Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
Ekonomika a financování projektů

Státní finanční podpora pro v roce 2007 pro soukomé i fyzické a právnické osoby

 

Přílohy II

 

"SMĚRNICE MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR" NA OPATŘENÍ V RÁMCI STÁTNÍHO PROGRAMU NA PODPORU ÚSPOR ENERGIE A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

 

PLATNÉ PRO ROK 2006

 

            Cílem programů vyhlášených Přílohami Směrnice Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP) o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR je zabezpečení realizace "Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2006" (dále jen Státní program). V souladu s meziresortní koordinací Státního programu a v souladu s Národním programem hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů (dále jen Národní program), podporuje Státní fond životního prostředí ČR (dále jen Fond) pouze projekty zaměřené na využití obnovitelných zdrojů energie. Státní program je každoročním naplněním cílů Národního programu vyhlašovaného pro období čtyř let. Podporují se pouze akce na území České republiky.

 

Přílohy:

 

Příloha č. II.1 - Specifikace na opatření, na která bude Státní fond životního prostředí přijímat žádosti

 

Příloha č. II.2 - Zásady pro poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR

 

Příloha č. II.3 - Formuláře žádostí o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR

 

Příloha č. II.4 - Výpočet ukazatele dluhové služby

 

Příloha č. II.5 - Postup a nezbytné doklady, které jsou předkládány jako příloha k žádosti o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR

 

Příloha č. II.6 - Energetický audit a odborný posudek

 

Příloha č. II.7 - Podpora Státního fondu životního prostředí pro fyzické osoby

 

Příloha č. II.8 - Slunce do škol

 

Příloha č. II.9 - Adresář

 

            Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu:

            Pro poskytování podpory z Fondu na realizaci opatření v rámci Státního programu na podporu ú)spor energie a využití obnovitelných zdrojů energie platí v plném rozsahu ustanovení Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků z Fondu.

            Žádosti o podporu na opatření podle Státního programu se předkládají ve formě úplné Žádosti se všemi stanovenými podklady podle přílohy č. II.5, č. II.7 (pro fyzické osoby) a II.8 (Slunce do škol). Součástí těchto podkladů je i energetický audit (viz příloha II.6). U dílčích programů 1.A, 4.A a 10.A je energetický audit nahrazen odborným posudkem (viz příloha II.6, část II). Žádosti se přijímají do 30. září 2006.

            Žádosti v rámci programů 1.A.a (kotle na biomasu), 1.A.b (solární systémy) a 4.A (tepelná čerpadla) budou zaregistrovány až po ukončení a dofinancování dané investiční akce včetně doložení příslušných smluv. Předpokladem pro registraci je splnění vyhlášených kritérií. Žádosti o podporu v rámci programů 1.A a 4.A jsou řešeny na krajských pracovištích Fondu a budou hodnoceny zjednodušeným postupem. Rada Fondu projedná a ministr schválí Rozhodnutím základní parametry a kritéria pro poskytování podpory pro programy 1.A, 4.A a 10.A a dále finanční limity pro programy 1.A, 4.A a 10.A. Při splnění ministrem schválených parametrů a kritérií již Fond vyřizuje žádosti průběžně do vyčerpání stanovených ročních finančních limitů. Radě Fondu a ministrovi předkládá Fond čtvrtletně vyhodnocení a seznamy poskytnutých podpor. Pro všechny dílčí programy platí, že na podporu není právní nárok.

            V neinvestiční oblasti bude Fond podporovat projekty s ohledem na jejich celospolečenskou funkci na základě výběru dle platné metodiky MŽP (programy 1.B, 2.B).

            Žádosti s úplnými údaji, doložené všemi stanovenými doklady, podané před termínem zahájení (vyjma programů 1.A a 4.A) budou registrovány. Po termínu zahájení realizace může Fond zaregistrovat žádost pouze v odůvodněných případech odsouhlasených správcem Fondu. Registrované žádosti Fond vyhodnotí na základě ekologických a ekonomických ukazatelů, podle regionálního vyjádření a technické úrovně řešení.

            Žádosti, které splňují podmínky pro poskytnutí podpory z Fondu, budou v závislosti na objemu disponibilních prostředků Fondu předloženy Radě Fondu k projednání s návrhy na kladné nebo záporné Rozhodnutí ministerstva životního prostředí o podpoře. Žádosti, které na základě vyhodnocení nebudou navrženy ke kladnému nebo zápornému řešení, mohou nadále zůstat v evidenci Fondu, nejdéle však po dobu 12 měsíců.

            Fond si vyhrazuje právo vyžádat si i další podklady pro upřesnění žádosti v období vyhodnocovacího procesu, zejména podklady týkající se předmětu podpory, finančního základu pro výpočet podpory, stanovení úvěrové způsobilosti žadatele, jakož i výše a formy podpory.

            Podle těchto příloh se poskytují podpory z Fondu k žádostem registrovaným od 1.1.2006.

RNDr. Libor Ambrozek, v. r.

 

ministr životního prostředí

 

Příloha č. II.1

 

SPECIFIKACE OPATŘENÍ, NA KTERÁ BUDE STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR PŘIJÍMAT ŽÁDOSTI

 

            Podpora z Fondu bude poskytována pouze v rámci jednotlivých vyhlášených programů. V každém z programů bude proveden samostatný výběr a hodnocení akcí, přičemž vzájemné porovnávání žádostí o podporu bude prováděno pouze u technicky a ekonomicky srovnatelných žádostí. Jednotlivé programy jsou vymezeny technickými a ekologickými podmínkami, rozdílně jsou vymezeny pro jednotlivé programy i možnosti poskytnutí podpory z Fondu.

 

            Environmentálně šetrným způsobem vytápění nebo výroby elektrické energie se rozumí vytápění nebo výroba elektrické energie prostřednictvím moderních technologií využívajících obnovitelných zdrojů energie. Obnovitelným energetickým zdrojem je využitelný energetický zdroj, jehož energetický potenciál se obnovu přírodními procesy. Jedná se zejména o energetický potenciál slunečního záření, biomasy, vody, větru, horninového prostředí a ovzduší. Tomuto potenciálu odpovídají technologie, které jsou předmětem podpory: termosolární systémy pro ohřev vody a pro přitápění, moderní technologie pro energetické využití biomasy všech výkonů, malé vodní elektrárny, větrné elektrárny, solární elektrárny a tepelná čerpadla. Protože zákon č. 180/2005 Sb. , o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, byl schválen a nabyl účinnosti 1. srpna 2005, jsou z vyhlášených programů vypuštěny programy podporující výrobu elektrické energie.

 

            ZÁKLADNÍ TYPY OPATŘENÍ, KTERÁ BUDOU PODPOROVÁNA:

 

A. Podpora investičních projektů na využívání obnovitelných zdrojů energie

 

            1.A Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu vody pro byty a rodinné domy pro fyzické osoby

 

            Jde výhradně o lokální systémy, které využívají sluneční energii nebo energii biomasy (tepelná čerpadla jsou podporována v samostatném podprogramu 4.A) a zajišťují dodávku tepla a/nebo teplé vody pro fyzické osoby. Podpora bude poskytována v závislosti na objemu rozpočtovaných prostředků Fondu na daný rok.

 

            1.A.a Kotle na biomasu

 

            Podpora bude poskytována pouze na již ukončené akce. Podmínkou získání podpory je splnění stanovených kritérií uvedených v osnově odborného posudku, včetně ČSN EN 303-5 třídy 3. Žádosti, neuspokojené z důvodu nedostatku finančních prostředků, budou vráceny žadatelům. Podrobnosti o poskytování podpory jsou uvedeny v příloze č. II.7.

            1.A.b Solární systémy

 

            Podpora bude poskytována pouze na již ukončené akce. Podmínkou získání podpory je splnění stanovených kritérií uvedených v osnově odborného posudku. Žádosti, neuspokojené z důvodu nedostatku finančních prostředků, budou vráceny žadatelům. Podrobnosti o poskytování podpory jsou uvedeny v příloze č. II.7. Žadatel může v rámci programu 1.A požádat o podporu pouze v případě, že systém, na který žádá o podporu, je již prokazatelně v trvalém provozu, maximálně však do 12 měsíců od data uvedení do trvalého provozu.

            2.A Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů zásobování energií v obcích a částech obcí, včetně bytových domů

 

            Program se vztahuje jak na výstavbu nových systémů využívajících obnovitelné zdroje, tak na přechod stávajících systémů využívajících fosilní paliva na obnovitelné zdroje (dále rekonstrukce). Jde o instalaci systémů využívajících biomasu, solárních systémů a tepelných čerpadel s výjimkou jednotek sloužících k vytápění a ohřevu vody v případech, kdy žadatelem je fyzická osoba (viz dílčí programy 1.A a 4.1). Podpora bude poskytována v závislosti na objemu rozpočtovaných prostředků Fondu na daný rok.

 

            V komunální sféře se jedná zejména o systémy pro zásobování teplem a teplou vodou využívající biomasu, přičemž se podpora vztahuje i na soustavu rozvodů tepla. Podpora se vztahuje i na systémy s kombinovanou výrobou tepla a elektrické energie, slouží-li tento systém pro centrální zásobování teplem, příp. teplou vodou, a není-li vhodnější použití podpory v rámci programu 7.A. Předmětem podpory jsou jak centrální, tak i decentralizované systémy využívající obnovitelné zdroje energie nebo jejich vzájemná kombinace. Podmínkou získání podpory je splnění kritérií uvedených v osnově energetického auditu (viz Příloha č. II.6). Energetický audit musí být zpracován variantně jak pro centrální zdroj, tak i kombinaci s decentralizovanými zdroji tepla. Podpora výstavby systémů CZT se vztahuje na obce nebo jejich části. Příjemce podpory je vlastníkem předmětu podpory. Vlastní chod systému lze pak zajistit prostřednictvím účelově vytvořených subjektů nebo na komerční bázi.

 

            V případě decentralizovaných systémů jsou zdroje energie dotovány z programu 1.A.a. Předmětem podpory v rámci tohoto programu může být v případě decentralizovaných systémů výstavba centrální výrobny paliv včetně technologické linky.

 

            Předmětem podpory mohou být v rámci tohoto programu i tzv. ostrovní systémy (jedna či několik izolovaných malých kotelen s rozvody tepla do nejbližších okolních budov). Podmínkou pro poskytnutí podpory na ostrovní systémy zásobování teplem v obci je doporučení tohoto systému v energetickém auditu.

 

            V rámci programu budou přijímány pouze žádosti o podporu, kde očekávané investiční náklady na realizaci akce nepřesáhnou 5 mil. Kč.

 

            Fond nebude podporovat přechod z vytápění zemním plynem (případně propan-butanem) na tepelná čerpadla.

            3.A Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu vody nebo výroby elektřiny ve školství, zdravotnictví a objektech sociální péče

 

            Jedná se o náhradu nebo částečnou náhradu vytápění a/nebo ohřevu vody a/nebo výroby elektřiny, zařízeními na využívání obnovitelných zdrojů energie (kotle na biomasu, tepelná čerpadla, solární a fotovoltaické systémy), případně o zavedení těchto zařízení na využití obnovitelných zdrojů tepla v nově budovaných objektech. Podmínkou získání podpory je splnění kritérií uvedených v osnově energetického auditu nebo odborného posudku v případě fotovoltaických systémů (viz Příloha č. II.6). Podpora bude přednostně poskytována na objekty, které splňují minimálně současně platné standardy pro tepelnou izolaci budov. Podpora bude poskytována v závislosti na objemu rozpočtovaných prostředků Fondu na daný rok.

 

            Podmínkou pro poskytnutí finanční podpory pro školy je doložení stanoviska zřizovatele o perspektivě školy.

 

            V rámci programu budou přijímány pouze žádosti o podporu, kde očekávané investiční náklady na realizaci akce nepřesáhnou 5 mil. Kč.

 

            Fond nebude podporovat přechod z vytápění zemním plynem (případně propan-butanem) na tepelná čerpadla.

            4.A Investiční podpora vytápění bytů a rodinných domů tepelnými čerpadly pro fyzické osoby

 

            Jde výhradně o lokální tepelná čerpadla pro vytápění, případně v kombinaci s jiným zdrojem, pro fyzické osoby. Pokud instalace tepelného čerpadla vyvolá potřebu posílení přípojky na elektrorozvodnou síť, do otopného systému (rozvody tepla v objektu a otopná tělesa). Podpora bude poskytována v závislosti na objemu rozpočtovaných prostředků Fondu na daný rok.

 

            Kombinace tepelného čerpadla s jiným zdrojem tepla je možná. Je-li tento zdroj svou povahou neobnovitelný, jsou základem pro výpočet podpory ve všech případech kombinací výhradně náklady na vlastní tepelné čerpadlo a jeho instalaci (včetně provedení vrtů, položení zemních kolektorů atp.).

 

            Podpora bude poskytována pouze na již ukončené akce. Podmínkou získání podpory je splnění kritérií uvedených v osnově odborného posudku. Žádosti neuspokojené z důvodu nedostatku finančních prostředků budou vráceny žadatelům. Podrobnosti o poskytování podpory jsou uvedeny v příloze č. II.7.

 

            Objekty, v nichž jsou instalována tepelná čerpadla s podporou Fondu, musí minimálně splňovat v současné době platné standardy tepelné ochrany budov.

 

            Žadatel může požádat o podporu pouze v případě, že systém, na který žádá, je již prokazatelně v trvalém provozu, maximálně však do 12 měsíců od data uvedení do trvalého provozu.

 

            Fond nebude podporovat přechod z vytápění zemním plynem (případně propan-butanem) na tepelná čerpadla.

            8.A Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu vody v účelových zařízeních

 

            Jde o instalaci solárních systémů, tepelných čerpadel a systémů využívajících biomasu s výjimkou jednotek sloužících k vytápění a ohřevu vody v případech, kdy žadatelem je fyzická osoba (viz dílčí programy 1.A a 4.A), a s výjimkou žadatelů spadajících do programu 3.A. V úvahu přicházejí například veřejné bazény a koupaliště, zařízení sportovišť, dále sušičky (především se sezónním provozem s využitím horkovzdušných kolektorů), objekty zemědělské výroby, využití odpadního tepla z chladících zařízení odpadních vod, kanalizací a rovněž náhrada spalování fosilních paliv biomasou nebo využití nekontaminované biomasy z výroby. Podmínkou získání podpory je splnění kritérií uvedených v osnově energetického auditu (viz Příloha č. II.6). V případě obytných nebo kancelářských budov atp. bude podpora přednostně poskytována na objekty, splňující v současné době platné standardy pro tepelnou izolaci budov. Podpora bude poskytována v závislosti na objemu rozpočtovaných prostředků Fondu na daný rok.

 

            V rámci programu budou přijímány pouze žádosti o podporu, kde očekávané investiční náklady na realizaci akce nepřesáhnou 5 mil. Kč.

 

            Fond nebude podporovat přechod z vytápění zemním plynem (případně propan-butanem) na tepelná čerpadla.

            10.A Slunce do škol

 

            Jde o instalace fotovoltaických nebo fototermických zařízení malých výkonů ve školských zařízeních. Účelem tohoto programu je především demonstrace možností získávat energii ze slunečního záření pro žáky a studenty základních a středních škol jako součást osvěty a vzdělávacího procesu. Podpora bude poskytována v závislosti na objemu rozpočtovaných disponibilních prostředků Fondu na daný rok.

 

            Maximální velikost zařízení (tj. velikost uznatelná jako základ pro výpočet podpory) je u fotovoltaických zařízení omezena instalovaným výkonem 220 Wp, u fototermických zařízení plochou kolektorů 4 m2.

 

            V odůvodněných případech (specializované střední školy, například elektrotechnického nebo stavebního zaměření, spádové základní nebo všeobecné střední školy) budou podporována i fotovoltaická zařízení většího rozsahu, maximálně však do instalovaného výkonu 1200 Wp.

 

            Fond dodržuje podmínku rovnoměrného rozmístění projektů v ČR. Podmínkou pro získání podpory je předložení odborného posudku zpracovaného energetickým konzultačním a informačním střediskem nebo energetickým auditorem, který potvrdí následující minimální parametry demonstračního systému:

            - použití certifikovaných fotovoltaických panelů či solárních kolektorů s certifikátem státní zkušebny nebo jiného uznávaného referenčního centra (výzkumný ústav, vysoká škola atp.),

            - vhodné umístění panelů či kolektorů (jak z hlediska maximalizace využití slunečního záření, tak z hlediska viditelnosti pro účely demonstrace),

            - existenci měřícího zařízení udávajícího okamžitý výkon systému a množství vyrobené energie a vyvedení těchto údajů na dostatečně velký a přehledný displej (velikost údaje minimálně 30 mm a opakované zobrazení minimálně 30 sec) umístěný ve vstupní hale školy,

            - existenci komunikačního adaptéru umožňujícího napojení systému a přenos dat na osobní počítač (není součástí systému) a adaptéru pro připojení a zobrazení dat na internetu,

            - u fotovoltaického systému buď autonomní systém s akumulátorem elektřiny (včetně zapojení do systému vhodných nízkonapěťových spotřebičů - například ventilátor, úsporné zářivky), které jsou součástí systému a předmětem podpory, nebo napojení do elektrické sítě prostřednictvím střídače měnícího stejnosměrné napětí panelů na střídavé napětí sítě (230 V),

            - u fototermického systému budou podporovány standardní systémy pro přípravu teplé vody (viz 1.A.b),

            - modulovou konstrukci zařízení (tj. možnost dalšího rozšiřování systému),

            - budou podporovány pouze systémy pro celoroční provoz, což v případě fototermických aplikací znamená realizaci se zásobníkem uvnitř budovy.

 

            Dále se jedná o instalaci fotovoltaických zařízení pro specializované vysoké školy za účelem výuky, demonstrace různých technických řešení, případně pro vědecko-výzkumné účely. Předmětem podpory jsou i fotovoltaické systémy integrované do budov vysokých škol. Maximální instalovaný výkon těchto zařízení je 100 kWp.

 

            V rámci programu budou přijímány pouze žádosti o podporu, kde očekávané investiční náklady na realizaci akce nepřesáhnou 5 mil. Kč.

 

            Podmínkou pro poskytnutí finanční podpory pro školy je doložení stanoviska zřizovatele o perspektivě existence školy (u vysokých škol zřízených zákonem pak čestným prohlášením rektora).

 

B. Podpora vybraných neinvestičních projektů v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie

 

            1.B Podpora vzdělávání, propagace, osvěty a poradenství v rámci celostátní strategické kampaně na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie

 

            Cílem programu je posílení osvěty vedoucí k vyššímu využívání obnovitelných zdrojů energie v souladu s programy environmentální osvěty, výchovy a vzdělávání (EVVO). Osvěta může být zabezpečována školskými úřady, školami všech úrovní, vědeckovýzkumnými pracovišti, správami NP a CHKO, regionálními rozvojovými agenturami, regionálními energetickými agenturami, nevládními organizacemi, profesními sdruženími, konzultačními středisky atp., a to například prostřednictvím:

            - zabezpečení informační kampaně pro školy (organizování výstav a soutěží, příprava pomůcek a předmětů využitelných při přípravě kampaně),

            - organizování odborných kursů, seminářů a konferencí neziskového charakteru, které jsou orientovány na cílové skupiny veřejnosti,

            - informačních a propagačních materiálů (rozšiřování zkušeností z demonstračních projektů, přenos poznatků a zkušeností ze zahraničí, zvýšení informovanosti v regionech a obcích o možnostech využívání obnovitelných zdrojů energie atd.).

 

            Podpora bude též poskytována na semináře nebo odborné vzdělávací kursy zabývající se obnovitelnými zdroji energie, které budou pořádat školská zařízení, případně sdružení škol, pro jiná školská zařízení.

 

            Podmínkou pro poskytnutí podpory je prokázání odborné úrovně zpracovatele materiálů, resp. pořadatele akcí a prokázání použitelnosti materiálů, resp. aktivit pro stanovené cíle. Poskytnutí podpory je dále vázáno na prokázání účelu vynaložených nákladů akce a doložení počtu účastníků, resp. oslovených členů cílových skupin dané akce.

 

            Podpora bude poskytována v závislosti na objemu rozpočtovaných prostředků Fondu na daný rok.

            2.B Podpora vydávání knižních publikací

 

            Cílem programu je posílení vzdělávání, osvěty, poradenství, propagace a informovanosti ohledně obnovitelných zdrojů energie a o obecných souvislostech jejich využívání prostřednictvím publikační činnosti, tj. knižních publikací s vlastním ISBN. Podpora bude poskytována v závislosti na objemu rozpočtovaných prostředků Fondu na daný rok.

 

            Podmínkou pro poskytnutí podpory je prokázání odpovídající odbornosti pro daný typ činnosti, případně možnost přístupu k potřebnému technickému vybavení a prokázání použitelnosti publikací pro stanovené cíle.

 

Příloha č. II.2

 

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

 

Článek I

 

            1. Podpory se poskytují na základě Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR podepsaném ministrem (dále jen Rozhodnutí) a řádně uzavřených smluv mezi Fondem a příjemcem podpory.

 

            2. Rozhodnutí s bližšími pokyny k uzavření smlouvy zašle Fond příjemci podpory do 15 dnů od jeho obdržení z MŽP.

 

            3. Základem pro výpočet podpory jsou náklady na pořízení, případně instalaci zdroje tepla, včetně příslušenství tohoto zdroje, u CZT též náklady na veřejné rozvody (bez otopných soustav v objektech). Náklady na výrobu informačních tabulí, které musejí být instalovány na všechny akce financované Fondem, budou započítávány do uznatelných nákladů.

 

            4. Smlouva o poskytnutí podpory bude obsahovat závazek provozovatele provozovat předmět podpory po dobu nejméně 5 let.

 

            5. Typy žadatelů o podporu

 

A - nepodnikatelské subjekty, zejména:

- obecně prospěšné organizace (zákon č. 248/1995 Sb. , o obecně prospěšných společnostech a o změně doplnění zákonů, ve znění pozdějších předpisů),

- nadace a nadační fondy (zákon č. 227/1997 Sb. , o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění zákonů, ve znění pozdějších předpisů),

- obce a samosprávné celky (kraje),

- občanská sdružení (zákon č. 83/1990 Sb. , o sdružování občanů) a církve,

- další organizace, které budou postaveny na stejnou úroveň obecně závazným právním předpisem,

- svazky obcí [dle zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů],

- právnické osoby založené nebo zřízené obcemi nebo kraji (příspěvkové organizace),

- subjekty vlastnící bytové domy (společenství vlastníků, bytová družstva apod.).

Poznámka: Organizační složky státu mohou použít nerozpočtované prostředky poskytnuté jinou formou než jsou dary od tuzemských právnických osob pouze v případě, že jsou určeny na reprodukci majetku. Přímé financování činnosti státních příspěvkových organizací formou dotace nebo příspěvku z Fondu zákon č. 218/2000 Sb. neumožňuje.

 

E - fyzické osoby (podporované zařízení je určeno pouze pro domácnosti)

 

            6. Fond uvolňuje finanční prostředky průběžně dle náležitostí stanovených smlouvou o poskytnutí podpory (fakturační princip), a to poměrem % dotace a % vlastních zdrojů, Použití finančních prostředků (dotace, vlastní zdroje) klient průběžně dokládá bankovními výpisy. Fond je oprávněn v závažných a prokazatelných případech aplikovat zvláštní režim financování.

 

            7. Výši a strukturu financování předmětu podpory je Fond oprávněn posoudit v rámci podání a vyhodnocení ekonomické způsobilosti žadatele i ve spolupráci s dalšími poskytovateli finančních prostředků.

 

            8. Na základě vyhodnocení ekonomické a úvěrové způsobilosti (bonity) žadatele a vyhodnocení finanční analýzy předmětu podpory Fond navrhne formu,výši a strukturu finanční podpory podle zásady maximálního zapojení finančních prostředků žadatele včetně případných úvěrů a jiných forem návratných finančních prostředků.

 

            9. K projednání v Radě Fondu předloží jednotlivé návrhy Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí finanční podpory z prostředků Fondu. V případě změn ve formě, výši a struktuře podpory v návrhu Rozhodnutí oproti zaregistrované žádosti Fond projedná se žadatelem příslušné změny ještě před zasedáním Rady Fondu.

 

Článek II

 

            1. Přímé finanční podpory Přímá finanční podpora na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální dotace v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory uvedené v následující tabulce podle vyhlášených programů:

 

1.1. Přímé finanční podpory - podíl

Za environmentálně šetrný způsob výroby tepla a elektrické energie se zásadně považuje využití obnovitelných zdrojů energie

------------------------------------------------------------------------------------

  Číslo        Název   programu                              Typ           Max.   limit

 programu                                               žadatele      %   dotace

                                                                   ze   základu

                                                                   pro   výpočet   podpory

------------------------------------------------------------------------------------

  1.A          Investiční   podpora   environmentálně          E             a)   50 1)

             šetrných   způsobů   vytápění   a   ohřevu   vody                 b)   50 1)

             pro   byty   a   rodinné   domy   pro   fyzické

             osoby:   a)   kotle   na   biomasu,   b)   solární

             systémy

------------------------------------------------------------------------------------

  2.A          Investiční   podpora   environmentálně          A             50 2)

             šetrných   způsobů   zásobování   energií

             v   obcích   a   částech   obcí,   včetně

             bytových   domů

------------------------------------------------------------------------------------

  3.A          Investiční   podpora   environmentálně          A             70 3) , 4)

             šetrných   způsobů   vytápění   a   ohřevu   vody

             nebo   výroby   elektřiny   ve   školství,

             zdravotnictví,   a   objektech   sociální   péče

------------------------------------------------------------------------------------

  4.A          Investiční   podpora   vytápění   bytů            A             30 1)

             a   rodinných   domů   tepelnými   čerpadly

             pro   fyzické   osoby

------------------------------------------------------------------------------------

  8.A          Investiční   podpora   environmentálně          A             50 3) , 5)

             šetrných   způsobů   vytápění   a   ohřevu   TV

             v   účelových   zařízeních

------------------------------------------------------------------------------------

  10.A         Slunce   do   škol                              A             90 6) , 7)

------------------------------------------------------------------------------------

  1.B          Podpora   vzdělávání,   propagace,   osvěty       A             80

             a   poradenství   v   rámci   celostátní

             strategické   kampaně   na   podporu   využívání

             obnovitelných   zdrojů   energie

------------------------------------------------------------------------------------

  2.B          Podpora   vydávání   knižních   publikací         A             50 8)

------------------------------------------------------------------------------------

 

1.1. Podpora formou dotace

Dotace na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální hranice dotace v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory uvedené v tabulce 1.a. podle vyhlášených programů.

Fond má právo změny požadovaného % poměru a finančního objemu dotace v rámci podmínek daného programu podpor. Změna požadovaného poměru a výše dotace vychází z ekonomického hodnocení žadatele a technicko-ekonomické analýzy předloženého opatření. O případnou změnu bude upravena i výše vlastních zdrojů.

Dotace se uvolňují procentním podílem až do výše 90 % celkově přiznané výše dotace, zbytek finančních prostředků do výše 10 % celkové dotace uhradí Fond po konečném přiznání dotace v rámci závěrečného vyhodnocení, které žadatel předkládá v termínu podle smlouvy.

 

1.2. Souběh podpory z Fondu a ze zahraničí

Souběh podpor z Fondu a ze zahraniční je možný.

K financování projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a úspor energie lze nově využít možnosti předložení projektu jako projektu společné implementace (Joint Implementation - JI), které umožňuje vstup zahraničního partnera (investora) do realizace projektu formou vložení finančních prostředků, za které získá dohodnuté množství redukcí emisí skleníkových plynů vzniklých v důsledku realizace projektu. JI projekty jsou řešeny samostatným metodickým pokynem, procedura jejich přípravy a schvalování je vzhledem k mezinárodnímu rozměru odlišná od standardních projektů v oblasti obnovitelných zdrojů. Zařazení projektu jako JI nevylučuje čerpání podpory ze stávajících podpůrných programů (tj. souběh vstupu zahraniční investice a domácí podpory), dojde pouze k definování specifických podmínek, za kterých bude tato podpora čerpána.

 

            2. Změny podmínek

            V případě, že dojde v průběhu realizace opatření s podporou Fondu do doby závěrečného technicko-ekonomického vyhodnocení a definitivního přiznání podpory ke změně platnosti obecně platných zákonů nebo ke změně vlastnických vztahů, vyhrazuje si Fond právo přehodnotit přístup v jednotlivých případech, příp. odstoupit od smlouvy na poskytnutí podpory.

 

            3. Souběh podpory z Fondu a ze Státního rozpočtu

            Podporu z Fondu lze poskytovat i na opatření individuálně dotovaná ze státního rozpočtu nebo podporovaná v rámci programů financovaných ze státního rozpočtu. Podmínkou je, že maximální výše celkové podpory, včetně podpory z Fondu, nepřesáhne výši uvedenou v tabulce 1.a. Přímé finanční podpory - podíl. Společná podpora z Fondu a státního rozpočtu bude poskytována pouze žadatelům, kteří současně splní kritéria všech poskytovatelů podpory.

            Pokud jeden subjekt realizuje více akcí současně (například opatření k úspoře energie a zároveň instalace zařízení na využití obnovitelných zdrojů energie), lze na každou z těchto akcí poskytnout prostředky bez výše uvedených omezení.

 

Příloha č. II.5

 

POSTUP A NEZBYTNÉ DOKLADY, KTERÉ JSOU PŘEDKLÁDÁNY JAKO PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O PODPORU ZE STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

 

            Pro předkládání žádosti o podporu fyzických osob a uzavírání smluv v programech na využití biomasy, tepelných čerpadel a solárních systémů (programy 1.A, 4.A) a program 10.A (Slunce do škol) platí zjednodušený postup, který je uveden v Příloze č. II.7 a II.8. Žadatel vyplní Formulář žádosti o podporu z Fondu a předloží ji se stanovenými doklady Kanceláři Fondu.

 

            Doklady, které jsou požadovány jako příloha k Formuláři žádosti pro vyhodnocení žádosti:

            - Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele.

            - Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním s Fondem - plná moc v souladu s § 31 občanského zákoníku pro pracovníka pověřeného jednáním s Fondem.

            - Dokumentace v takovém stupni přípravy, která umožní posouzení možnosti podpory z technického, ekonomického a ekologického hlediska.

            - Podrobný položkový rozpočet (v souladu s předloženou dokumentací).

            - Stanovisko České inspekce životního prostředí - platí pro podporu výstavby technologií využívajících spalovací procesy o výkonech 200 kWt a vyšších.

            - Stanovisko krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí a územního rozvoje - obsahující i vyjádření k souladu předložené žádosti se schválenou energetickou koncepcí a příslušnými krajskými, příp. místními programy snižování emisí a imisí - týká se programů 2.A, 3.A, 8.A.

            - Energetický audit - na základě zákona č. 406/2000 Sb. , o hospodaření energií, hlava IV., § 9 , ve znění vyhlášek č. 213/2001 Sb. a č. 425/2004 Sb. , kterými se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu a na základě požadavků Fondu na energetický audit a jeho přílohy, viz Příloha č. II.6.

            - Vyplněný formulář G (příloha žádosti) - v písemné či elektronické podobě, údaje se musí shodovat s údaji uvedenými v energetickém auditu.

            - Údaje o zdrojích financování - doklady ověřující celkové financování předmětu podpory po celou dobu výstavby, v případě úvěru předběžné potvrzení subjektu, který úvěr poskytne, o uvažované výši a podmínkách úvěru.

            - Doklady o ekonomické a důchodové situaci žadatele.

            - Územní rozhodnutí - pokud realizace opatření podléhá územnímu a stavebnímu řízení.

            - Stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR k návrhu projektu v rámci podpory neinvestičních akcí (programy 1.B a 2.B).

            - Prohlášení žadatele, zda je či není plátcem DPH.

            - Předběžný návrh na zajištění odběru vyrobeného tepla (el. energie) a dlouhodobé zajištění dodávky paliva (týká se projektů na využití biomasy při celkovém instalovaném výkonu zařízení nad 200 kW)

 .

            - U jednotlivých programů je Fond oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů uvedených v žádosti specifickými doklady (u investičních akcí většího rozsahu apod.).

 

            Žadatel v případě vydání kladného "Rozhodnutí" ministra předloží Kanceláři Státního fondu životního prostředí ČR podklady pro uzavření písemné smlouvy o podpoře.

 

            Doklady, které jsou požadovány pro uzavření písemné smlouvy o poskytnutí podpory:

            - Dokumentace v takovém stupni, která umožní průběžnou i závěrečnou kontrolu podporovaného opatření z technického, ekonomického a ekologického hlediska. Vyšší stupeň dokumentace, ke stavebnímu povolení, resp. realizační dokumentace.

            - Odborný posudek je nahrazen energetickým auditem (viz příloha č. II.6).

            - Údaje o zdrojích financování: v případě úvěru potvrzení subjektu, který úvěr poskytl.

            - Stavební povolení, respektive vyjádření stavebního úřadu k předmětu podpory.

            - Doklady prokazující dodržení zákona č. 40/2004 Sb. , o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

            - Kopie dodavatelských smluv včetně podrobného položkového rozpočtu (výkaz výměr).

            - Doklad prokazující zajištění odběru vyrobeného tepla (el. energie) a dlouhodobé zajištění dodávky paliva (týká se projektů na využití biomasy při celkovém instalovaném výkonu zařízení nad 200 kW) - žadatel o podporu musí prokázat, že má odběr smluvně zajištěn (například smlouvou o budoucí smlouvě, vybráním finanční zálohy od zájemců o připojení atd.).

            - U jednotlivých programů je Fond oprávněn stanovit další požadavky na doložení dokladů pro uzavření písemné smlouvy o poskytnutí podpory (u investičních akcí většího rozsahu apod.).

 

            Upřesnění jednotlivých dokladů:

            Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele - aktuální výpis z obchodního rejstříku či jiného registru, zřizovací listina u příspěvkových organizací apod.

 

Doklady o ekonomické a důchodové situaci žadatele:

 

            Obce předkládají:

            Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (FIN 2-12 M), rozvahu (Úč OÚPO 3-02) za minulý rok a poslední vykazované období, schválený rozpočet na daný rok a návrh rozpočtu na následující rok, ekonomický komentář k údajům vyplněným ve formuláři žádosti (v tabulce E.1.) - zdůvodnění případných výkyvů příjmů a výdajů v jednotlivých letech, uvedení dalších investičních záměrů apod., doklad o zajištění vlastních zdrojů na realizaci akce, výpočet ukazatele dluhové služby dle zákona č. 450/2001 Sb.

 

            Sdružení předkládají:

            Všechny výše uvedené podklady za jednotlivé obce, dále souhrnné cash-flow za sdružení, zakladatelskou smlouvu sdružení, stanovy sdružení a tabulky v rozdělení dle jednotlivých obcí a let

            - přehled o průběhu financování stavby, splácení úvěrů a úroků,

            - zdroje příjmů sdružení (z rozpočtu obce, dotace, příspěvek, půjčka, příp. jiné),

            - doklad o zajištění vlastních zdrojů.

 

            Příspěvkové organizace předkládají:

            - rozvahu Úč OÚPO 3-02,

            - výsledovku OÚPO 4-02,

            doklad o zajištění vlastních zdrojů.

 

            Nezbytné doklady, které jsou požadovány jako příloha k Formuláři závěrečného vyhodnocení akce (ZVA), jsou následující:

            - Řádně vyplněný formulář ZVA, poskytnutý Fondem

            - Vyúčtování skutečných nákladů akce (soupis faktur včetně jejich věcné náplně, kopie příslušných faktur a odpovídajících bankovních výpisů, popř. účetní doklady)

            - Vyhodnocení plnění smluvních podmínek

            - Stanovisko ČIŽP ČR - platí pro podporu technologií využívajících spalovací procesy o výkonech 200 kWt a vyšších

            - Stanovisko projektanta k realizované akci

            - Doložení dosažených ekologických přínosů a výroby tepla (elektrické energie)

            - Doklad o termínu zahájení (protokol o předání staveniště, příp. výpis ze stavebního deníku)

            dle typu opatření budou dále požadovány následující doklady:

            - Protokol o předání a převzetí díla do zkušebního provozu

            - Protokol o předání a převzetí díla do trvalého provozu

            - Protokol o předání a převzetí hotového díla

            - Kolaudační rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci

            - Čestné prohlášení žadatele, že po celou dobu realizace akce nebyl plátcem DPH

 

            U opatření, která nemají charakter stavby, stanoví rozsah nezbytných dokladů Fond

 

            Například součástí žádosti o podporu semináře bude vedle běžných dokladů (právní subjektivita, ekonomické kalkulace atd.) program semináře, základní informace o přednášejících a výše vložného.

 

Příloha č. II.6

 

ENERGETICKÝ AUDIT K ŽÁDOSTI O PODPORU ZE STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR (ODBORNÝ POSUDEK) ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb. , resp. čl. 3 odst. 2 Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR (s ohledem na zákon o hospodaření energií)

 

Část I

 

- Energetický audit

 

            Energetický audit k žádosti o podporu z Fondu (dále jen audit) je chápán jako předběžné hodnocení žádosti o podporu z Fondu. Jedná se o soubor činností, jejichž výsledkem je písemná zpráva.

 

            Pro potřebu Fondu se pro akce, u nichž se provádí hodnocení prostřednictvím energetického auditu, je tento energetický audit zpracován podle zákona č. 406/2000 Sb. , o hospodaření energií, a vyhlášek č. 213/2001 Sb. a č. 425/2004 Sb. , kterými se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu.

 

            Energetický audit zpracovává odborně způsobilá a nezávislá fyzická osoba, zapsaná do seznamu energetických auditorů vedeného Ministerstvem průmyslu a obchodu. Energetický audit nesmí u zadavatele provést energetický auditor, který

 

a) má majetkovou účast ve společnosti nebo družstvu zadavatele energetického auditu,

 

b) je společníkem nebo členem družstva zadavatele, je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu zadavatele anebo je v pracovním nebo obdobném vztahu k zadavateli,

 

c) je osobou blízkou osobám, které mají ve fyzických nebo právnických osobách, kde se provádí energetický audit, postavení, které by mohlo ovlivnit činnost energetického auditora.

 

            Osnova energetického auditu (v souladu s vyhláškou č. 213/2001 Sb.):

 

1. Identifikační údaje

 

2. Popis výchozího stavu

 

3. Zhodnocení výchozího stavu

 

4. Návrh opatření ke snížení spotřeby energie

 

5. Ekonomické vyhodnocení

 

6. Vyhodnocení z hlediska ochrany životního prostředí

 

7. Výstupy energetického auditu

 

            Další specifikace k Energetickému auditu budou doloženy v následujících tabulkách:

            Zdroj   tepla   (el.   energie):

------------------------------------------------------------------

  ř.     Název                                       Jednotka      Hodnota

------------------------------------------------------------------

  1      Instalovaný   výkon                           kW

------------------------------------------------------------------

  2      -   z   toho   obnovitelný   zdroj                  kW

------------------------------------------------------------------

  3      Výroba   tepla   (el.   energie)   celkem           kWh/rok

------------------------------------------------------------------

  4      -   z   toho   obnovitelný   zdroj                  kWh/rok

------------------------------------------------------------------

  5      Roční   využití   instalovaného   výkonu   celkem   hod/rok

------------------------------------------------------------------

  6      -   z   toho   obnovitelný   zdroj                  hod/rok

------------------------------------------------------------------

  7      Roční   spotřeba   el.   energie                  kWh/rok

------------------------------------------------------------------

  8      -   z   toho   obnovitelný   zdroj                  kWh/rok

------------------------------------------------------------------

 

 

 ------------------------------------------------------------------

  Název   údaje                                            Jednotka

------------------------------------------------------------------

  Paušální   tržby   (za   výkon)                              tis.   Kč/r

------------------------------------------------------------------

  Název   produktu   1   a   jeho   jednotka

------------------------------------------------------------------

  Cena   produktu   1                                        Kč/j

------------------------------------------------------------------

  Název   produktu   2   a   jeho   jednotka

------------------------------------------------------------------

  Cena   produktu   2                                        Kč/j

------------------------------------------------------------------

  Pevné   náklady   (fixní)   celkem                           tis.   Kč/r

------------------------------------------------------------------

  Proměnné   náklady   (variabilní)   vztažené   k   produktu   1    Kč/j

------------------------------------------------------------------

  Daň   z   příjmu                                           tis.   Kč/r

------------------------------------------------------------------

  Celková   cena   projektu   (vč.   Přípravných   etap

 a   vybavení   stavby                                      tis.   Kč/r

------------------------------------------------------------------

  Vlastní   kapitál   (vlastní   zdroje   vložené   do   projektu)   tis.   Kč/r

------------------------------------------------------------------

  Doba   splatnosti   úvěru   1                                Roky

------------------------------------------------------------------

  Úroková   míra   úvěru   1                                   %

------------------------------------------------------------------

  Odpisová   doba   (vážený   průměr)                          Roků

------------------------------------------------------------------

  Doba   životnosti   investice                              Roků

------------------------------------------------------------------

 

            Pokyny Fondu pro vyhodnocení navrhovaného opatření z hlediska ochrany životního prostředí - specifická kritéria

 

a) Při výpočtu ekologických přínosů zohlednit pouze přínosy, jež jsou přímo vyvolány opatřením, na které se vztahuje podpora z Fondu.

 

b) Počítat s globálními efekty (nikoliv s efekty pouze v místě realizace).

 

c) Pokud se jedná o zařízení tzv. "na zelené louce" (nenahrazuje konkrétní zdroj), které produkuje 1. elektrickou energii - provést srovnání pomocí emisních koeficientů systémové elektrárny (k dispozici na Fondu), 2. tepelnou energii - provést srovnání s fiktivním přímotopným zdrojem tepla.

 

d) Pokud se nahrazuje teplo z veřejného zdroje tepla, použít pro srovnání emisní koeficienty veřejného zdroje tepla, jehož teplo se nahrazuje.

 

e) Při výpočtu ekologických přínosů včetně VOC užívat hodnoty emisních faktorů, které jsou součástí vyhlášky č. 352/2002 Sb. (příloha č. 5).

 

f) Při výpočtu CO2 rovněž užívat vyhlášku č. 425/2004 Sb. Emise CO2 vznikající při spalování biopaliv uvádět nulové.

 

g) Nejsou-li ve vyhlášce č. 352/2002 Sb. pro daný typ zařízení uvedeny emisní faktory, je možné použít i jiné. V tomto případě je nutné uvést jejich hodnoty a zdroj, odkud jsou čerpány.

 

h) Existuje-li certifikované měření emisí, lze vycházet i z tohoto měření. V tomto případě je nutné uvést veškeré podklady k ověření výpočtu včetně kopie protokolu z měření.

 

i) Bude-li používáno nestandardní palivo, uvést parametry tohoto paliva.

 

j) Pokud technologie využívá odprášení, odsíření apod., je nutné uvést parametry a typ technologie.

 

            Požadavky Fondu - specifická kritéria

 

a) projekt musí být realizován v souladu s příslušnými energetickými koncepcemi, krajskými případně místními programy snižování emisí a programy zlepšování kvality ovzduší,

 

b) porovnání a vyhodnocení varianty CZT a varianty decentralizovaného systému (např. lokální topeniště - domovní kotle na biomasu zásobované palivem z obecní výrobny tohoto paliva apod.) vytápění v obci; jedná se o porovnání dosažení stejného efektu s nižšími náklady (optimalizace délky teplovodů například pomocí kombinace "hnízdových" kotelen a lokálních topenišť - kotlů na biomasu zásobovaných palivem z obecní výrobny tohoto paliva apod.),

 

c) stanovení optimální skladby zdrojové části systému v závislosti na charakteru provozu a jednotek zdrojové části (diagram trvání potřeb tepla atd.),

 

d) koncepce vytápění a přípravy teplé vody s celoročním provozem,

 

e) kotel na biomasu s garantovanými parametry spalování a minimální účinností 80 % při jmenovitém výkonu,

 

f) solární technologie s použitím systémů vhodných pro celoroční provoz,

 

g) ověřená likvidace původního kotle na spalování fosilních paliv (neplatí pro solární systémy a tepelná čerpadla),

 

h) použití tepelných čerpadel s garantovanými parametry a minimálním průměrným ročním topným faktorem 3,0,

 

i) u projektů na využití biomasy při celkovém instalovaném výkonu zařízení nad 200 kW doklad o zajištění dlouhodobé dodávky paliva,

 

j) tepelná čerpadla nesmí obsahovat chladivo s tzv. "tvrdými" freony, např. R22,

 

k) u společné výroby tepla elektrické energie z biomasy celková účinnost zařízení 80 % při jmenovitém výkonu; v případě výroby pouze elektrické energie alespoň 25% účinnost zařízení při jmenovitém výkonu,

 

l) použití certifikovaných fotovoltaických panelů s garantovanou minimální činností,

 

m) použití certifikovaných tepelných čerpadel, solárních systémů a kotlů na biomasu (doloženo certifikátem, resp. protokolem o zkoušce typu /o posouzení shody typu/ dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., § 5 , resp. § 7 ),

 

n) realizací opatření dojde ke snížení emisí CO2.

 

Část II

 

- Odborný posudek pro účely programů 1.A a 4.A a programů týkajících se fotovoltaických systémů (program 3.A a 10.A)

 

            Posudky pro účely programů 1.A, 4.A a programů týkajících se fotovoltaických systémů zpracovávají odborně způsobilé a nezávislé fyzické osoby, zapsané do seznamu energetických auditorů u MPO a odborní pracovníci středisek EKIS. Pro potřeby programů 1.A a 4.A mohou dále posudky zpracovávat autorizovaní inženýři z oboru TZB, autorizovaní projektanti TZB a odborníci, aktivně vyučující obor TZB na vysokých školách. Při zpracování posudku bude dodržena níže uvedená osnova. Posudek nesmí zpracovávat pracovník firmy, která zařízení instalovala, a dále též osoba, která má vůči fyzické osobě, pro níž se zpracovává posudek, postavení, které by mohlo ovlivnit její činnost jako zpracovatele posudku.

 

Osnova odborného posudku:

 

            1. Název odborného posudku:

            (Výstižný název, z něhož by mělo být jasné, o jakou akci jde, číslo programu)

 

            2. Identifikační údaje:

 

a) Předmět odborného posudku: (Přesná adresa objektu, ve kterém je zařízení instalováno, stručný název, popis, co je posuzováno, kdy proběhla realizace)

 

b) Zadavatel odborného posudku:

(Celé jméno, adresa, telefon, e-mail)

 

c) Zpracovatel odborného posudku:

(Celé jméno, adresa, telefon, e-mail, přímý kontakt na zpracovatele - provozovna, kancelář, číslo autorizace a IČO

- je-li, zodpovědná osoba - u firem)

 

d) Dodavatelská firma:

(Celé jméno, adresa, telefon, e-mail, přímý kontakt na odpovědného pracovníka - provozovna, kancelář, IČO, DIČ, statutární zástupce - u firem)

 

            3. Stručný popis původního stavu: (vyjma programů týkajících se fotovoltaických systémů)

            (Stručný popis objektu, počet lidí, způsob vytápění a/nebo přípravy teplé vody před realizací akce - u novostaveb se za původní zdroj vytápění a/nebo přípravy teplé vody považuje elektrická energie)

 

            4. Stručný popis realizovaného řešení:

 

Program 1.A.a

Stručný popis, co se realizovalo, parametry/kotel typ ... o výkonu ... palivo ... regulace, provozovaný, ... otopná soustava s radiátory ... s tepelným spádem ... oběh (nucený) ...; parametry zásobníku, typ řídící jednotky, případně další údaje dle zvážení a individuální situace), zjednodušené schéma zapojení)

 

Program 1.A.b

Počet a typ sol. kolektorů ..., plocha solárního systému ... (m2), parametry zásobníku ..., typ řídící jednotky ..., umístění kolektorů, ... způsob vytápění ..., případně další údaje dle zvážení a individuální situace ..., zjednodušené schéma zapojení.

 

Program 4.A

Popis realizovaného zařízení způsobu provozu tepelného čerpadla, způsob přípravy TUV.

            Energetická náročnost vytápěné budovy - doloží se tabulkou obsahující následující hodnoty: označení konstrukce, součinitel prostupu tepla U, redukční součinitel b, plocha konstrukce při sledování vnější konstrukce obálky ochlazovaných budov; dále se doloží celková plocha ochlazovaných konstrukcí; vytápěný objem budovy; potřeba tepla pro vytápění prostupem včetně započítávání tepelných mostů; potřeba tepla větráním; tepelné zisky z vnějšího prostředí; tepelné zisky ze slunečního záření; potřeba tepelné energie za otopné období; měrná potřeba tepla při vytápění budov; geometrická charakteristika budovy; požadovaná měrná potřeba tepla při vytápění budov; stupeň energetické náročnosti budovy SEN; energetický štítek budovy.

            Součinitel prostupu tepla U - doloží se výpisem hodnot U pro všechny ochlazované konstrukce v zimním období, včetně potřebného popisu materiálového řešení těchto konstrukcí a uvedení požadavku podle ČSN 73 0540-2.

            Odborný posudek prokáže, že budova, v níž bylo tepelné čerpadlo instalováno, splňuje tepelně technické parametry (eVN) udávané vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 291/2001 Sb. ze dne 27. července 2001, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách v hodnotě:

 

a. 100 % příslušné hodnoty měrné spotřeby tepla, jedná-li se o záměnu zdroje tepla u stávajícího objektu, na němž se současně neprovádí komplexní rekonstrukce (na základě projektu a stavebního povolení); za stávající objekt se považuje stavba zkolaudovaná do 30. června 2003;

 

b. max. 80 % příslušné hodnoty měrné spotřeby tepla, jedná-li se o záměnu zdroje tepla u novostavby nebo objektu, na němž se současně provádí komplexní rekonstrukce (na základě projektu a stavebního povolení); za novostavbu či komplexní rekonstrukci se považuje stavba zkolaudovaná od 1. července 2003;

 

c. v případě historických a památkově chráněných budov nemusí být podmínky 4.a. nebo 4.b. splněny, pokud audit prokáže, že takové řešení není možné;

            odborný posudek musí potvrdit, že v případě rekonstrukce vytápění nepřechází žadatel z vytápění zemním plynem na vytápění tepelným čerpadlem

            Programy týkající se fotovoltaických systémů Počet a typ fotovoltaických panelů ..., plocha systému ... (m2), parametry systému ..., předpokládaná výroba el. energie ..., typ řídící jednotky ..., umístění kolektorů ..., případně další údaje dle zvážení a individuální situace ..., zjednodušené schéma zapojení

 

            5. Kontrola správného dimenzování: (vyjma programů týkajících se fotovoltaických systémů) Na základě platných norem, vyhlášek a údajů o objektu se provede zjednodušeným způsobem kontrola správného nadimenzování systému; uvedení velikosti instalovaného výkonu (kW), roční výroby energie z obnovitelného zdroje (GJ/rok) a dosažených úspor (GJ/rok a Kč)

 

a) Kotel na biomasu:

(Výkon nového kotle zkontrolovat podle tepelné ztráty objektu, bude-li neznámá, provést zjednodušený výpočet /podle vyhlášky č. 291/2001 Sb. , kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách/)

 

b) Solární systém:

(Zkontroluje se potřebné množství teplé vody v objektu. /Množství teplé vody se ověří podle ČSN 06 0320 s přiměřenou rezervou na akumulaci./ Přitom se pro solární kolektory doporučuje dodržet hodnota 50 - 80 l objemu teplé vody na 1 m2 brutto plochy solárního kolektoru - člení plocha kolektoru určená jeho vnějšími rozměry)

 

c) Tepelné čerpadlo

(Posouzení a optimální dimenzování primární části vzhledem k typu tepelného čerpadla a požadovanému výkonu /u systému voda-voda se např. doporučuje provedení vrtné a čerpací zkoušky/;

            vhodné začlenění tepelného čerpadla do topného systému a koncepce vytápění s celoročním provozem, celoroční příprava teplé vody je možná pouze, pokud projekt prokáže a energetický audit potvrdí výhodnost tohoto řešení; jelikož např. existence bazénu a jeho ohřevu není pro účely podpory brána jako důvod pro instalaci TČ, je nutné prokázat, že upotřebení energie vyrobené TČ pro jiné účely než vytápění obytného prostoru (např. ohřev bazénu) činí v ročním úhrnu max. 45 % energie vyrobené TČ; předpokládá se nízkoteplotní otopný systém, pokud projekt neprokáže a odborný posudek nepotvrdí výhodnost jiného řešení)

 

            6. Ekonomické vyhodnocení - celkové investiční náklady, celkové provozní náklady, výpočet doby návratnosti a rozpočet (tabelární seznam použitých dílů s cenou doplněný o ceny za dopravu, montáž a další aditivní náklady, má souhlasit s fakturací (položkový rozpočet) /případně v příloze ve formě kopie faktury s rozpočtem/.

 

            7. Závěr posudku: (Vyjádření, zda projekt splňuje/nesplňuje podmínky příslušného programu pro podporu z prostředků Fondu a velmi stručné zdůvodnění)

 

Příloha č. II.7

 

PODPORA STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR PRO FYZICKÉ OSOBY, V RÁMCI STÁTNÍHO PROGRAMU NA PODPORU ÚSPOR ENERGIE A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

 

            Ministerstvo životního prostředí pověřilo realizací části B Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie Státní fond životního prostředí ČR. Pro fyzické osoby jsou vyhlášeny dva specializované programy s dvěma podprogramy, na které Fond poskytuje podporu.

 

1.A Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu vody pro byty a rodinné domy pro fyzické osoby

 

            1.A.a Kotle na biomasu

 

            1.A.b Solární systémy

 

4.A Investiční podpora vytápění bytů a rodinných domů domů tepelnými čerpadly pro fyzické osoby

 

            Podpora v rámci programů 1.A.a, 1.A.b a 4.A bude poskytována pouze na již ukončené akce (tj. na již instalovaná zařízení). O podporu však lze žádat maximálně do 12 měsíců po uvedení zařízení do trvalého provozu.

 

            Žádosti o podporu na opatření podle Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie se předkládají přímo ve formě úplné Žádosti (tiskopis Fondu) s následujícími podklady na místně příslušná krajská pracoviště Fondu podle místa realizace podporovaného zařízení.

            1.A.a Kotle na biomasu

 

            Jde výhradně o lokální systémy, které využívají energii biomasy a zajišťují dodávku tepla a/nebo teplé vody pro fyzické osoby. Předmětem podpory je i automatizovaný systém podávání paliva ze skladiště paliva do kotle. Fond nepodporuje instalaci krbových kamen a krbových vložek. Žádosti neuspokojené z důvodu nedostatku finančních prostředků budou vráceny žadatelům.

 

            Podmínkou získání podpory v rámci programuje splnění těchto kritérií:

            - předložení odborného posudku zpracovaného dle požadavků uvedených v příloze č. II.6, část II.,

            - ověřená likvidace původního zařízení pro vytápění, doložená čestným prohlášením investora,

            - instalace kotle s garantovanými parametry spalování a minimální účinností 80 % při jmenovitém výkonu (doloženo certifikátem, resp. protokolem o zkoušce typu /o posouzení shody typu/ dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., § 5 , resp. § 7 ),

            - závazek provozovatele provozovat zařízení po dobu nejméně 5 let,

            - doklad o tom, že kotel splňuje ČSN EN 303-5 třídy 3.

            1.A.b Solární systémy

 

            Žádosti neuspokojené z důvodu nedostatku finančních prostředků budou vráceny žadatelům.

 

            Podmínkou získání podpory v rámci programu je splnění těchto kritérií:

            - předložení odborného posudku zpracovaného dle požadavků uvedených v příloze č. 6, část II.,

            - použití certifikovaných komponentů systému splňujících platné normy a předpisy,

            - použití technologie s kolektory vhodnými pro celoroční provoz,

            - závazek provozovatele provozovat zařízení po dobu nejméně 5 let.

            4.A Tepelná čerpadla

 

            Jde výhradně o lokální tepelná čerpadla sloužící k vytápění pro fyzické osoby v bivalentním či trivalentním provozu, případně též v kombinaci s jiným obnovitelným zdrojem (solárním systémem). Fond podporuje tepelná čerpadla systému země/voda, voda/voda, vzduch/voda. Je-li tento zdroj svou povahou neobnovitelný, jsou základem pro výpočte podpory ve všech případech kombinací výhradně náklady na vlastní tepelné čerpadlo a jeho instalaci (včetně provedení vrtů, položení zemních kolektorů apod.). Pokud instalace tepelného čerpadla vyvolá potřebu posílení přípojky na elekrorozvodnou síť, náklady na toto nebudou součástí základu pro výpočet podpory. Předmětem podpory nejsou investice do otopného systému (rozvody tepla v objektu a otopná tělesa).

 

            Žádosti neuspokojené z důvodu nedostatku finančních prostředků budou vráceny žadatelům.

 

            Podmínkou získání podpory v rámci programu je splnění těchto kritérií:

            - použité tepelné čerpadlo neobsahuje látky, uvedené v odstavcích 1 a 2 § 23 zákona č. 86/2002 Sb. , o ochraně ovzduší,

            - předložení odborného posudku zpracovaného dle požadavků uvedených v příloze č. II.6, část II.,

            - odborný posudek musí potvrdit, že budova, v níž bude tepelné čerpadlo instalováno, splňuje tepelně technické parametry podle požadavků v příloze č. II.6, část II.,

            - odborný posudek musí potvrdit, že instalace tepelného čerpadla je provedena v souladu s projektovou dokumentací a odpovídá stanoveným podmínkám pro získání podpory,

            - odborný posudek musí potvrdit, že v případě rekonstrukce vytápění nepřechází žadatel z vytápění zemním plynem na vytápění tepelným čerpadlem,

            - závazek provozovatele provozovat po dobu nejméně 5 let.

 

            Nepovinné kritérium (splnění tohoto kritéria může mít vliv v konečném hodnocení žádosti o podporu):

            - použití technologie s garantovanými parametry a minimálním průměrným ročním topným faktorem uvedeným v dokladu č. 14 k žádosti podle typu čerpadla (vše musí být doloženo certifikátem, resp. protokolem o zkoušce typu /o posouzení shody typu/ dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., § 5 , resp. § 7 .

 

            Žádosti na všechny uvedené programy budou registrovány pouze při splnění vyhlášených kritérií. Žádosti v rámci programů 1.A, 4.A budou hodnoceny zjednodušeným postupem. Žádosti o podporu v rámci programů 1.A a 4.A se přijímají výhradně na místně příslušných krajských pracovištích Fondu podle místa realizace podporovaného zařízení. Rada Fondu doporučí a ministr schválí Rozhodnutím základní parametry pro programy 1.A, 4.A. Při splnění schválených parametrů Fond vyřizuje žádosti průběžně. Žádosti, které na základě vyhodnocení nebudou navrženy ke kladnému nebo zápornému řešení, mohou nadále zůstat v evidenci Fondu, nejdéle však po dobu 12 měsíců. Pro všechny uvedené programy platí, že na podporu není právní nárok.

 

            Fond si vyhrazuje právo kontroly podporovaného zařízení a splnění podmínek uvedených v odborném posudku a možnost vyžádat si i další podklady pro upřesnění žádosti v období vyhodnocovacího procesu, zejména podklady týkající se předmětu podpory, finančního základu pro výpočet podpory, jakož i výše a formy podpory.

 

            Podpory se poskytují na základě Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a řádně uzavřených smluv mezi Fondem a příjemcem podpory.

 

            Žádosti v programech 1.A a 4.A komplexně zabezpečují krajská pracoviště Fondu.

 

            Maximální výše příspěvku, uvedená v procentech ze základu pro výpočet podpory

 

            Základem pro výpočet podpory jsou náklady na pořízení, případně instalaci zdroje tepla, včetně příslušenství (bez otopných soustav v objektech).

-------------------------------------------------------------------------------------

  Číslo        Název   programu                                          max.   limit   %

 programu                                                           dotace,   ze   základu

                                                                   pro   výpočet   podpory

-------------------------------------------------------------------------------------

  1.A          Investiční   podpora   environmentálně   šetrných   způsobů     a)   50 1)

             vytápění   a   ohřevu   vody   pro   byty   a   rodinné   domy          b)   50 1)

             pro   fyzické   osoby:   a)   kotle   na   biomasu,   b)   solární

             systémy   na   celoroční   přípravu   teplé   vody

-------------------------------------------------------------------------------------

  4.A          Investiční   podpora   vytápění   bytů   a   rodinných   domů       30 1)

             tepelnými   čerpadly   pro   fyzické   osoby

-------------------------------------------------------------------------------------

 

            Postup a nezbytné doklady k žádosti o podporu z Fondu

 

            Žadatelem se rozumí všechny osoby zapsané jako majitelé objektu, ve kterém bude realizován obnovitelný zdroj, na "Listu vlastnictví" ve výpisu z katastru nemovitostí. Pokud je žadatelem jiná osoba (nájemce apod.), je třeba předložit Fondu úředně ověřený souhlas vlastníků objektu.

 

            Žadatel vyplní Formulář žádosti o podporu z Fondu - fyzické osoby a předloží jej se stanovenými doklady na místně příslušné krajské pracoviště Fondu podle místa realizace podporovaného zařízení.

 

            Žádost o podporu lze podat nejdříve po uvedení zařízení do trvalého provozu a nejpozději 12 měsíců ode dne uvedení zařízení do trvalého provozu. Trvalý provoz začíná dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí (v případě, že stavební úřad realizaci podporovaného zařízení povolil stavebním povolením, nebo na stavební objekt, v němž bude umístěno podporované zařízení, bylo vydáno společné stavební povolení, v němž je citováno podporované zařízení) nebo dnem předání díla od dodavatele do trvalého provozu - protokolem od dodavatelské firmy (u zařízení, na který byl stavebním úřadem vydán písemný souhlas s provedením "Dobré stavby"). Žádosti nesplňující tento požadavek nebudou registrovány.

 

            Podpora se vztahuje pouze na akce, jejichž realizace a financování byly zahájeny po 1.1.2004 a které nebyly podpořeny z Fondu dříve. Úplné žádosti se přijímají do 30.9.2006.

 

            Doklady, které jsou požadovány jako příloha k Formuláři žádosti:

 

1) Výpis z katastru nemovitostí na objekt, ve kterém bude obnovitelný zdroj instalován - ne starší 3 měsíce v době podání žádosti (originál nebo ověřená kopie).

 

2) Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním s Fondem - ověřená plná moc v souladu s § 31 občanského zákoníku pro pracovníka pověřeného jednáním s Fondem. Platí v případě, že žádost vyřizuje jiná osoba než majitelé uvedení ve výpisu z katastru nemovitostí.

 

3) Dokumentace v takovém rozsahu, která umožní posouzení možnosti podpory z technického (u programu 4.A dokumentace objektu - skladba obálky budovy), ekonomického a ekologického hlediska.

 

4) Odborný posudek (dle osnovy uvedené v příloze č. II.6, část II.).

 

5) Předávací protokol o provedené topné zkoušce u programu 1.A.a a 4.A a o tlakové zkoušce u programů 1.A.b.

 

6) Fakturaci (úhradu nákladů dle rozpočtu) - potvrzení o zaplacení předmětu realizace (originály faktur včetně dodacích listů, doklady o úhradách). V případě platby z hypotečního úvěru i kopie smlouvy o úvěru.

 

7) Tři různé barevné fotografie formátu 9x13 cm dokládající realizaci zařízení (z toho 1 fotografie objektu, ve kterém je zařízení instalováno).

 

8) Vyjádření příslušného stavebního úřadu k předmětu realizace - stavební povolení, ohlášení stavebních úprav.

 

9) Kopie dodavatelských smluv (smlouva o dílo) včetně položkového rozpočtu.

 

10) Kolaudační rozhodnutí (je-li předmět podpory součástí vydaného stavebního povolení), v ostatních případech Předávací protokol o uvedení zařízení dodavatelskou firmou do trvalého provozu.

 

11) Certifikát instalovaného zařízení (doloženo certifikátem, resp. protokolem o zkoušce typu /o posouzení shody typu/ dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., § 5 , resp. § 7 .

 

12) U programu 1.A.a doložit čestné prohlášení o likvidaci původního zařízení (platí pro kotle na fosilní paliva).

 

13) NEPOVINNÝ DOKLAD: U programu 4.A doložit splnění podmínky dodržení minimálního topného faktoru při konkrétních podmínkách podle EN 255 - viz následující tabulky. Tato podmínka bude doložena protokolem o zkoušce vystaveným nezávislým notifikovaným, akreditovaným nebo autorizovaným subjektem.

 

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

                             Typ   TČ:   země/voda

----------------------------------------------------------------------

  Vstupní   teplota    Výstupní   teplota    Minimální   požadovaný   topný   faktor

----------------------------------------------------------------------

  0                  35                  3,7

----------------------------------------------------------------------

  0                  50                  2,7

----------------------------------------------------------------------

                             Typ   TČ:   voda/voda

----------------------------------------------------------------------

  Vstupní   teplota    Výstupní   teplota    Minimální   požadovaný   topný   faktor

----------------------------------------------------------------------

  10                 35                  5

----------------------------------------------------------------------

  10                 50                  3,5

----------------------------------------------------------------------

                            Typ   TČ:   vzduch/voda

----------------------------------------------------------------------

  Vstupní   teplota    Výstupní   teplota    Minimální   požadovaný   topný   faktor

----------------------------------------------------------------------

  7                  35                  3,5

 -   7                50                  1,8

----------------------------------------------------------------------

 

            U jednotlivých programů je Fond oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů uvedených v žádosti specifickými doklady.

 

Příloha č. II.8

 

PODPORA STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR PRO PROGRAM SLUNCE DO ŠKOL, V RÁMCI STÁTNÍHO PROGRAMU NA PODPORU ÚSPOR ENERGIE A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

 

            10.A. Slunce do škol

 

            V rámci tohoto programu je poskytována podpora i na instalace fotovoltaických a fototermických zařízení ve školských zařízeních. Žádosti v rámci programu 10.A. budou hodnoceny zjednodušeným postupem.

 

            Maximální velikost zařízení (tj. velikost uznatelná jako základ pro výpočet podpory) je u fotovoltaických zařízení omezena instalovaným výkonem 220 Wp, u fototermických zařízení plochou kolektorů 4 m2.

 

            V odůvodněných případech (specializované střední školy například elektrotechnického nebo stavebního zaměření, spádové základní nebo všeobecné střední školy) budou podporována i fotovoltaická zařízení většího rozsahu, maximálně však do instalovaného výkonu 1200 Wp.

 

            Fond dodržuje podmínku rovnoměrného rozmístění projektů v ČR. Podmínkou pro získání podpory je předložení odborného posudku zpracovaného energetickým konzultačním a informačním střediskem nebo energetickým auditorem, který potvrdí následující minimální parametry demonstračního systému:

            - použití certifikovaných fotovoltaických panelů či solárních kolektorů s certifikátem státní zkušebny nebo jiného uznávaného referenčního centra (výzkumný ústav, vysoký škola atp.),

            - vhodné umístění panelů či kolektorů (jak z hlediska maximalizace využití slunečního záření, tak z hlediska viditelnosti pro účely demonstrace),

            - existenci měřícího zařízení udávajícího okamžitý výkon systému a množství vyrobené energie a vyvedení těchto údajů na dostatečně velký a přehledný displej (velikost údaje minimálně 30 mm a opakované zobrazení minimálně 30 sec) umístěný ve vstupní hale školy,

            - existenci komunikačního adaptéru umožňujícího napojení systému a přenos dat na osobní počítač (není součástí systému) a adaptéru pro připojení a zobrazení dat na internetu,

            - u fotovoltaického systému buď autonomní systém s akumulátorem elektřiny (včetně zapojení do systému vhodných nízkonapěťových spotřebičů - například ventilátor, úsporné zářivky), které jsou součástí systému a předmětem podpory, nebo napojení do elektrické sítě prostřednictvím střídače měnícího stejnosměrné napětí panelů na střídavé napětí sítě (230 V),

            - u fototermického systému budou podporovány standardní systémy pro přípravu TUV (viz 1.A.b.),

            - modulovou konstrukci zařízení (tj. možnost dalšího rozšiřování systému),

            - budou podporovány pouze systémy pro celoroční provoz, což v případě fototermických aplikací znamená realizaci se zásobníkem uvnitř budovy.

 

            Dále se jedná o instalaci fotovoltaických zařízení pro specializované vysoké školy za účelem výuky, demonstrace různých technických řešení, případně pro vědecko-výzkumné účely. Předmětem podpory jsou i fotovoltaické systémy integrované do budov vysokých škol. Maximální instalovaný výkon těchto zařízení je 100 Wp.

 

            Podmínkou pro poskytnutí finanční podpory pro školy je doložení stanoviska zřizovatele o perspektivě existence školy (u vysokých škol zřízených zákonem pak čestným prohlášením rektora).

 

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

  10.A.        Slunce   do   škol                              90 1) , 2)

------------------------------------------------------------------

 

            1) Pro fotovoltaická zařízení s instalovaným výkonem do 220 Wp a pro fototermická zařízení s plochou kolektorů do 4 m 2 je maximální výše příspěvku 105 tis. Kč.

            2) Pro specializované vysoké školy za účelem výuky, případně pro vědecko-výzkumné účely, je maximální výše dotace stanovena na 80 % ze základu pro výpočet podpory.

 

            Žadatel vyplní Formulář žádosti o podporu ze SFŽP ČR a předloží jej se stanovenými doklady Fondu.

 

            Doklady, které jsou požadovány jako příloha k Formuláři žádosti:

 

1) Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele.

 

2) Dokumentace v takovém stupni přípravy, která umožní posouzení možnosti podpory z technického, ekonomického a ekologického hlediska.

 

3) Odborný posudek systému (viz výše).

 

4) Prohlášení žadatele, zda je či není plátcem DPH.

 

5) Údaje o zdrojích financování - doklady ověřující celkové financování předmětu podpory po celou dobu výstavby.

 

6) Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním s Fondem - plná moc v souladu s § 31 občanského zákoníku pro pracovníka pověřeného jednáním s Fondem.

 

7) Stanovisko zřizovatele o perspektivě existence školy (u vysokých škol zřízených zákonem pak čestným prohlášením rektora).

 

            Žadatel v případě vydání kladného "Rozhodnutí" ministra předloží Fondu podklady pro uzavření písemné smlouvy o podpoře.

 

            Doklady, které jsou požadovány pro uzavření písemné smlouvy o poskytnutí podpory:

 

1) Doklady prokazující dodržení zákona č. 40/2004 Sb. , o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

 

2) Kopie dodavatelských smluv včetně rozpočtu

 

š) Stavební povolení, respektive vyjádření stavebního úřadu k předmětu podpory

 

            Nezbytné doklady, které jsou požadovány jako příloha k Formuláři závěrečného vyhodnocení akce (ZVA), jsou následující:

 

1) Soupis faktur včetně jejich věcné náplně, kopie příslušných faktur a odpovídajících bankovních výpisů, popř. účetní doklady

 

2) Protokol o předání a převzetí dokončení předmětu podpory, příp. doklad o dokončení vyplývající z podmínek SOD

 

3) Doklad o uvedení předmětu podpory do trvalého provozu ve smyslu stavebního řízení

 

 

Diskuze: Státní finanční podpora pro v roce 2007 pro soukomé i fyzické a právnické osoby
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 4.5.2007 09:42
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 16.1.2007