Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
AktualityAktuality

Vyhláška č.78/2013 o energetické náročnosti budov platná od 1. dubna 2013

   

Vyhláška

 

78/2013,

 

o energetické náročnosti budov

 

 

       Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 318/2012 Sb. k provedení § 7 odst. 8 a § 7a odst. 6:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

       Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie[1]) a stanoví

 

a) nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou náročnost budovy pro nové budovy, větší změny dokončených budov, jiné než větší změny dokončených budov a pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie,

b) metodu výpočtu energetické náročnosti budovy,

c) vzor posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie,

d) vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy,

e) vzor a obsah průkazu a způsob jeho zpracování, a 

f) umístění průkazu v budově.

 

 

§ 2

 

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

 

a) referenční budovou výpočtově definovaná budova téhož druhu, stejného geometrického tvaru a velikosti včetně prosklených ploch a částí, stejné orientace ke světovým stranám, stínění okolní zástavbou a přírodními překážkami, stejného vnitřního uspořádání a se stejným typickým užíváním a stejnými uvažovanými klimatickými údaji jako hodnocená budova, avšak s  referenčními hodnotami vlastností budovy, jejích konstrukcí a technických systémů budovy,

 

b) typickým užíváním budovy obvyklý způsob užívání budovy v souladu s podmínkami vnitřního a venkovního prostředí a provozu stanovený pro účely výpočtu energetické náročnosti budovy,

 

c) venkovním prostředím venkovní vzduch, vzduch v přilehlých nevytápěných prostorech, přilehlá zemina, sousední budova a jiná sousední zóna,

 

d) vnitřním prostředím prostředí uvnitř zóny, které je definováno návrhovými hodnotami teploty, relativní vlhkosti vzduchu a objemového toku výměny vzduchu, případně rychlostí proudění vnitřního vzduchu a požadované intenzity osvětlení uvnitř zóny,

 

e) přirozeným větráním větrání založené na principu teplotního a tlakového rozdílu vnitřního a  venkovního vzduchu,

 

f) nuceným větráním větrání pomocí mechanického zařízení,

 

g) energonositelem hmota nebo jev, které mohou být použity k výrobě mechanické práce nebo tepla nebo na ovládání chemických nebo fyzikálních procesů,

 

h) vypočtenou spotřebou energie energie, která se stanoví z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinností technických systémů, v případě spotřeby paliv je spotřeba energie vztažena k výhřevnosti paliva,

 

i) pomocnou energií energie potřebná pro provoz technických systémů,

 

j) primární energií energie, která neprošla žádným procesem přeměny; celková primární energie je součtem obnovitelné a neobnovitelné primární energie,

 

k) faktorem primární energie koeficient, kterým se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích k získání odpovídajícího množství celkové primární energie,

 

l) faktorem neobnovitelné primární energie koeficient, kterým se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích k získání odpovídajícího množství neobnovitelné primární energie.

 

 

 

 

§ 3

 

Ukazatele energetické náročnosti budovy a jejich stanovení

 

 

(1) Ukazatele energetické náročnosti budovy jsou

 

•a)  celková primární energie za rok,

•b)  neobnovitelná primární energie za rok,

c) celková dodaná energie za rok,

d) dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení za rok,

e) průměrný součinitel prostupu tepla,

f) součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici,

g) účinnost technických systémů.

   

      (2) Hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy a referenční budovy se stanovují výpočtem na základě dokumentace. V případě dokončených budov musí být vstupní údaje pro výpočet v souladu se současným stavem budovy. 

 

      (3) Pro výpočet hodnot ukazatelů energetické náročnosti referenční budovy se použijí hodnoty parametrů budovy, stavebních prvků a konstrukcí a technických systémů budovy uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce a parametry typického užívání budovy.

 

      (4) Výpočet celkové dodané energie a dílčích dodaných energií pro technické systémy vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení se provede postupem podle § 4.

 

      (5) Výpočet celkové primární energie a neobnovitelné primární energie se provede postupem podle § 5.

 

      (6) Výpočet průměrného součinitele prostupu tepla a součinitelů prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici se provede podle české technické normy pro výpočtové metody tepelné ochrany budov[2]).

 

       (7) Výpočet účinnosti technických systémů vytápění, chlazení, větrání, úpravy vlhkosti vzduchu, přípravy teplé vody a osvětlení se provede podle příslušných českých technických norem.

 

 

 

 

 

§ 4

 

Výpočet dodané energie

 

•(1)      Dodaná energie je součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie. Výpočet celkové dodané energie a dílčích dodaných energií se provede výpočtovou metodou s intervalem výpočtu nejvýše jednoho měsíce a po jednotlivých zónách.

      (2) Celková dodaná energie do budovy se stanoví součtem dílčích dodaných energií a vyjádří se také po jednotlivých energonositelích.

      (3) Dílčí dodaná energie na vytápění se stanoví jako součet vypočtené spotřeby energie na vytápění a pomocné energie na provoz technického systému pro vytápění podle české technické normy pro výpočet potřeby energie pro vytápění a chlazení3) a české technické normy pro tepelné soustavy v budovách4) s využitím hodnot typického užívání budov.

      (4) Dílčí dodaná energie na chlazení se stanoví jako součet vypočtené spotřeby energie na chlazení a pomocné energie na provoz technického systému pro chlazení   podle české technické normy pro výpočet potřeby energie pro vytápění a chlazení3) s využitím hodnot typického užívání budov.

      (5) Dílčí dodaná energie na větrání se stanoví jako součet vypočtené spotřeby energie na dopravu vzduchu potřebného pro zajištění požadované výměny vzduchu ve vnitřním prostředí a pomocné energie na provoz technického systému pro nucené větrání   podle české technické normy pro větrání budov5) s využitím hodnot typického užívání budov.

      (6) Dílčí dodaná energie na úpravu vlhkosti vzduchu se stanoví jako součet vypočtené spotřeby energie na úpravu vlhkosti vzduchu a pomocné energie na provoz technického systému pro úpravu vlhkosti vzduchu podle české technické normy pro větrání budov5) s využitím hodnot typického užívání budov.

      (7) Dílčí dodaná energie na přípravu teplé vody se stanoví jako součet vypočtené spotřeby energie na přípravu teplé vody a pomocné energie na provoz technického systému pro přípravu teplé vody podle české technické normy pro tepelné soustavy v budovách upravující účinnost soustav pro přípravu teplé vody6) s využitím hodnot typického užívání budov.

 

       (8) Dílčí dodaná energie na osvětlení se stanoví jakou součet vypočtené spotřeby energie na osvětlení a pomocné energie na provoz technického systému pro osvětlení podle české technické normy pro energetické hodnocení budov upravující energetické požadavky na osvětlení7) s využitím hodnot typického užívání budov. Pro zóny, kde o energetické náročnosti osvětlení rozhoduje uživatel, se použijí hodnoty platné pro referenční budovu.

 

      (9) Při výpočtu dodané energie platí dále tato pravidla

 

a) do dodané energie se nezapočítává ta část, která slouží k výrobě elektřiny nebo tepla, které jsou dodávány mimo budovu,

 

b) součástí dodané energie je i v budově v technických systémech umístěných podle § 5 odst. 2 písm. a) vyrobená a využitá energie slunečního záření, energie větru a geotermální energie s výjimkou tepelných čerpadel,

 

c) součástí dodané energie při využití tepelného čerpadla je i energie okolního prostředí. Ta se vypočte jako rozdíl potřeby energie, kterou tepelné čerpadlo dodává, a vypočtené spotřeby energie tepelného čerpadla.

 

 

§ 5

 

Výpočet primární energie

 

      (1) Celková primární energie a neobnovitelná primární energie pro hodnocenou budovu se vypočítají jako součet součinů dodané energie, v rozdělení po jednotlivých energonositelích, stanovené podle § 4 a příslušných faktorů primární energie uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce. V případě dodávky vyrobené energie mimo budovu se stejným postupem do celkové primární energie a neobnovitelné primární energie zahrne i energie dodaná mimo budovu a energie, která slouží k její výrobě. 

 

          (2) Pro účely stanovení celkové primární energie a neobnovitelné primární energie pro hodnocenou budovu podle odstavce 1 se započitatelnost výroby energie omezuje následujícím způsobem:

a) technické systémy vyrábějící energii pro její užití v budově nebo pro její dodávku mimo budovu musí být umístěny uvnitř systémové hranice v hodnocené budově, na hodnocené budově, nejdále však na pomocných objektech sloužících hodnocené budově, kterými jsou zejména přístřešky pro parkování, oplocení, opěrné stěny, zpevněné plochy nebo na bezprostředně k budově přiléhajících pozemcích,

 

b) vyrobená energie z technických systémů umístěných podle písmene a) se pro hodnocenou budovu započte do primární energie pouze tehdy, pokud již nebyla započtena ve prospěch jiných budov,

 

c) pokud jsou technické systémy umístěné podle písmene a) použity výlučně pro hodnocenou budovu, započte  se do primární energie pouze jejich využitá výroba energie v každém měsíci, nejvýše však do výše příslušných dílčích dodaných energií hodnocené budovy stanovených výpočtem podle § 4,

 

•d)        pokud jsou technické systémy vyrábějící energii umístěné podle písmene a) napojeny na  elektrizační soustavu nebo soustavu zásobování tepelnou energií, započte se do primární energie celá jejich využitá výroba energie v každém měsíci, nejvýše však na úrovni dvojnásobku celkové dodané energie hodnocené budovy stanovené výpočtem podle § 4.

    

     (3) Neobnovitelná primární energie pro referenční budovu se vypočítá

a) vynásobením vypočtených spotřeb energie a pomocných energií pro jednotlivé technické systémy faktory neobnovitelné primární energie podle typů spotřeb uvedenými v tabulce č. 4 přílohy č. 1 k této vyhlášce, a

b) po 1. lednu 2015 snížením hodnoty neobnovitelné primární energie stanovené podle písm. a) o hodnotu uvedenou v tabulce č. 5 přílohy č. 1 k této vyhlášce.

§ 6

Požadavky na energetickou náročnost budovy stanovené na nákladově optimální úrovni

       (1) Požadavky na energetickou náročnost nové budovy a budovy s téměř nulovou spotřebou energie, stanovené výpočtem na nákladově optimální úrovni, jsou splněny, pokud hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedené v § 3 odst. 1. písm. b), c) a e) nejsou vyšší než referenční hodnoty ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu.

     (2) Požadavky na energetickou náročnost při větší změně dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy, stanovené výpočtem na nákladově optimální úrovni, jsou splněny, pokud

a) hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) a e) nejsou vyšší než referenční hodnoty těchto ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu, nebo

b) hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedených v § 3 odst. 1 písm. c) a e) nejsou vyšší než referenční hodnoty těchto ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu, nebo

c) hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy pro všechny měněné stavební prvky obálky budovy uvedeného v § 3 odst. 1 písm. f) není vyšší než referenční hodnota tohoto ukazatele energetické náročnosti uvedená v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce, a současně hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy pro všechny měněné technické systémy uvedeného v § 3 odst. 1 písm. g) není nižší než referenční hodnota tohoto ukazatele energetické náročnosti uvedená v tabulce č. 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce.

    

      (3) Přístavba a nástavba navyšující původní energeticky vztažnou plochu o více než 25 % se považuje při stanovení referenčních hodnot ukazatelů energetické náročnosti budovy za novou budovu.

 

§ 7

Posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie

 

 

        (1) Alternativní systém dodávek energie je

 

•a)        místní systém dodávky energie využívající energii z obnovitelných zdrojů,

•b)        kombinovaná výroba elektřiny a tepla,

•c)       soustava zásobování tepelnou energií,

•d)      tepelné čerpadlo.

 

         (2) Technickou proveditelností se rozumí technická možnost instalace nebo připojení alternativního systému dodávky energie.

 

         (3) Ekonomickou proveditelností se rozumí dosažení prosté doby návratnosti investice do alternativního systému dodávek energie kratší než doba jeho životnosti8). V případě alternativního systému dodávek energie podle odstavce 1) písm. c) se ekonomickou proveditelností uvedeného alternativního systému rozumí dosažení prosté doby návratnosti investice do nového jiného než alternativního systému dodávek energie, který je nebo má být v budově využíván, delší, než je doba životnosti tohoto nového jiného než alternativního systému dodávek energie.

 

         (4) Ekologickou proveditelností se rozumí instalace nebo připojení alternativního systému dodávky energie bez zvýšení množství neobnovitelné primární energie oproti stávajícímu nebo navrhovanému stavu.      

 

      (5) Posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie je součástí protokolu průkazu, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

   

 

 

§ 8

 

Vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy

 

    (1) V případě větší změny dokončené budovy je součástí průkazu také stanovení doporučených technicky, funkčně a ekonomicky vhodných opatření pro snížení energetické náročnosti hodnocené budovy mimo opatření již zahrnutých do větší změny dokončené budovy, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

 

    (2) Technická vhodnost doporučeného opatření pro snížení energetické náročnosti budovy se dokládá technickou možností jeho instalace, funkční vhodnost se dokládá jeho účelem a vlivem na jiné základní funkce stavby a na sousední stavby, ekonomická vhodnost se dokládá dosažením prosté doby návratnosti kratší než doba životnosti doporučeného opatření.

 

    (3) Účinek doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy se vyhodnocuje minimálně na základě úspory celkové dodané energie a neobnovitelné primární energie.

  

 

 

 

 

 

     § 9

 

Vzor a obsah průkazu

•(1)     Průkaz tvoří protokol a grafické znázornění.

 

•(2)     Protokol obsahuje

 

a) účel zpracování průkazu,

b) základní informace o hodnocené budově,

c) informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech,

d) energetickou náročnost hodnocené budovy,

e) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie,

f) doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené budovy,

g) identifikační údaje energetického specialisty a datum vypracování průkazu.

 

•(3)     Vzor průkazu je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

 

•(4)     Grafické znázornění průkazu 

 

•a)   je stejné pro novou budovu, budovu s téměř nulovou spotřebou energie, větší změnu dokončené budovy, jinou než větší změnu dokončené budovy a pro případy prodeje a pronájmu budovy nebo její ucelené části. Pouze v případě neuvedení doporučených opatření se příslušné části grafického znázornění nevyplňují a nezobrazují se šipky s hodnotou ukazatelů energetické náročnosti odpovídající těmto doporučením,

 

•b)    obsahuje zařazení budovy do klasifikačních tříd energetické náročnosti budovy (dále jen „klasifikační třída"),

 

•c)    je umístěno symetricky na bílém podkladě dvou stran formátu A4 na výšku, přičemž je použito standardních fontů písma podle vzoru uvedeného v příloze č. 4 k této vyhlášce,

 

•d)   obsahuje měrné hodnoty ukazatelů energetické náročnosti budovy vztažené na energeticky vztažnou plochu a také hodnoty ukazatelů energetické náročnosti pro celou budovu.

 

 

      (5) Průkaz zpracovaný

 

a) pro prodej nebo pronájem budovy v případě, že není povinnost zpracovat průkaz pro jiné účely, nemusí obsahovat části protokolu podle odstavce 2 písm. e) a f),

 

b) pro novou budovu nemusí obsahovat část protokolu podle odstavce 2 písm. f).

 

      (6) Klasifikační třídy A až G, jejichž slovní vyjádření a hodnoty pro jejich horní hranici jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce, se stanovují pro celkovou dodanou energii, neobnovitelnou primární energii, dílčí dodané energie a průměrný součinitel prostupu tepla a použijí se v grafickém znázornění průkazu podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.

 

           (7) Hranice klasifikačních tříd podle odstavce 6 se stanoví z referenční hodnoty klasifikovaného ukazatele energetické náročnosti budovy ER, která se určí jednotně pro referenční podmínky uvedené pro novou budovu v příloze č. 1 k této vyhlášce. Při změně dokončené budovy, výstavbě budovy s téměř nulovou spotřebou a při prodeji nebo pronájmu stávající budovy platí stejná stupnice klasifikačních tříd jako pro nové budovy.

 

      (8) V případě rodinných a bytových domů se neurčuje klasifikační třída pro dílčí dodané energie pro chlazení.

 

 

§ 10

Podmínky pro umístění průkazu v budově

     Grafické znázornění průkazu v provedení podle přílohy č. 4 k této vyhlášce se v případě budovy užívané orgánem veřejné moci umisťuje na plochu vnější stěny budovy bezprostředně vedle veřejného vchodu do budovy nebo plochu svislé stěny ve vstupním prostoru uvnitř budovy navazující na tento vchod.  

 

    

 

§ 11

 

Zrušovací ustanovení

 

Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov, se zrušuje.

 

 

 

§ 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2013.

 

 

 

 

 

 

 

ministr

 

 

 

 

 

 

 


Příloha č. 1 k vyhlášce č. xx/2013 Sb.

   

Parametry a hodnoty referenční budovy,  referenční hodnoty pro měněné stavební prvky obálky budovy a referenční hodnoty pro měněné technické systémy budovy

 

•(1)      Parametry a hodnoty referenční budovy jsou stanovené tak, aby zajistily nákladově optimální úroveň energetické náročnosti budov a prvků budov, vypočtenou pro jejich předpokládaný ekonomický životní cyklus v souladu se srovnávacím metodickým rámcem1).

 

•(2)      Parametry a jejich hodnoty uvedené v tabulkách 1, 4 a 5 této přílohy charakterizují referenční budovu pro prokazování požadavku hodnocením celé budovy. U parametrů ovlivňujících výpočet energetické náročnosti budovy, pro které nejsou stanoveny referenční hodnoty, se použijí hodnoty shodné s navrhovanou budovou.

 

•(3)      V tabulkách 2 a 3 této přílohy jsou uvedeny parametry a jejich referenční hodnoty pro měněné stavební prvky obálky budovy a měněné technické systémy budovy pro prokazování požadavků pouze vlastnostmi těchto prvků podle § 6 odst. 2 písm. c).

 

•(4)      Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla jednozónové budovy Uem,R se stanoví podle vztahu:

a)       Uem,R = Uem,N,20,R,                                                                                                                                         (1)

pro qim od 18 ˚C do 22 ˚C včetně, kromě budov s téměř nulovou spotřebou energie, u kterých vztah (1) platí pro qim od 18 ˚C, včetně;

b)      Uem,R = Uem,N,20,R · 16 / (qim - 4),                                                                                (2)

                               pro ostatní hodnoty qim

kde    Uem,N,20,R je   požadovaná základní hodnota průměrného součinitele prostupu tepla jednozónové budovy, ve W/(m2·K), stanovená podle odstavců 5 a 6;

          qim                 převažující návrhová vnitřní teplota v zóně budovy podle ČSN 730540-2:2011, ve ˚C.

 

•(5)      Požadovaná základní hodnota průměrného součinitele prostupu tepla jednozónové budovy Uem,N,20,R se stanoví jako vážený průměr normových požadovaných hodnot součinitelů prostupu tepla UN,20 všech teplosměnných konstrukcí obálky jednozónové budovy podle vztahu

          Uem,N,20,R = fR · [ S (UN,20,j · Aj · bj) / S Aj + ∆Uem,R ]                                                 (3)

kde    fR      je   redukční činitel požadované základní hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla podle tabulky 1 této přílohy;

          UN,20,j     normová požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla j-té teplosměnné konstrukce pro převažující návrhovou vnitřní teplotu 20 ˚C, ve W/(m2·K), podle ČSN 730540-2:2011 s tím, že

•a)   pokud součet průsvitných ploch tvoří více než 50 % teplosměnné části vnějších stěn budovy, započte se pouze pro těchto 50 % odpovídající požadovaná normová hodnota součinitele prostupu tepla UN,20 pro výplně otvorů a pro ostatní průsvitné plochy se uvažuje požadovaná normová hodnota součinitele prostupu tepla UN,20 pro vnější stěny;

•b)   pro budovu s lehkým obvodovým pláštěm se při stanovení hodnoty Uem,N,20 podle vztahu (3) použije pro neprůsvitné výplně požadovaná normová hodnota UN,20 pro vnější stěny a pro průsvitné výplně požadovaná normová hodnota UN,20 pro výplně otvorů ve vnější stěně;

          Aj           plocha j-té teplosměnné konstrukce, stanovená z vnějších rozměrů, v m2;

          bj               teplotní redukční činitel odpovídající j-té konstrukci podle ČSN 73 0540-2:2011;

          Uem,R    přirážka na vliv tepelných vazeb, ve W/(m2·K), podle tabulky 1 této přílohy.

 

•(6)      Pro nové budovy je požadovaná základní hodnota průměrného součinitele prostupu tepla jednozónové budovy Uem,N,20,R stanovená podle odstavce 5 rovna nejvýše:

a) pro obytné budovy

          Uem,N,20,R,max = 0,50 W/(m2·K);                                                                       (4)

b) pro ostatní budovy

          Uem,N,20,R,max = 1,05 W/(m2·K),            je-li A/V ≤ 0,2 m2/m3;

          Uem,N,20,R,max = 0,45 W/(m2·K),            je-li A/V > 1,0 m2/m3;

          Uem,N,20,R,max = 0,30 + 0,15 / (A/V),     pro ostatní hodnoty A/V                                (5)

kde    A       je  teplosměnná plocha obálky zóny podle ČSN 730540-2:2011, v m2;

          V            objem zóny budovy, stanovený z vnějších rozměrů, v m3.

 

•(7)      Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla vícezónové budovy Uem,R se stanoví jako vážený průměr hodnot pro jednotlivé zóny podle vztahu 

          Uem,R = S (Uem,R,j · Vj) / S Vj                                                                                      (6)

kde    Uem,R,j je        referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla j-té zóny budovy, ve W/(m2·K), stanovená stejným postupem jako hodnota Uem,R pro jednozónovou budovu podle odstavce 4 až odstavce 6;

          Vj                  objem j-té zóny budovy, stanovený z vnějších rozměrů, v m3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1 -  Parametry a hodnoty referenční budovy

Parametr

Označení

Jednotky

Referenční hodnota

Dokončená budova a její změna

Nová budova

Budova s téměř nulovou spotřebou energie

Redukční činitel požadované základní hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla

fR

-

1,0

0,8

0,7

Průměrný součinitel prostupu tepla jednozónové budovy nebo dílčí zóny vícezónové budovy

Uem,R

W/(m2·K)

hodnota podle odstavce 4

Průměrný součinitel prostupu tepla vícezónové budovy

Uem,R

W/(m2·K)

hodnota podle odstavce 7

Přirážka na vliv tepelných vazeb

Uem,R

W/(m2·K)

0,02

Vnitřní tepelná kapacita

CR

kJ/(m2·K)

165

Celková propustnost slunečního záření (solární faktor)

gR

-

0,5

Činitel clonění aktivními stínicími prvky pro režim chlazení

Fsh,R

-

0,2

Vyrobená elektřina

Qel,R

(kWh)

0

Využitá energie slunečního záření, energie větru a geotermální energie

Qenv,R

(kWh)

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytápění

Účinnost výroby energie zdrojem tepla1)

ηH,gen,R

%

80

Účinnost distribuce energie na vytápění

ηH,dis,R

 

%

85

Účinnost sdílení energie na vytápění

ηH,em,R

%

80

Chlazení

 Chladicí faktor kompresorového zdroje chladu

 EERC,gen,R 2)

 W/W

2,7

Chladicí faktor ostatních zdrojů chladu

EERC,gen,R 2)

W/W

0,5

Účinnost distribuce energie na chlazení

ηC,dis,R

%

85

Účinnost sdílení energie na chlazení

ηC,em,R

%

85

Dodaná energie na chlazení pro rodinné a bytové domy (nebo zόny s tímto provozem)

Qfuel,C

kWh

0

Větrání

Měrný příkon ventilátoru systému nuceného větrání

PSFPahu,R

W.s/m3

1750

Účinnost zpětného získávání tepla systému nuceného větrání s objemovým průtokem větracího vzduchu do 7500 m3/hod

ηH,hr, R

%

60

Účinnost zpětného získávání tepla systému nuceného větrání s objemovým průtokem větracího vzduchu nad 7500 m3/hod

ηH,hr, R

%

40

Úprava vlhkosti vzduchu

Účinnost zdroje úpravy vlhkosti systému vlhčení

ηRH+,gen,R

%

70

Účinnost zdroje úpravy vlhkosti systému odvlhčení

ηRH-,gen,R

%

65

Účinnost zpětného získávání vlhkosti systému nuceného větrání

ηRH,r,R

%

0

Příprava teplé vody

Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody1)

ηW,gen,R

%

85

Měrná tepelná ztráta zásobníku teplé vody vztažená k objemu zásobníku v litrech do celkového objemu zásobníků  400 litrů

QW,st,R

Wh/(l.den)

7

Měrná tepelná ztráta zásobníku teplé vody vztažená k objemu zásobníku v litrech nad celkový objem zásobníků 400 litrů

QW,st,R

Wh/(l.den)

5

Měrná tepelná ztráta rozvodů teplé vody vztažená k délce rozvodů teplé vody

QW,dis,R

Wh/(m.den)

150

Osvětlení

Průměrný měrný příkon pro osvětlení pro rodinné a bytové domy vztažený k osvětlenosti zóny

pL,lx,R

W/(m2.lx)

0,05

Průměrný měrný příkon pro osvětlení pro ostatní budovy vztažený k osvětlenosti zóny

pL,lx,R

W/(m2.lx)

0,1

Činitel závislosti na denním světle

FD,R

(-)

1

Pomocné energie

Korekční činitel typu oběhového čerpadla

fp,ctl,R

(-)

1

 

Poznámky:

1) v případě výroby z paliv vztažená k výhřevnosti paliva,

2) Stanovený podle ČSN EN 14511-2 - Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 2: Zkušební podmínky

 

 

 

Tab. 2 - Referenční parametry a hodnoty pro měněné stavební prvky obálky budovy

Parametr

Označení

Jednotka

Referenční hodnota

Součinitel prostupu tepla

UR

W/(m2·K)

Doporučená hodnota dle ČSN 730540-2:2011

 

 

 

Tab. 3 - Referenční parametry a hodnoty pro měněné technické systémy budovy

Parametr

Označení

Jednotka

 

 

Referenční hodnota

 

Účinnost výroby energie zdrojem tepla pro vytápění a/nebo přípravu teplé vody1)

ηH,gen,R

%

80

Chladicí faktor kompresorového zdroje chladu

EERC,gen,R 2)

W/W

2,7

Chladicí faktor ostatních zdrojů chladu

EERC,gen,R 2)

W/W

0,5

Topný faktor tepelného čerpadla

COPH,gen,R 3)

W/W

3,0

Účinnost zpětného získávání tepla - rovnotlaký systém nuceného větrání

ηH,hr,sys4)

(%)

60

 

Poznámky:

 

1) V případě výroby z paliv vztažená k výhřevnosti paliva

2) Stanovený podle ČSN EN 14511-2 - Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 2: Zkušební podmínky

3) Stanovený podle ČSN EN 14511-2 - Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 2: Zkušební podmínky    

       pro teploty 2/35 oC (vzduch/voda), 0/35 oC (země/voda), nebo 10/35 oC (voda/voda)

4) Stavená podle EN 308

      jedná se o tzv. suchou účinnost samotného rekuperátoru bez vlivu jednotky a ventilátorů pro pracovní bod na hodnotě 50 % jmenovitého výkonu zařízení, v němž je rekuperátor použit

 

 

Tab. 4 - Hodnoty faktoru primární energie pro referenční budovu

Typ spotřeby

Faktor neobnovitelné primární energie       (-)

Vytápění

1,1

Chlazení

3,0

Příprava teplé vody

1,1

Úprava vlhkosti vzduchu

3,0

Mechanické větrání

3,0

Osvětlení

3,0

Pomocné energie (čerpadla, regulace apod.)

3,0

 

 

Tab. 5 - Snížení hodnoty neobnovitelné primární energie stanovené pro referenční budovu (dosažitelné zvýšením využití obnovitelných zdrojů nebo zvýšením parametrů stavebních prvků obálky budovy nebo technických systémů budovy)

 

Parametr

Označení

Jednotky

Druh budovy nebo zόny

Referenční hodnota

Dokončená budova a její změna

po 1.1. 2015

Nová budova

po 1. 1. 2015

Budova s téměř nulovou spotřebou energie

Snížení hodnoty neobnovitelné primární energie stanovené pro referenční budovu

Δep,R

%

Rodinný dům

3

10

25

Bytový dům

3

10

20

%

Ostatní budovy

3

8

10

 

 


Příloha č. 2 k vyhlášce č.  xx/2013 Sb.

 

Klasifikační třídy energetické náročnosti budovy

 

     Pro porovnání se stanovené ukazatele energetické náročnosti budovy podle § 10 odst. 1 zařazují do klasifikačních tříd určených jejich horní hranicí podle tabulky uvedené v této příloze a v průkazu se porovnávají s graficky vyjádřenou stupnicí klasifikačních tříd.

 

 

Klasifikační třída

Hodnota pro horní hranici klasifikační třídy

Slovní vyjádření klasifikační třídy

Energie

Uem

A

0, 5 x ER

0, 65 x ER

Mimořádně úsporná

B

0, 75 x ER

0, 8 x ER

Velmi úsporná

C

ER

Úsporná

D

1,5 x ER

Méně úsporná

E

2 x ER

Nehospodárná

F

2,5 x ER

Velmi nehospodárná

G

 

Mimořádně nehospodárná

Poznámka:

 

Pro účely uvedení ukazatelů energetické náročnosti budovy v informačních a reklamních materiálech při prodeji nebo pronájmu budovy nebo její ucelené části se použije zjednodušená forma znázornění obsahující pouze klasifikační třídu současného stavu celkové dodané energie a její měrnou hodnotu vztaženou na energeticky vztažnou plochu. Velikost písma v tomto případě odpovídá velikosti písma, kterým je uvedena cena prodeje nebo pronájmu. V textových inzerátech se uvádí oba povinné údaje pouze textově.

 

 

 


Příloha č. 3 k vyhlášce č.  xx/2013 Sb.

 

Faktory primární energie hodnocené budovy

 

Tab. - Hodnoty faktoru primární energie pro hodnocenou budovu

Energonositel

Faktor celkové primární energie

(-)

Faktor neobnovitelné primární energie

(-)

Zemní plyn

1,1

1,1

Černé uhlí

1,1

1,1

Hnědé uhlí

1,1

1,1

Propan-butan/LPG

1,2 

1,2 

Topný olej

1,2

1,2

Elektřina

3,2

3,0

Dřevěné peletky

1,2

0,2

Kusové dřevo, dřevní štěpka

1,1

0,1

Energie okolního prostředí

(elektřina a teplo)

1,0

0,0

Elektřina - dodávka mimo budovu

-3,2

-3,0

Teplo - dodávka mimo budovu

-1,1

-1,0

Soustava zásobování tepelnou energií  s vyšším než 80% podílem obnovitelných zdrojů

1,1

0,1

Soustava zásobování tepelnou energií  s vyšším než 50% a nejvýše 80 % podílem obnovitelných zdrojů

1,1

0,3

Soustava zásobování tepelnou energií s 50% a nižším podílem obnovitelných zdrojů

1,1

1,0

Ostatní neuvedené energonositele

1,2

1,2

 

 


Příloha č. 4 k vyhlášce č.  xx/2013 Sb.

 

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy

 

PROTOKOL PRŮKAZU

 

Účel zpracování průkazu

 

 Nová budova

 Budova užívaná orgánem veřejné moci

 Prodej budovy nebo její části

 Pronájem budovy nebo její části

 Větší změna dokončené budovy

 

 Jiný účel zpracování: ............................................................

 

Základní informace o hodnocené budově

 

Identifikační údaje budovy

Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ):

 

 

 

Katastrální území:

 

Parcelní číslo:

 

Datum uvedení budovy do provozu

(nebo předpokládané datum uvedení do provozu):

 

Vlastník nebo stavebník:

 

 

 

Adresa:

 

 

 

IČ:

 

Tel./e-mail:

 

 

Typ budovy

 Rodinný dům

 Bytový dům

 Budova pro ubytování a  stravování

 Administrativní budova

 Budova pro zdravotnictví

 Budova pro vzdělávání

 Budova pro sport

 Budova pro obchodní účely

 Budova pro kulturu

 Jiné druhy budovy:..................................................................

 

Geometrické charakteristiky budovy

Parametr

jednotky

hodnota

Objem budovy V

(objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy)

(m3)

 

Celková plocha obálky budovy A

(součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V)

(m2)

 

Objemový faktor tvaru budovy A/V

(m2/m3)

 

Celková energeticky vztažná plocha budovy Ac

(m2)

 

 

Druhy energie (energonositelé) užívané v budově

 Hnědé uhlí

 Černé uhlí

 Topný olej

 Propan-butan/LPG

 Kusové dřevo, dřevní štěpka

 Dřevěné peletky

 Zemní plyn

  Elektřina

 Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo):  

 

     podíl OZE:   do 50 % včetně,    nad 50 do 80 %,    nad 80 %   

 Energie okolního prostředí  (např. sluneční energie)

 

     účel:   na vytápění,   pro přípravu teplé vody,    na výrobu elektrické energie 

 Jiná paliva nebo jiný typ zásobování: ..................................... 

Druhy energie dodávané mimo budovu

 Elektřina

  Teplo

  Žádné

 

Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech

 

A) stavební prvky a konstrukce

 

a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla

 

Konstrukce obálky budovy

 

Plocha

Aj

Součinitel prostupu tepla

Činitel teplotní redukce

bj

Měrná ztráta prostupem tepla

HT,j

Vypočtená hodnota

Uj

Referenční hodnota

UN,rq,j

Splněno

[m2]

[W/(m2.K)]

[W/(m2.K)]

(ano/ne)

[-]

[W/K]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

-

-

-

-

 

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).

 

a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla

 

Zóna

Převažující návrhová vnitřní teplota

qim,j

Objem zóny

Vj

Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny

Uem,R,j

C]

[m3]

[W/(m2.K)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budova

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

Vypočtená hodnota

Uem

(Uem = HT/A)

Referenční hodnota

Uem,R

(Uem,R = Σ(Vj·Uem,R,j)/V)

Splněno

[W/(m2K)]

[W/(m2K)]

(ano/ne)

 

 

 

 

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s téměř nulovou spotřebou energie a u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b).

 

 

B) technické systémy

b.1.a) vytápění

Hodnocená budova/zóna

Typ zdroje

Energo-nositel

Pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění

Jmenovitý tepelný výkon

Účinnost výroby energie zdrojem tepla2)

ηH,gen

Účinnost distribuce energie na vytápění ηH,dis

Účinnost sdílení energie na vytápění ηH,em

(-)

(-)

(%)

(kW)

(%)

(%)

(%)

Referenční budova

x1)

x

x

x

 

 

 

Hodnocená budova/zóna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: 1) symbol x znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu,

                   2) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje

 

b.1. b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění

Hodnocená budova/zóna

Typ zdroje

Účinnost výroby energie zdrojem tepla

ηH,gen

nebo

COPH,gen

Účinnost výroby energie referenčního zdroje tepla ηH,gen,rq

nebo

COPH,gen

Požadavek splněn

 

(-)

(%)

(%)

(ano/ne)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).

 

 

b.2.a) chlazení

Hodnocená budova/zóna

Typ systému chlazení

Energo-nositel

Pokrytí dílčí potřeby energie na chlazení

Jmenovitý chladicí výkon

Chladicí faktor zdroje chladu EERC,gen

Účinnost distribuce energie na chlazení ηC,dis

Účinnost sdílení energie na chlazení ηC,em

(-)

(-)

(%)

(kW)

(-)

(%)

(%)

Referenční budova

x

x

x

x

 

 

 

Hodnocená budova/zóna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 2. b) požadavky na účinnost technického systému k chlazení

Hodnocená budova/zóna

Typ systému chlazení

Chladicí faktor zdroje chladu EERC,gen

 

Chladicí faktor referenčního zdroje chladu EERC,gen

Požadavek splněn

 

(-)

(-)

(-)

(ano/ne)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).

 

b.3.) větrání

Hodnocená budova/zóna

Typ větracího systému

Energo-nositel

Tepelný výkon

Chladící výkon

Pokrytí dílčí potřeby energie na větrání

Jmenovitý elektrický příkon systému větrání

Jmenovitý objemový průtok větracího vzduchu

Měrný příkon ventilátoru systému nuceného větrání SFPahu

(-)

(-)

(kW)

(kW)

(%)

(kW)

(m3/hod)

(W.s/m3)

Referenční budova

x

x

x

x

x

x

x

 

Hodnocená budova/zóna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.4.) úprava vlhkosti vzduchu

Hodnocená budova/zóna

Typ systému vlhčení

Energo-nositel

Jmenovitý elektrický příkon

Jmenovitý tepelný výkon

Pokrytí dílčí dodané energie na úpravu vlhkosti

Účinnost zdroje úpravy vlhkosti systému vlhčení ηRH+,gen

(-)

(-)

(kW)

(kW)

(%)

(%)

Referenční budova

x

x

x

x

x

 

Hodnocená budova/zóna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocená budova/zóna

Typ systému odvlhčení

Energo-nositel

Jmenovitý elektrický příkon

Jmenovitý tepelný výkon

Pokrytí dílčí potřeby energie na úpravu odvlhčení

Jmenovitý chladící výkon

Účinnost zdroje úpravy vlhkosti systému odvlhčení ηRH-,gen

(-)

(-)

(kW)

(kW)

(%)

(kW)

(%)

Referenční budova

x

x

x

x

x

x

 

Hodnocená budova/zóna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.5. a) příprava teplé vody (TV)

Hodnocená budova/zóna

Systém přípravy TV v budově

Energo-nositel

Pokrytí dílčí potřeby energie na přípravu teplé vody

Jmenovitý příkon pro ohřev TV

Objem zásobníku TV

Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody ηW,gen1)

Měrná tepelná ztráta zásobníku teplé vody vztažená k objemu zásobníku v litrech QW,st

Měrná tepelná ztráta rozvodů teplé vody vztažená k délce rozvodů teplé vody

QW,dis

(-)

(-)

(%)

(kW)

(litry)

(%)

(kWh/l.den)

(kWh/m.den)

Referenční budova

x

x

x

x

x

 

 

 

Hodnocená budova/zóna

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: 1) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje

 

b. 5. b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody

Hodnocená budova/zóna

Typ systému k přípravě teplé vody

Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody ηW,gen

nebo COPW,gen

Účinnost referenčního zdroje tepla pro přípravu teplé vody ηW,gen, rq

nebo COPW,gen

Požadavek splněn

 

(-)

(%)

(%)

(ano/ne)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).

 

b.6.) osvětlení

Hodnocená budova/zóna

Typ osvětlovací soustavy

Pokrytí dílčí potřeby  energie na osvětlení

Celkový elektrický příkon osvětlení budovy

Průměrný měrný příkon pro osvětlení vztažený k osvětlenosti zóny

pL,lx

(-)

(%)

(kW)

(W/(m2.lx))

Referenční budova

x

x

x

 

Hodnocená budova/zóna

 

 

 

 

 

 

 

Energetická náročnost hodnocené budovy

a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané energie v budově

Hodnocená budova/zóna

Vytápění EPH

Chlazení EPC

Nucené větrání

EPF

Příprava teplé vody EPW

Osvětlení EPL

Výroba z OZE nebo kombinované výroby elektřiny a tepla

Bez úpravy vlhčení

S úpravou vlhčením

Pro budovu

Pro budovu

i dodávku mimo budovu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) dílčí dodané energie

ř.

 

 

Vytápění

Chlazení

Větrání

Úprava vlhkosti vzduchu

Příprava teplé vody

Osvětlení

 

Ref. budova

Hod. budova

Ref. budova

Hod. budova

Ref. budova

Hod. budova

Ref. budova

Hod. budova

Ref. Budova

Hod. budova

Ref. budova

Hod. budova

(1)

Potřeba energie

(kWh/rok)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Vypočtená spotřeba energie

(kWh/rok)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

Pomocná energie

(kWh/rok)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)

Dílčí dodaná energie

(ř.4)=(ř.2)+(ř.3)

(kWh/rok)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)

Měrná dílčí dodaná energie na celkovou energeticky vztažnou plochu

(ř.4) / m2

(kWh/(m2.rok))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) výrobna energie umístěná v budově, na budově nebo na pomocných objektech

Typ výroby

Využitelnost vyrobené energie

Vyrobená energie

 

Faktor celkové primární energie

 

Faktor neobnovitelné primární energie

 

Celková primární energie

 

Neobnovitelná primární energie

 

jednotky

 

(kWh/rok)

(-)

(-)

(kWh/rok)

(kWh/rok)

Kogenerační jednotka EPCHP -teplo

Budova

 

 

 

 

 

Dodávka mimo budovu

 

 

 

 

 

Kogenerační jednotka EPCHP - elektřina

Budova

 

 

 

 

 

Dodávka mimo budovu

 

 

 

 

 

Fotovoltaické panely EPPV - elektřina

Budova

 

 

 

 

 

Dodávka mimo budovu

 

 

 

 

 

Solární termické systémy QH,sc,sys - teplo

Budova

 

 

 

 

 

Dodávka mimo budovu

 

 

 

 

 

Jiné

Budova

 

 

 

 

 

Dodávka mimo budovu

 

 

 

 

 

 

d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární energie a neobnovitelné primární energie podle energonositelů

Energonositel

Dílčí vypočtená spotřeba energie/

Pomocná energie

Faktor celkové primární energie

Faktor neobnovitelné primární energie

 

Celková primární energie

 

Neobnovitelná primární energie

 

(kWh/rok)

(-)

(-)

(kWh/rok)

(kWh/rok)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

celkem

 

x

x

 

 

 

 

e) požadavek na celkovou dodanou energii

(6)

Referenční budova     

(kWh/rok)

 

Splněno

(ano/ne)

 

(7)

Hodnocená budova    

 

(8)

Referenční budova     

(kWh/m2.rok)

 

(9)

Hodnocená budova    

 

 

 

f) požadavek na neobnovitelnou primární energii

(10)

Referenční budova

(kWh/rok)

 

Splněno

(ano/ne)

 

(11)

Hodnocená budova

 

(12)

Referenční budova         (ř.10 / m2)

(kWh/m2)

 

(13)

Hodnocená budova        (ř.11 / m2)

 

 

g) primární energie hodnocené budovy

(14)

celková primární energie

(kWh/rok)

 

(15)

Obnovitelná primární energie (ř.14 - ř.11)

(kWh/rok)

 

(16)

Využití obnovitelných zdrojů energie  z hlediska primární energie

(ř.15 / ř.14 x 100)

(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů  dodávek energie u nových budov a u větší změny dokončených budov

 

 

Posouzení proveditelnosti

Alternativní systémy

Místní systémy dodávky energie využívající energii z OZE

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

 Soustava zásobování  tepelnou energie

 Tepelné čerpadlo

Technická

proveditelnost

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Ekonomická

proveditelnost

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Ekologická

 proveditelnost

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Doporučení k realizaci a zdůvodnění

 

Datum vypracování analýzy

 

Zpracovatel analýzy

 

Energetický posudek

povinnost vypracovat energetický posudek

Ano/Ne

energetický posudek je součástí analýzy

Ano/Ne

datum vypracování energetického posudku

 

zpracovatel energetického posudku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučená technicky a ekonomicky vhodná opatření

pro snížení energetické náročnosti budovy

 

Popis opatření

Předpokládaná dodaná energie

Předpokládaná úspora celkové dodané energie

Předpokládaná úspora neobnovitelné primární energie

 

(MWh/rok)

(kWh/rok)

(kWh/rok)

Stavební prvky a konstrukce budovy:

-

 

 

 

-

 

 

Technické systémy budovy:

 

 

 

vytápění

 

 

 

chlazení

 

 

 

větrání

 

 

 

úprava vlhkosti vzduchu

 

 

 

příprava teplé vody

 

 

 

osvětlení

 

 

 

Obsluha a provoz systémů budovy:

-

 

 

 

-

 

 

Ostatní - uveďte jaké

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

Posouzení vhodnosti opatření

Opatření

 Stavební prvky a konstrukce budovy

Technické systémy budovy

Obsluha a provoz systémů budovy

Ostatní  -uvést  jaké

.......................

Technická

vhodnost

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Funkční vhodnost

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Ekonomická

 vhodnost

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Doporučení k realizaci a zdůvodnění

 

Datum vypracování doporučených opatření

 

Zpracovatel analýzy

 

Energetický posudek

energetický posudek je součástí analýzy

Ano/Ne

datum vypracování energetického posudku

 

zpracovatel energetického posudku

 

 

Závěrečné hodnocení energetického specialisty

Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou energie

•·                         Splňuje požadavek podle § 6 odst. 1

Ano/Ne

•·                         Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii

 

Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy

 

•·                         Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. a)

Ano/Ne

•·                         Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. b)

Ano/Ne

•·                         Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. c)

Ano/Ne

•·                         Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje

Ano/Ne

•·                         Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii

 

Budova užívaná orgánem veřejné moci

 

  • Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii

 

Prodej nebo pronájem budovy nebo její části

 

  • Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii

 

Jiný účel zpracování průkazu

 

  • Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii

 

 

 

Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz

Jméno a příjmení

 

Číslo oprávnění MPO

 

Podpis energetického specialisty

 

 

Datum vypracování průkazu

Datum vypracování průkazu

 

 

 

 

 

GRAFICKÉ ZNÁROZNĚNÍ PRŮKAZU

 

 

 

 

 

 

 [1]) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti

    Nařízení Komise č. 244/2012 ze dne 16. ledna 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a  Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov stanovením srovnávacího metodického rámce pro výpočet nákladově optimálních úrovní minimálních požadavků na energetickou náročnost budov a prvků budov

[2]) ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody.

3) ČSN EN ISO 13 790 - Výpočet potřeby energie pro vytápění a chlazení.

4) ČSN EN 15316-1 - Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 1: Všeobecné požadavky.

ČSN EN 15316-2 Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 2-1: Sdílení tepla pro vytápění, Část 2-3: Rozvody tepla pro vytápění.

ČSN EN 15316-4 - Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinnosti soustavy - Část 4-1: Zdroje tepla pro vytápění, kotle, Část 4-2:  Výroba tepla na vytápění, tepelná čerpadla, Část 4-4: Výroba tepla na vytápění, kombinovaná výroba elektřiny a tepla integrovaná do budovy, Část 4-5: Výroba tepla na vytápění, účinnosti a vlastnosti dálkového vytápění a soustav o velkém objemu, Část 4-6: Výroba tepla na vytápění, fotovoltaické systémy, Část 4-7: Zdroj tepla na spalování biomasy, Část 4_8: Otopné soustavy, teplovzdušné vytápění a stropní sálavé vytápění.

 

5) ČSN EN 15665 Větrání budov - Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov.

ČSN EN 15241 - Větrání budov - Výpočtové metody ke stanovení energetických ztrát způsobených větráním a infiltrací v komerčních budovách.

ČSN EN 15242 - Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v budovách včetně filtrace.

ČSN EN 15243 - Větrání budov - Výpočet teplot v místnosti, tepelné zátěže a energie pro budovy s klimatizačními systémy.

6) ČSN EN 15316-3 - Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy-  Část 3-2: Soustavy teplé vody, rozvody a Část 3-3: Soustavy teplé vody, příprava.

7) ČSN EN 15193 Energetické hodnocení budov - Energetické požadavky na osvětlení.

8) ČSN EN 15459 - Energetická náročnost budov - Postupy pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskuze: Vyhláška č.78/2013 o energetické náročnosti budov platná od 1. dubna 2013
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 28.3.2013 07:47
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 28.3.2013