Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
Ekonomika a financování projektů

"PROGRAM PANEL"Státní dotační program pro rekonstruce panelových domů

Cílem programu "PANEL" je pomocí zvýhodněných podmínek přístupu k úvěrům poskytnutých bankami a stavebními spořitelnami (dále jen "banka") usnadnit financování oprav, rekonstrukce nebo modernizace bytových domů postavených panelovou technologií (dále jen "dům").

Příjem žádostí byl zahájen na pobočkách Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s od 1.12.2000. Žádost o záruku je nutné předložit osobně, žádost o dotaci či příspěvek lze zaslat též poštou.

Podporu může získat

a) právnická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem domu a má sídlo na území České republiky,

společenství vlastníků jednotek vzniklé podle zákona o vlastnictví bytů

b) fyzická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem domu a má trvalý pobyt na území České republiky,

c) fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území České republiky a je vlastníkem bytového nebo nebytového prostoru podle zákona o vlastnictví bytů (dále jen "jednotka") v domě, ve kterém je méně než pět takových jednotek nebo méně než tři různí vlastníci, nebo nevzniklo-li před podáním žádosti o finanční podporu společenství vlastníků jednotek podle zákona o vlastnictví bytů,

Výše uvedené subjekty mohou získat podporu jen tehdy, neprovádí - li opravu, rekonstrukci nebo modernizaci domu (dále jen "opravy") v rámci své podnikatelské činnosti.

Podporu mohou právnické a fyzické osoby (dále jen "příjemci podpory") získat k:

a) hypotéčnímu úvěru poskytnutému bankou s bankovní licencí na území České republiky,

b)k úvěru poskytnutému stavebními spořitelnou na řešení bytové potřeby v případě, kdy účastník stavebného spoření nemá ještě podle zákona o stavebním spoření nárok na poskytnutí úvěru z tohoto spoření (dále jen pro oba případy "úvěr") určenému na financování oprav domu. Úvěr musí být poskytnut v české měně,

Podporu nelze získat k: úvěrům poskytovaným stavební spořitelnou ze stavebního spoření na financování bytových potřeb ani k hypotéčním úvěrům k nimž byla poskytnuta podpora podle zvláštního právního předpisu.

Pro získání podpory je třeba vynaložit spoustu času, velké úsilí a trpělivost, neboť žadatel musí k žádosti doložit 13 méně či více finančně a obsahově náročných materiálů a dokumentací a vyplnit vlastní žádost, kretá bude obsahovat:

a) minimálně identifikační údaje žadatele,

b) 1.výpis z katastru nemovitostí a doklad o právní subjektivitě (u podnikatelů) ne starší než 3 měsíce,

d)charakteristiku opravy,

e) 2.náklady na opravu a její financování,

f) 3.prohlášení regionálního poradenského střediska k naplnění věcných podmínek programu a další doklady
požadované v následující části textu.

Podmínky pro získání podpory a doklady a materiály, které Žadatel musí předložit:

a. opravovaný dům musí být na území České republiky

b) dům musí být postaven v některé z typizovaných konstrukčních soustav, které jsou uvedeny v příloze č. 1 programu

c) nejméně 50% úvěru, ke kterému je žádána podpora, musí být určeno na financování oprav vymezených v příloze č.2 programu;

d) předmětem oprav domu musí být vždy nejméně oprava statických poruch, rekonstrukce rozvodů (zdravotní instalace, plyn, topení, elektroinstalace, hromosvody) a zlepšení tepelně technických vlastností; to neplatí, jestliže stav domu některé z těchto oprav nevyžaduje,

e) žádost o podporu musí být podána nejpozději do 6 měsíců od data uzavření smlouvy o úvěru.

f) k žádosti musí být přiloženo doporučení regionálního poradenského střediska k poskytnutí podpory, k jehož získání žadatel o podporu předloží středisku:

4.projektovou dokumentaci navrhovaných oprav

5.položkový rozpočet, ve kterém musí být zvlášť uvedeny položky nákladů na opravy, které jsou v rámci
programu podporovány (příloha č. 2),

6.doklad o podlahové ploše bytů v domech, na jejichž opravy byl poskytnut úvěr,

7.doklady o revizi technických zařízení domu v případě, že nejsou předmětem oprav,

8.doklady o provedení energetického auditu v případě, že se opravy týkají úspor energií; energetický
audit musí být zpracován nejméně v rozsahu platné metodiky České energetické agentury fyzickou
osobou, která získala oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě podle zákona č. 360/1992
Sb. ve specializaci autorizace energetického auditorství.

Seznam fyzických a právnických osob, pověřených Ministerstvem průmyslu a obchodu k výkonem činnosti
regionálních poradenských středisek je uveden v příloze č. 4 programu. Seznam energetických auditorů je na
internetových stránkách http://www.infoenergie.cz/ nebo na stránkách MPO-ČR

9. smlouvu o zajištění technického dozoru nad realizací stavby, vykonávaného fyzickou osobou, která
získala oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě dle § 46a zákona č. 50/1976 Sb.,

10. pravomocné stavební povolení,

11. certifikaci systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001 nebo 9002 akreditovaným certifikačním orgánem pro
dodavatele stavby; bude-li výběrové řízení ukončeno do 31.7.2001, považuje se tato podmínka za
splněnou, prokáže-li žadatel o podporu, že dodavatel stavby již zahájil zavádění požadovaného
systému jakosti.

K žádosti je nutné doložit následující přílohy, bez kterých nebudou žádosti přijínány:

12. Přílohou žádosti o záruku jsou též údaje o hospodaření žadatele a jeho závazcích, potvrzení úvěrující
banky, že je ochotna poskytnout úvěr při využití zvýhodněné záruky a informace o předpokládaném
zajištění tohoto úvěru.

13.Přílohou žádosti o příspěvek nebo dotaci je platná smlouva o poskytnutí úvěru, uzavřená mezi žadatelem o podporu a úvěrující bankou.

Podpora nebude poskytnuta subjektům, které nemají k datu podání žádosti vypořádány všechny závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, Celní správě, Pozemkovému fondu, Fondu národního majetku, a Státnímu fondu životního prostředí. Dohoda o posečkání s úhradou závazků či o úhradě závazků se považují za vypořádané závazky.

Po dobu čerpání podpory nesmí být provedena změna účelu užívání domu k jiným účelům než k bydlení.

Povinnosti příjemce podpory:

Příjemce podpory je povinen do tří let od uzavření smlouvy o úvěru, ke kterému byla poskytnuta podpora, předložit potvrzení o nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí o kolaudaci opraveného domu.

Druh podpory

4.1.výhodněná bankovní záruka za úvěr

Příjemcům lze poskytnout zvýhodněnou bankovní záruku za nesplacenou jistinu úvěru ve výši maximálně 70% jistiny úvěru. O poskytnutí záruky, její výši a době ručení rozhoduje Českomoravská záruční a rozvojová banka. a.s..

4.2. příspěvek nebo dotace

Podporu formou příspěvku mohou získat fyzické osoby, formou dotace právnické osoby.

Podpora se poskytuje ve výši odpovídající snížení úroku z úvěru o 3 procentní body a v okresech uvedených v příloze č. 3 programu o 4, resp. 5 procentních bodů.

Podpora se poskytuje pouze k části úvěru určené na financování oprav stanovených v příloze č. 2 tohoto programu, jehož výše nepřekročí částku 4 800 Kč na 1 m2 podlahové plochy bytů.

Postup výpočtu podpory stanoví nařízení vlády č /2000

Podpora bude vyplácena postupně v pololetních splátkách po celou dobu splácení úvěru, nejvýše však po dobu 15 let od data uzavření smlouvy o poskytnutí podpory.

V případě, že úvěr nebude do dvou let od data uzavření smlouvy o úvěru vyčerpán do podporované výše, výše podpory se přepočte podle skutečné výše čerpání a o zjištěný rozdíl se sníží poslední splátka nebo splátky podpory.

5. Sankce za nedodržení podmínek programu

5.1. u zvýhodněných záruk

Pokud příjemce podpory do tří let od uzavření smlouvy o úvěru, ke kterému byla poskytnuta podpora, nepředloží potvrzení o nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí o kolaudaci opraveného bytového domu, nebo pokud bude provedena změna účelu užívání bytového domu k jiným účelům než k bydlení, bude příjemce podpory postižen smluvní pokutou ve výši 5% z počáteční výše záruky.

Pokud byla podpora získána na základě nesprávných nebo neúplných údajů, sdělených příjemcem podpory, je příjemce podpory povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20% z počáteční výše záruky a zaplatit úrok z prodlení ve výši 36% ročně v případě prodlení s úhradou smluvní pokuty.

5. 2. u příspěvků a dotací

Pokud příjemce podpory do tří let od uzavření smlouvy o úvěru, ke kterému byla poskytnuta podpora, nepředloží potvrzení o nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci opraveného bytového domu, nebo pokud na financování oprav uvedených v příloze č.2 programu použije méně než 50% skutečně vyčerpaného úvěru, ke kterému byla poskytnuta podpora, anebo se zjistí, že podpora byla získána na základě nesprávných nebo neúplných údajů, je příjemce podpory povinen vyplacené prostředky vrátit a zaplatit penále podle zvláštního právního předpisu.

Příjemce podpory ztrácí nárok na čerpání její další splátky:

a) v případě, že příjemce podpory bude po dobu delší jednoho roku porušovat své závazky vůči bance hradit
v plné výši splatné splátky jistiny a splatné úroky z úvěru, k němuž je podpora čerpána,

b) pokud dojde ke změně účelu užívání bytového domu k jiným účelům než k bydlení, a to dnem, kdy nabylo
právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o změně účelu užívání stavby,

c) pokud bylo vydáno rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění stavby (domu), na jejíž opravy byla podpora
poskytnuta, a to dnem, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci

d)v případě, kdy došlo k úplnému splacení jistiny úvěru.

6. Účast v dalších programech

Účast v tomto programu nevylučuje možnost účasti v dalších českých i zahraničních programech.

7. Doba trvání programu

Doba trvání programu je ohraničena objemem disponibilních finančních prostředků.

8. Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení

Žádost o poskytnutí podpory obsahuje minimálně identifikační údaje žadatele, výpis z katastru nemovitostí a doklad o právní subjektivitě (u podnikatelů) ne starší než 3 měsíce, charakteristiku opravy, náklady na opravu a její financování, prohlášení regionálního poradenského střediska k naplnění věcných podmínek programu a další doklady požadované v části 3 textu programu.

Formuláře žádostí jsou k dispozici od 15.11.2000 na všech pobočkách Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. a na její internetové straně http://www.cmzrb.cz/.

Diskuze: "PROGRAM PANEL"Státní dotační program pro rekonstruce panelových domů
2007-10-15 21:53 Jarda dotaz
2008-03-27 14:22 Jiří Volka dotaz
2008-03-27 14:26 Jiří Volka dotaz
2008-04-01 14:12 Josef dotaz

  Poslední aktualizace: 30.11.2006 16:46
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 30.11.2006