Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
Energ. průkaz a audit

Energetický audit, jeho cíle , obsah a praktický význam

Cíl energetického auditu.
Cílem energetického auditu je snaha zpracovatele energetického auditu o definování energetického úsporného potenciálu v předmětu energetického auditu a návrhy na realizaci opatření pro jeho praktické využití.
Nedílnou součástí energetického auditu je hodnocení doporučených opatření z hledika:
- energetického,
- ekonomického
- environmentálního (vliv úspor energie na životní prostředí).

Energetický audit je soubor činností, prováděných energetickým auditorem v předmětu energetického auditu, jejichž výsledkem jsou závěrečné informace o způsobech a úrovni využívání energie v budovách a energetickém hospodářství prověřovaných fyzických a právnických osob a návrh na opatřeni, jenž je třeba realizovat pro dosažení energetických úspor. Energetický audit je zakončen technickou, písemnou zprávou, označenou ENERGETICKÝ AUDIT, která musí podle zákona č. 406/2000 Sb. § 9 obsahovat:

 1. Hodnocení současné úrovně posuzovaného energetického hospodářství a budov,
 2. celkovou výši technicky dosažitelných energetických úspor,
 3. návrh vybrané varianty doporučené k realizaci energetických úspor včetně ekonomického
  zdůvodnění,
 4. závěrečný posudek energetického auditora.

Povinnost podrobit své energetické hospodářství a budovu energetickému auditu se vztahuje na:

 1. Organizační složky státu, organizační složky krajů a obcí a příspěvkové organizace s celkovou roční spotřebou energie vyšší než je stanoveno vyhláška č. 213/2001 Sb., což je 1500 GJ,
 2. fyzické či právnické osoby s výjimkou příspěvkových organizací s celkovou roční spotřebou energie vyšší, než je stanoveno vyhl. č. 213/2001 Sb., tj. 35000 GJ,
 3. hodnota, od níž, vzniká pro fyzické či právnické osoby uvedené v předchozích odstavcích povinnost zajistit zpracování energetického auditu u budov samostatné zásobovaných energií je stanovena ve výši 700 GJ celkové roční spotřeby.

Celkovou roční spotřebou energie se rozumí součet všech forem energie ve všech odběrných místech provozovaných pod jedním identifikačním číslem.

Pro přepočty paliv a energie na GJ se používají následující vztahy:

a) Elektrická energie 1 MWh 3,60 GJ
b) plyn 1000 m3 34,05 GJ
c) tuhá či kapalná paliva se přepočítávají údajem výhřevnosti udávaným dodavatelem.

Forma energie pro písm. a), b), c) je:

 1. nakoupená elektrická energie pro vlastní spotřebu,
 2. nakoupený plyn pro vlastní spotřebu,
 3. nakoupená tepelná energie pro vlastní spotřebu, nebo nakoupená tuhá nebo kapalná
  paliva, pokud jsou použita pro výrobu elektrické energie nebo tepelné energie.

Zpracování energetického auditu hradí zadavatel auditu.

Energetický audit může provádět pouze energetický auditor, což je fyzická osoba, která je zapsána do seznamu energetických auditorů, vedeného ministerstvem.

Předpoklad zapsání do seznamu auditorů je:

 • složení odborné zkoušky,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • trestní bezúhonnost,
 • požadovaná odborná způsobilost (prokázání ukončeného vysokoškolského vzdělání technického nebo přírodovědeckého směru s praxí 3 roky v oboru, nebo ukončené středoškolské vzdělání technického směru s praxí 6 let v oboru).

Auditor musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem jeho činnosti v oblasti energetického auditu, a to tak, aby rozsah pojistného plnění byl úměrný škodám, které lze v rozumné míře předpokládat. Pojištění musí trvat po celou dobu výkonu auditorské činností. Energetický auditor je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se fyzické či právnické osoby, o kterých se dozvěděl v souvislosti s prováděním energetického auditu.

Doklady energetického auditora o způsobilosti k výkonu činnosti

 • Osvědčení o zapsání do seznamu energetických auditorů při ministerstvu.,
 • oprávnění k realizaci energetických auditorů,
 • osvědčení o absolvování kurzu energetických auditorů,
 • osvědčení o činnosti poradce České energetické agentury,
 • živnostenský list v oblasti činnosti energetických a ekonomických poradců,
 • doklad o pojištění energetického auditora,
 • a jiné .

Doplňující doklady:

 • Oprávnění k realizaci revizí elektrických zařízení dle vyhlášky 50/2001 Sb.,
 • oprávnění k realizaci revizí plynových a tlakových zařízení,
 • oprávnění ČKAIT autorizovaného inženýra nebo technika v oblasti TZB,
 • oprávnění ČKAIT autorizovaného inženýra nebo technika v oblasti energetických auditů ,
 • a jiné.

Konečný termín provedení auditů je pro organizační složky státu, organizační složky krajů a obcí a příspěvkové organizace 31. 12. 2004. Pro právnické a fyzické osoby, které mají spotřebu energie vyšší než 35 000 GJ a zahájili zpracování energetického auditu do dvou let od nabytí účinnosti zákona č. 406/2000 Sb. do 31.12.2005. Po uplynutí doby těchto termínů bude Státní energetická inspekce provádět kontroly v souladu se zákonem č. 222/1994 Sb. a v případě neplnění požadavků zákona o hospodaření energií a jeho prováděcích vyhlášek ukládat sankční postihy.

Diskuze: Energetický audit, jeho cíle , obsah a praktický význam
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 10.5.2004 14:52
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 10.5.2004