlastník budovy nevybaví vnitřní tepelné zařízení budovy přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům podle § 6a odst. 10 ve lhůtě podle § 14 odst. 2,

do 100 000 Kč

j) jako konečný spotřebitel v rozporu s § 6a odst. 10 neumožní instalaci nebo údržbu a kontrolu přístrojů regulujících dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům,

do 50 000 Kč

k) jako vlastník budovy se neřídí pravidly pro vytápění nebo chlazení anebo dodávku teplé vody podle § 6a odst. 11,

do 50 000 Kč

l) jako vlastník energetického hospodářství nebo budovy, které byly povinně podrobeny energetickému auditu nebo na zpracování jejich auditu byla využita státní dotace, neposkytne na vyžádání kopii zprávy o energetickém auditu podle § 9 odst. 2,

do 100 000 Kč

m) jako osoba uvedená v § 9 odst. 3 písm. a) nebo c) nepodrobí energetické hospodářství nebo budovu, k nimž má vlastnické nebo jiné užívací právo, energetickému auditu ve lhůtě podle § 14 odst. 3, nebo

do 100 000 Kč

n) jako osoba mající jiné užívací právo než právo vlastnické k energetickému hospodářství nebo budově neposkytne v rozporu s § 9 odst. 7 vlastníku při plnění povinnosti podle § 9 odst. 3 součinnost.

do 50 000 Kč

 

 

 

 

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu dále tím, že

 

 

Delikt Pokuta

a) jako držitel licence na podnikání v energetických odvětvích nebo dodavatel tuhých a kapalných paliv nebo zpracovatel komunálních odpadů neposkytne pořizovateli na jeho výzvu potřebné podklady a údaje podle § 4 odst. 6,

do 1 000 000 Kč

b) jako výrobce elektřiny nebo tepelné energie nezajistí u nově zřizovaných zařízení pro výrobu elektřiny nebo tepelné energie nebo u zařízení na výrobu elektřiny nebo tepelné energie, u nichž se provádí změna dokončených staveb, minimální účinnost užití energie podle § 6 odst. 1,

do 5 000 000 Kč

c) jako výrobce nebo dovozce nebo prodejce uvede na trh spotřebiče energie v rozporu s § 6 odst. 10,

do 5 000 000 Kč

d) jako provozovatel budov pro účely uvedené v § 6a odst. 6 neumístí průkaz na veřejně přístupném místě v budově do 4 let od nabytí účinnosti tohoto zákona,

do 5 000 000 Kč

e) jako výrobce tepla se zdrojem o součtovém výkonu zdroje vyšším než 5 MW t v rozporu s § 7 odst. 1 nepodrobí dokumentaci stavby energetickému auditu z hlediska zavedení výroby elektřiny,

do 1 000 000 Kč

f) jako výrobce elektřiny z tepelných procesů se zdrojem o součtovém výkonu zdroje vyšším než 10 MW e v rozporu s § 7 odst. 2 nepodrobí dokumentaci stavby energetickému auditu z hlediska zavedení dodávky tepla,

do 1 000 000 Kč

g) jako tuzemský výrobce nebo dovozce hromadně vyráběných energetických spotřebičů v rozporu s § 8 odst. 1 nevybaví tyto spotřebiče štítky vyhovujícími požadavkům podle § 8 odst. 3, 6 nebo nezpracuje technickou dokumentaci podle § 8 odst. 7,

do 1 000 000 Kč

h) jako prodejce energetických spotřebičů uvedených v prováděcím právním předpisu 6c) v rozporu s § 8 odst. 4 nabídne energetický spotřebič bez energetického štítku, nebo

do 1 000 000 Kč

i) jako tuzemský výrobce, dovozce nebo distributor hromadně vyráběných energetických spotřebičů použije v rozporu s § 8 odst. 5 značky, symboly nebo popisy, které by mohly uvést zákazníka v omyl, nebo

do 1 000 000 Kč

j) v rozporu s § 8 odst. 8 jako prodejce energetických spotřebičů nabízející tyto spotřebiče v rámci zásilkového obchodu, v katalozích nebo jinou cestou, nezajistí, aby se zájemce mohl seznámit s technickou dokumentací ještě před uzavřením kupní smlouvy.

do 1 000 000 Kč

 

 

 

Společenství vlastníků jednotek se dopustí správního deliktu tím, že:

 

 

 

Delikt Pokuta

a) nesplní požadavky podle § 6a odst. 1, nejde-li o případ podle § 6a odst. 8, nebo v rozporu s § 6a odst. 2 splnění těchto požadavků nedoloží průkazem podle § 6a odst. 3, 4 a 5,

do 100 000 Kč

b) v rozporu s § 6a odst. 9 překročí měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění nebo chlazení anebo pro přípravu teplé vody,

do 50 000 Kč

c) nevybaví vnitřní tepelné zařízení budovy přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům podle § 6a odst. 10 ve lhůtě podle § 14 odst. 2, nebo

do 100 000 Kč

d) se neřídí pravidly pro vytápění nebo chlazení anebo dodávku teplé vody podle § 6a odst. 11.

do 50 000 Kč

 

 

 

Podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že:

Delikt Pokuta

a) jako osoba provádějící kontrolu kotlů uvedených v § 6 odst. 2 až 4 nesplňuje požadavky uvedené v § 6 odst. 5,

do 100 000 Kč

b) jako osoba provádějící kontrolu klimatizačních systémů uvedených v § 6 odst. 7 nesplňuje požadavky podle § 6 odst. 8, nebo

do 100 000 Kč

c) jako zpracovatel průkazu nesplňuje požadavky podle § 6a odst. 7.

do 100 000 Kč

Diskuze: Finanční postihy při nerespektování zákona o hospodaření energií
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 11.5.2007 12:57
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 14.2.2007