Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
Energ. průkaz a audit

Energetický management

Energetický management je možné definovat jako soubor nástrojů a opatření pro vědomé energetické řízení s využitím energeticko - ekonomického potenciálu v jednotlivých oblastech.


Cíle energetického managementu:

 • Zabezpečení regulačních funkcí vyplývajících ze stávající legislativy EU a ČR,
 • zvyšování energetické účinnosti na straně spotřeby,
 • optimalizace spotřeby energie v předmětu energetického managementu,
 • snižování energetických ztrát,
 • snižování provozních energetických nákladů - přímo závislé na nákupní ceně energie,
 • kvantifikace využití energie odpadů a obnovitelných zdrojů,
 • příprava a řízení energeticky úsporných projektů
 • energetické konzultace a poradenství
 • monitorování cen energií na energetické burze a u jednotlivých obchodníků s energií
 • využívání potenciálu budov
 • energetický marketing ( nejedná se o obchodní činnosti)
 • a další??

Nástroje energetického managementu:

Nástroj Příklady
Legislativní zákon o hospodaření energií, energetický zákon, stavební zákon atd.
Plánovací územní plánování, energetické generely, akční plány,
Analytické energetický audit, energetický průkaz (pasport), energetický štítek, energetický certifikát
Technické rámcový a detailní monitoring spotřeby energie
Statistické energetická statistika

Oblasti aplikace energetického managementu

Energetické náklady se přímo nebo nepřímo promítají do celkových nákladů měst, obcí i firem a to zejména v oblastech:

Oblast Příklady
Městských energetických služeb Dodávka vody a její odvod, veřejné osvětlení , dodávka energie.
Městské a příměstské dopravy Napájecí a rozvodné systémy trakčních vedení, městské a příměstské hromadné dopravy, vozidla a mechanismy služeb a správy komunikací, vozidla svozu odpadu.
Areálů a budov Školských, kulturních, lázeňských, sportovních, zdravotnických a sociálních .
Obytných budov

Zdroje energeticky hospodárného potenciálu

Zdroj Popis
Technický potenciál Jedná se o využití možných energetických rezerv s využitím technicky realizovatelných opatření např. zateplení budov, instalace technických zařízení pro využití vnitřních a vnějších tepelných zisků, realizace izolace systémů přenášejících tepelnou energii, instalace úsporných osvětlovacích zdrojů, odůvodnitelné a přínosné aplikace obnovitelných a netradičních zdrojů. Energetický audit většinou navrhuje všechna dostupná technická opatření. V praxi se však předpokládá realizace pouze ekonomicky efektivních opatření(pokud se nejedná o havarijní stavy, opravy či výměnu technicky nebo ekonomicky dožitých zařízení.
Ekonomický potenciál Promítnutí snížení spotřeby energie po realizaci technických a organizačních opatření do ekonomických parametrů např. hrubá a čistá doba návratnosti vynaložených finančních prostředků, vnitřní výnosové procento a čistá současná hodnota při předem zvolené době ekonomické nebo technické životnosti technického opatření. Z auditorské praxe vyplývá, že ekonomický potenciál nebývá plně využit. Praktická využitelnost ekonomického potenciálu se odhaduje, podle evropských zkušeností, v relativní výši cca 30 - 60% a zahrnuje realizaci technických opatření s krátkou nebo středně dlouhou dobou návratnosti.
Potenciál organizačních opatření Monitorování provozních stavů, periodická analýza energetických dat, uzavírání a periodické upřesňování obchodních smluv s dodavateli energií podle aktuálních energetických potřeb, motivace řídícího a výkonného personálu, optimalizace provozní doby maximálním využitím prostor zásobovaných energií a zavedení energeticky útlumových režimů v nevyužívaných prostorách a další opatření vyplývající z každodenní energeticky hospodárné soustavné činnosti provozovatele budov.

Přínosy energetického managementu a realizovaných energetických opatření

Oblast Přínos
Energie a vody Snížení spotřeby energie
  Nižší spotřeba vody
  Optimalizace nákupních nákladů energie a vody
  Snížení nákladů na následnou údržbu budov a TZB
  Zvýšení spolehlivosti provozu
  Prodloužení doby životnosti budov i TZB
  Využití místních zdrojů a pracovních sil
  Poskytování efektivnějších kvalitnějších služeb
Environmentálních vlivů(vlivy na životní prostředí) Snížení emisí skleníkových plynů
  Snížení emisí škodlivin
  Snížení emisních poplatků
Poznámka: TZB - technická zařízení budov

Diskuze: Energetický management
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 4.8.2004 15:32
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 4.8.2004