Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera
   
 

 
   
 
Telefon:
Mobil:
Mobil: 731555546
E-mail: infoenergie@azol.cz
 
   
 

 

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 


Legislativa

Společné stanovisko MPO a SEI k dodržování ustanovení § 10d zákona o hospodaření energií
Kromě energetických specialistů se musí dle novely zákona č. 406/2000 Sb přezkušovat i osoby realizující stavby v oblasti OZE. MPO a SEI udělily výjimku, že přezkušovat se musí pouze osoby realizující stavby které jsou hrazené ze státních dotací.....
 

Realiní kanceláře a průkazy energetických budov
Jak je to s realizací průkazů energetické náročnosti budov u realitních kanceláří? Na to odpovídá následující článek.
 

Změna vyhlášky pro rozúčtování tepla v roce 2014 nebude.
Vyhláška pro rozúčtování tepla v obytných budovách zůstává i v roce 2014 nadále v platnosti v původní podobě, řekl ZÁSTUPCE MINISTERSTA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Je to velmi výrazná změna o proti předpokládané změně vyhlášky
 

Znevýhodnění "krádeží" tepla v bytových domech
Článek popisuje zásadní změny ve vyhlášce 372/2001Sb. rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu v listopadu 2013
 

Přezkoušení stávajících energetických auditorů MPO-ČR
Se změnou zákona č. 406/2000 Sb. a se změnou názvu z energetických auditorů na energetické specialisty se stále hovoří o otázce přezkušování stávajících odborníků. Stanovisko MPO naleznete v tomto článku.
 

Vyhláška č.78/2013 o energetické náročnosti budov platná od 1. dubna 2013
Vychází dnes 27.3.2013. ke stažení na: http://www.tretiruka.cz/news/nova-vyhlaska-o-energeticke-narocnosti-budov-bude-ucinna-jiz-od-1-dubna-2013/
 

Pokuty a sankce při nerealizaci energetického průkazu budovy
Pokutu až 100 000 Kč,podle § 12 zákona č. 318_2012,může dostat stavebník,vlastník budovy od r.2013 při nerealizaci průkazu energetické náročnosti budovy.Tuto informaci říká změna zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb a zavádí i další podstané změny
 

Průkazy energetické náročnosti budov od r. 2013 budou.
Říká to novela zákona č. 406/2000 Sb., která byla schválena Poslaneckou sněmovnou19. září 2012 poměrem 105 ku 83 hlasům včetně kontroverzního bodu průkazy energetické náročnosti budov, pro které zákon nepodepsal prezident ČR.
 

ZP38/2009 METODICKÝ NÁVOD k vyhodnocení možností umístění větrných a fotovoltaických elektráren z hlediska ochrany přírody a krajiny
Tímto metodickým pokynem se řídí všechny instituce, které mají vliv na povolení stavby FVE v ČR.
 

Vláda připravila další opatření pro omezení výstavby slunečních elektráren.
Vyhl. 300/2010 - kterou se provádějí některá ustanovení zákona o OZE 475/2005, 180/2005 obsahuje nařízení maximální hranice investičních nákladů na výstavbu slunečních elektrárena zvyšuje výtěžnost energie slunce od 1. listopadu 2010
 

MÁTE JIŽ ZKONTROLOVÁNU ÚČINNOST VAŠEHO KOTLE?
Evropa a s ní i ČR šetří drahé palivo palivo spalované v kotlích. Každý jistě zná všeobecné pravidlo: Čím je vyšší účinnost spalování paliva tím jej spotřebujeme méně a zaplatíme méně. Proto je vyhl. 276/2000Sb. zavedena povinná kontrola účinnosti kotlů
 

VYHLÁŠKA č. 51/2006 Sb. o připojování k el. soustavě - komentář
Společný materiál SEI a ERÚ jehož cílem je přispět k jednoznačné interpretaci ustanovení vyhlášky č. 51/2006 Sb.,o podmínkách připojení k elektrizační soustavě orgány provádějícími výkon státní správy.
 

Plné znění návrhu elektrikářské vyhlášky
Portál infoenergie požádali moravské cechy elektro o plné zveřejnění elektrotechnické vyhlášky.Připomínky prosím posílejte na ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. mpsv@mpsv.cz.
 

Návrh nové elektrotechnické vyhlášky
V posledních listopadových dnech r. 2010 jako vánoční dárek pro všechny elektrotechniky v ČR odbrželo MPSV ČR návrh vyhlášky, která si klade za cíl zakomponovat, združit řešit mnoho problémů současné elektrotechnické praxe.
 

ČSN EN 16001 energetický management firem - v otázkách a odpovědích
Energetiká legislativa týkající se hospodaření energií a zvyšování energetické účiinosti v organizacích získává podporu vydáním nové normy ČSN EN 16 001.
 

$ Stanovisko MPO a SEI k PENB
Zákon č. 406/2000 Sb. ukládá vlastníkům budov realizovat průkaz energetické náročnosti budovy. Vzhledem k nejasnostem povinosti realizace průkazu ENB vydalo MPO spolu SEI následující stanovisko:
 

Směrnice Parlamentu a Rady EU č. 2010/31/EU o energetické náročnosti budov
Dne 19 května 2010 byla schválena změna směrnice o Energetické náročnosti budov č. 2010/31/EU . Lze předpokládat, že tato směrnice vyvolá změnu zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. a změnu vyhlášky č. 148/2007 Sb.
 

Vyhláška o stanovení vyhrazených el. zařízení před podpisem (01/2010)
V současné době, kdy je na trhu méně práce než v předch.letech, přichází ministerstvo Práce a soc. věcí s návrhem nové vyhlášky, která by mohla pomoci rozšířit pracovní příležitosti pro revizní techniky, projektanty i montážní firmy.Obsah vyhl. v textu
 

Energetický zákon 458/2000 novelizován - přípojky elektřiny nebude hradit odběratel
Dne 2.7.2008 byla vládou schválena úprava energetického zákona č. 458/2008 Sb. Zásadní změny uvádíme v textu
 

Závěrečné směry energetické vládní komise ČR
Vládní energetická komise v červenci 2008 představuje závěrečné směry své práce a naznačuje blízkou i vzálenou budoucnost v otázkách energetické bezpečnosti včetně priorit energetických zdrojů.
 

Normy na internetu sen nebo skutečnost?
Téměř každá firma, podnikatel se v oblasti své činnosti musí řídit jednotnými technologickými předpisy, které jsou zapsány v normách. Avšak jejich vysoká cena je mnohdy nad rámec koupěschopnosti podnikatele. Nedostupnost norem a jejich neznalost
 

Revize spotřebičů bez revizního technika = vysoká finační sankce
V současné době se na redakci infoenergie.cz stále častěji obracejí osoby s dotazem, kdo může provádět revize elektrických spotřebičů. Podle stávajících elektrotechnických předpisů elektrické přenosné spotřebiče a nářadí kontrolovali:
 

LEGISLATIVA ČR

Vyhláška č. 499/2006 o dokumentaci staveb

ZÁKON č. 261/2007 část ekologické daně

Vyhláška č. 5/2007 - VYUŽITÍ BIOMASY

Vyhláška č. 482/2005 Sb. vč. změny 5/2007

Vyhláška č.194/2007 - platnost od 1 září 2007

Vyhláška č. 195/2007 - platnost od 1. září 2007

Vyhláškač. 193/2007 platnost od 1 září 207

Vyhláška č.91/1993 Sb. Bezpečnost a provoz plynových kotelen

Vyhláška č.276/2007 Sb. o kontrole účinnosti kotlů

Vyhláška č.277/2007 Sb. o kontrole klimatických systémů

Vyhláška č.148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov

JAK POŽÁDAT O VÝPIS DOB POJIŠTĚNÍ PRO STAROBNÍ DŮCHOD?

Dne 1.11.2005 byl odsouhlasen zákon, který by měl snižovat daně lidem

30% základ pro výpočet daně pro vybrané osoby samostatně výdělečně činné

VÝPISY Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

Hospodárné zdroje energie a jejich legislativa

Proč prezident republiky Václav Klaus nepřipojil svůj podpis k zákonu č. 180/2005 o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie?

Návrh energetického zákona schválen

Části stavebního zákona

NORMY

Obecně o technické normalizaci

Přehled elektrotechnických dokumentů pro činnost v elektrotechnice

NOVINKA (Platnost od 1.května 2007)- ČSN EN 730540-2:2007- Tepelná ochrana budov. funkční požadavky
Evropská norma nahrazující původní normu ČSN 730540-2:1994,2005, která zakomponovala provedené změny Z1 a Z2. Přísněji například posuzuje vliv tepelných mostů v konstrukcích a v místech spojování konstrukcí.
 

LEGISLATIVA EU

Evropa nařizuje členským státům ušetřit 1% energie.

Evropská směrnice o úsporách energie schválena

Evropský parlament razantně řeší problematiku energetické náročnosti budov

NÁVRH Nařízení evropského parlamentu a rady č. 2003/0300(COD) pro účinnost konečné spotřeby energie a zásobování energií

Návrh směrnice evropské komise o efektivním využívání energie a o energetických službách

O energii na stránkách EU

Přehled dokumentů EU pro hospodaření energií

Šetřit každý rok 1 % energie - povinnost, nebo doporučení EU?

Zákon Evropské unie a Německé spolkové republiky pro upřednostňování obnovitelných energií (zákon o obnovitelných energiích EEG)

Zákon Evropské unie a Německé spolkové republiky pro upřednostňování obnovitelných energií (zákon o obnovitelných energiích EEG)

Zelená kniha EU o energii - obsah dokumentu (volný neoficiální překlad)

Zelená kniha EU o energii - obsah dokumentu na stránkách EU

$ Doba životnosti a roční náklady na údržbu technických zařízení
Jedním ze základních parametrů pro ekonomické hodnocení investičních projektů opatření a obnovitelných zdrojů energie(např. tepelných čerpadel) je doba životnosti zařízení. Více informací a jejich evropský legislativní zdroj získáte v tomto článku
 

$ Důvodová zpráva k vyhlášce "Podrobnosti o kontrole účinnosti kotlů"
Je dná se o soupis argumentů pro odůvodnění potřebnosti vyhlášky "Podrobnosti o kontrole účinnosti kotlů".
 

Finanční postihy při nerespektování zákona o hospodaření energií
Zákon o hospodaření energií letos slaví již 7 letou tradici svého vzniku. Za dobu trvání byla realizována celá řada opatření pro dosažení úspor energie na základě zpracovaných AUTITŮ energetických hospodářství budov. Ti kteří nesplnili podmínky zákona
 

Státní finanční podpora pro v roce 2007 pro soukomé i fyzické a právnické osoby
Stejně tak jako v předchozích letech bude stát v roce 2007 poskytovat finanční podporu pro instalace obnovitelných zdrojů energie. Konkrétní informace o podmínkách získání podpor a jejich výši naleznete v další části článku.
 

  Poslední aktualizace: 31.1.2008 14:12
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 21.12.2003