Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
Energ. průkaz a auditEnergetický audit

Technická zpráva o energetickém auditu

1. Energetický audit je zakončen písemnou zprávou, která musí podle zákona č. 406/2000 Sb.
obsahovat:

 • Hodnocení současné úrovně posuzovaného energetického hospodářství a budov,
 • celkovou výši technicky dosažitelných energetických úspor.
 • návrh na vybrané varianty doporučené k realizaci energetických úspor včetně ekonomického zdůvodnění,
 • závěrečný posudek energetického auditora.

2. Technická zpráva o energetickém auditu se stavuje podle vyhlášky 213/2001 Sb.

ENERGETICKÝ AUDIT
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
 Zadavatele energetického auditu
 Předmětu energetického auditu
 Kolektivu zpracovatelů energetického auditu
2. POPIS VÝCHOZÍHO STAVU
 Základní údaje o předmětu auditu
 Základní údaje o energetických vstupech
 Energetické zdroje
 Rozvody energie
 Spotřebiče energie
3. ZHODNOCENÍ VÝCHOZÍHO STAVU
 Roční energetická bilance
 Rozvody energie a vody
 Vyhodnocení energetických zdrojů
 Analýza rozvodů energie a budov
 Vyhodnocení energetických spotřebičů
 Spotřeba vody a stlačeného vzduchu
 Závěry analýz - stanovení potenciálu úspor
4. NÁVRH OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ENERGIE
 Energetické bilance
 Technická specifikace
 Energetické vyhodnocení
 Potenciál úspor energie
 Investiční a provozní ohodnocení
5. EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ
6. HODNOCENÍ VLIVU JEDNOTLIVÝCH VARIANT NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
7 VÝSTUPY ENERGETICKÉHO AUDITU
 Hodnocení stávající úrovně energetického hospodářství
 Celková výše dosažitelných energetických úspor?.
 Návrh optimální varianty energeticky úsporného projektu?
 Doporučení obsahující konečné stanovisko a doporučení energetického auditora?.

 


3. Energetický audit může také obsahovat doplňující informace:

 • Ověření tepelně izolačních vlastností obvodových konstrukcí budov,
 • ověření skutečného technického stavu stavebních konstrukcí a technických zařízení,
 • energetické analýzy spotřeby energie,
 • rozbor způsobu provozu vlastních zdrojů energie a technologických procesů ,
 • ověření věrohodnosti vstupních dat provozních bilancí,
 • ověření dodržování technologických předpisů u spotřebičů energie,
 • podrobné ekonomické vyhodnocení.

4. Součástí energetického auditu, musí být Evidenční list energetického auditu, který obsahuje základní informace o předmětu auditu, stávajícím stavu energetického hospodářství, navržené výsledné variantě úsporného řešení včetně ekologických a ekonomických výstupů a zakreslená situace budov(y), hlavních rozvodů elektřiny a tepla.

Diskuze: Technická zpráva o energetickém auditu
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 12.2.2004 07:19
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 12.2.2004