Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera
   
 

 
 
Přehled
 
 
Možnosti financování zateplení, obovitelné zdroje
 

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 


Ekonomika a financování projektů

Financování hospodárných opatření

$ Hospodaření energií bez vlastních finančních prostředků

Historie financování hospodárných opatření z energetických úspor

Možnost financování energeticky úsporných projektů z prostředků EU

Státní finanční podpora instalace obnovitelných zdrojů energie

$ Je termokamera dobrý sluha či zlý pán??
Jednoznačně obojí, záleží s jakým cílem a záměrem se používá. Pokud se používá ke zjištění úniků tepla z budovy či zjištění slabých míst v elektroinstalaci je jednoznačně dobrý sluha, ale může být i zlý pán. Podrobněji viz článek.
 

MŽP v roce 2011 program Zelená úsporám již neotevře
Program Zelená úsporám na zateplování domů a výměnu starých kotlů na uhlí za ekologické vytápění nebude v únoru 2011 otevřen a pravděpodobně zůstane uzavřen novým žádostem i po celý rok 2011.
 

PODPORA PRO PODNIKATELE - RATING MALÝCH PODNIKŮ
Možnost zvýhodnění úrokových sazeb úvěrů a snížení poplatků v závislosti na dosaženém stupni Ratingu MSP. Žadatelům tak může být poskytnuto zvýhodnění úrokové sazby až o 0,5 % a snížen poplatek až o 4 000 Kč.
 

Energetické informace z Anglie
Panasonic - gigant v energetice a televizní technice představil v Londýně nové výrobky. Portál Infoenergie zaujala myšlenka rozvoje FVE v Británii.
 

Snížení podpory stavebního spoření = útlum stavební výroby
Dne 9.11.2010 poslanci ČR schválili změnu legislativy upravující výši státní podpory pro stavební spoření. Bohužel nikoliv směrem nahoru, ale dolů. A tak lidé budou nuceni omezit výstavbu a rekonstrukce budov a bytů, což povede k poklesu stavební výroby
 

Kontroly - programu zelená úspora
Kontrolu oprávněnosti příjmu státní podpory v energetice chystá SFŽP.Není to první kontrola poskytnutých peněz v historii úřadu SFŽP.Podobnou kontrolu proveli pracovníci SFŽP již koncem minulého století,kdy někteří auditoři byly vystaveni správnímu řízení
 

$ Vzor studie proveditelnosti pro realizaci OZE
Redakce www.infoenergie.cz pro registrové čteřáře připravila spolu se skupinou eneregických auditorů MPO-ČR hodnotný materiál,kterým je studie proveditelnosti pro fotovoltaický systém.V článku jsou uvedeny ekonomické analalýzy, energetický zisk a další
 

$ Praktický postup investora při instalaci TČ se státní podporou
Článek uvádí, auditory a léty, osvědčený potup majitelů rodinných domů, chalup a bytů pro úspěšné získání státního příspěvku na instalaci obnovitelných zdrojů energie.
 

Podporují programy SFŽP na rok 2008 opravdu úspory energie?
Dlouho očekávané podmínky pro získání státní finanční podpory pro instalaci obnovitelných zdrojů energie fyzickými osobami byly vyhlášeny 21.března 2008. V článku čtenáři naleznou základní informace o podporách. Pro mnohé jsou zklamáním.
 

Ekologická daň prodraží provozní náklady škol a dalších statisíců budov v ČR
Od 1.ledna 2008 zákon č. 261/2007 Sb., zavádí novou tzv. ekologickou daň pro malospotřebitele a velkospotřebitele plynu, která činí 30,60 Kč za každou odebranou 1 MWh zemního plynu. Tuto daň zaplatí ti zákazníci, kteří veškerou spotřebu
 

$ Internet Vám pomáhá - informujte se o odbornících i firmách se kterými spolupracujete
Volně přístupná elektronická data Vám prozradí, zda má energetický auditor, revizní technik, projektant, řemeslník či jiný podnikatel správné a stále platné oprávnění k podnikání. Vytvořit si můžete i vlastní anketní otázky. Adresy uvádí článek
 

Ekokolgické daně zvýší náklady domácnostem na venkově až o 15%
Ekologická daň je součástí zákona č. 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů. Podle tohoto zákona vláda zvýhodňuje jako nejekologičtější zdroj energie zemní plyn a znevýhodňuje vytápění tuhými palivy.
 

$ Rekorní výtěžnost energetických akcií fotovoltaických systémů
Fotovoltaické systémy, které vyrábí elektřinu ze slunečního záření přináší zisky nejen výrobcům elektřiny, ale také akcionářům, kteří investují do firem, které fotovoltaické elektrárny vyrábí. Akcionáře, kteří nakoupili akcie americké firmy
 

UPOZORNĚNÍ
Redakce portálu infoenergie.cz připomíná svým registrovaným partnerům a čtenářům, že k....2007 končí podávání přihlášek projektů a žádostí o jejich finační podporu ze zdrojů Ministerstva životního prostředí. 2. "kolo" podávání žádostí o podporu začíná.
 

Bude v rámci systému získávání evropských dotací obětována Česká energetická agentura?
Česká rebulika má do roku 2013 celkově získat z bruselských fondů 730 miliard korun. Kolik se jich opravdu podaří nakonec získat, je však velkou neznámou. V současné době, má Česká rebublika ve schvalovacím procesu v Bruselu 17 projektů z celkových 24.
 

Ministerstvo průmyslu přidá na program EKO-ENERGIE 2 miliardy Kč, ale nepodpoří FVE
Rozpočet programu Eko-energie, který Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo letos v dubnu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, bude posílen o 2 miliardy korun. Důvodem je velký zájem podnikatelů, kteří reagovali na první výzvu.
 

$ Nová výrazná státní finanční podpora pro energetické suroviny
Podmínky poskytování nové podpory pro energetické suroviny, nazývané uhlíkový kredit, upravuje nařízení, které schválila vláda České republiky koncem března 2007. Účinnosti by mělo nabýt 20. dubna 2007. Očekáváme, že nová dotace podnítí zájem
 

Finanční postihy při nerespektování zákona o hospodaření energií
Zákon o hospodaření energií letos slaví již 7 letou tradici svého vzniku. Za dobu trvání byla realizována celá řada opatření pro dosažení úspor energie na základě zpracovaných AUTITŮ energetických hospodářství budov. Ti kteří nesplnili podmínky zákona
 

Státní finanční podpora pro v roce 2007 pro soukomé i fyzické a právnické osoby
Stejně tak jako v předchozích letech bude stát v roce 2007 poskytovat finanční podporu pro instalace obnovitelných zdrojů energie. Konkrétní informace o podmínkách získání podpor a jejich výši naleznete v další části článku.
 

$ Investiční náklady tepelného zdroje a prodejní cena tepla v Praze
Článek uvádí v několika variantách konkrétní celkové investiční i měrné cenové relace, za které jsou Praze budovány zdroje tepla určené k vytápění budov a zabezpečení dodávky teplé vody pro uživatele bytů v Praze Záběhlicích.
 

$ Státní podpory pro sluneční elektrárny
Vláda České republiky,rozhodla, že bude finančně podporovat výstavbu slunečních elektráren. Za tímto účelem vyčlenila finanční prostředky pro podporu tohoto záměru. Prozatím jsou známy dva finační zdroje státní podpory. Jedná se o:
 

Přehled možností financování energeticky úsporných opatření

Bude vyšší dostupnost peněz z fondů EU pro aplikace úsporných opatření?
Česká republika bude muset podle ministra pro místní rozvoj Radko Martínka od roku 2007 zjednodušit kontrolu rozdělování peněz z fondů Evropské unie. V současné době je totiž využívána několikanásobná kontrola nakládání s evropskými prostředky, která podl
 

"PROGRAM PANEL"Státní dotační program pro rekonstruce panelových domů
Cílem programu je pomocí zvýhodněných podmínek přístupu k úvěrům poskytnutých bankami a stavebními spořitelnami (dále jen "banka") usnadnit financování oprav, rekonstrukce nebo modernizace bytových domů postavených panelovou technologií (dále jen "dům").
 

JAK POŽÁDAT O VÝPIS DOB POJIŠTĚNÍ PRO STAROBNÍ DŮCHOD?
Ke dni 31.12.2005 zanikla povinnost organizací požádat pro své zaměstnance nejpozději dva roky před dovršením nároku na starobní důchod o výpis z dob pojištění z evidence ČSSZ v rámci předstihového řízení. Od 1.1. 2006 mohou občané sami požádat
 

Jak zjistit úsporu peněz po zateplení budovy a výměny oken?
Dodavatelé těchto technologií ve svých nabídkách operují mimo jiné argumenty úpory paliva (energie) a dobou návratnosti.
 

30% základ pro výpočet daně pro vybrané osoby samostatně výdělečně činné
V nejbližší době se v oblasti živnostenského podnikání očekává výrazná změna, kterou má být zvýšení stávajícího paušálního 25% procentuálního podílu odpočtu z celkového příjmu osob
 

Finanční dotace na podporu výstavby obnovitelných zdrojů energie
V posledních letech poskytoval Státní fond životního prostředí finanční podporu pro instalaci obnovitelných energetických zdrojů s cílem snížení produkce emisí na území ČR. V letošním roce pozastavil SFŽP přijímání žádostí o tuto finanční podporu zejména
 

Vývoj měrných cen elektřiny v zemích EU a ČR od roku 1997
Grafy vývoje měrných cen
 

Orientační náklady na realizaci vybraných energeticky úsporných opatření
Jedna kapitola ze závěrečné zprávy z energetického auditu má podle vyhlášky č. 213/2001 Sb. specifikovat souhrn možných opatření pro využití eventuelně zjištěného energetického potenciálu budov. V následujících řádcích naznačujeme příklady možných
 

Tepelná čerpadla na cenové úrovni kondenzačních plynových kotlů
Na letošním (2006) stavebním veletrhu v Brně se objevil zásadní historický zlom v oblasti implementace klimatizačních zařízení - tepelných čerpadel (vzduch -voda). Jedná se o revoluční změnu v cenové politice
 

Modelový výpočet efektivnosti výroby elektřiny z fotovoltaického systému
V tabulce je proveden modelový výpočet hrubé doby návratnosti instalovaného solárního systému ve dvou variantách. V první variantě bylo uvažováno s instalací 100 ks křemíkových solárních fotovoltaických
 

Možnosti státních podpor pro instalaci kogeneračních jednotek s pyrolýzním agregátem(dřevoplyn)
Společná výroba tepla a elektrické energie z obnovitelných zdrojů je zahrnuta do všech dostupných dotačních titulů. Vzhledem k výši investic tato technologie vyhovuje požadavkům strukturálních fondů EU ? OPPP.
 

Ceny za elektronické bankovnictví a služby

Je Česká republika vystavena studené válce formou tunelování energetiky ?
Média nás každý den upozorňují na vytunelování různých bank, fondů, firem, ale nikdy nikdo nečetl o tunelování energetiky. I když je energetika pro obyvatelstvo životně důležitá
 

Sdělení Ministerstva financí k uplatnění DPH při dodání elektrické energie nebo plynu v souvislosti s účinností nového zákona o DPH
Snížení sazby DPH (daně z přidané hodnoty) z 22% na 19% se zohledňuje od 1.5.2004 podle zákona č. 235/2004 Sb., v cenách ceny elektřiny a plynu.
 

Množství dodané energie v plynu jihomoravskými plynárnami v roce 2003

Ceny energií

Výkupní ceny elektřiny z netradičních zdrojů a obnovitelných zdrojů energie pro rok 2004

Platba DPH v oblasti hospodaření energií
Od schválením zákona o Dani z Přidané Hodnoty (dále DPH) v dubnu roku 2004 platí, že jako plátce DPH se musí do 15 dne následujícího měsíce registrovat, na finančním úřadě, každý podnikatel po překročení částky z obratu 1 000 000 Kč za dvanáct uplynu
 

Finanční pomoc státu při instalaci zplyňujících kotlů na dřevo

  Poslední aktualizace: 7.2.2008 11:45
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 9.2.2004