Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
AktualityAktuality

Asociace auditorů: - kdo bude kontrolovat realizaci PENB

U nových staveb se PENB vystavuje na základě projektové dokumentace před zahájením stavby. Jak se bude postupovat u domů, k nimž žádná dokumentace neexistuje (např. vesnické domy, městské činžáky z 19. století apod.)?

-          Průkaz energetické náročnosti budov je zpracováván na základě dokumentace budovy, která je předmětem zpracování. Pokud vlastník budovy nedisponuje žádnou dokumentací, je třeba zajistit alespoň základní zaměření budovy, ze kterého budou zřejmé údaje nezbytné pro výpočet. Jde zejména o podlahové plochy, výšky jednotlivých podlaží, plochy obvodových konstrukcí, okenních a dveřních prostorů. Dále je třeba identifikovat skladbu obvodových konstrukcí a technický systém budovy. Toto zaměření může provést například projektant, nebo oprávněná osoba zpracovávající PENB. Je logické, že při absenci dokumentace budou náklady na pořízení PENB vyšší.

 

Kdo PENB vydává? Kde najdu kontakty na energetický auditory?

-          Průkazy energetické náročnosti budov zpracovává oprávněná osoba podle zák. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, kterou je takzvaný energetický specialista s oprávněním pro zpracování průkazů energetické náročnosti budovy. Touto osobou může být, po absolvování příslušného přezkoušení, buď energetický auditor anebo autorizovaný inženýr či autorizovaný technik dle zák. 360/1992 Sb. Ministerstvo průmyslu a obchodu vede seznam energetických specialistů s vyznačením druhů oprávnění dle zákona o hospodaření energií. Tento seznam je publikován na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Kolik bude štítek stát? Je na to nějaká tabulka? Nebo záleží na sazebníku každého konkrétního auditora?

-          Náklady na zpracování průkazu energetické náročnosti budovy jsou závislé na velikosti hodnocené budovy a samozřejmě na časové náročnosti zpracování průkazu. Je věcí každého zpracovatele jak ocení tyto činnosti. Nelze tedy jakkoliv paušalizovat náklady na zpracování na PENB. I v této oblasti budou uplatněna pravidla volné soutěže, která budou určovat cenu každého konkrétního případu. Lze doporučit vlastníkům budov, aby si před výběrem zpracovatele PENB provedli poptávkové řízení.

 

Jakou dokumentaci auditor potřebuje, když potřebuji spočítat energetickou náročnost své nemovitosti?

Musí k nám auditor přijít osobně domů?

-          Energetický specialista po zpracování průkazu energetické náročnosti budovy potřebuje základní kolekci vstupních údajů, zejména údaje o podlahových plochy, výškách jednotlivých podlaží, plochách obvodových konstrukcí, okenních a dveřních prostorů a skladbě obvodových konstrukcí. Dalšími potřebnými podklady jsou údaje technickém systému budovy, tedy  o osvětlení budovy, vytápění, větrání a chlazení budovy a zařízení zajišťující mikroklimatické podmínky budovy. Tyto údaje lze obecně získat z projektové dokumentace stavby.  Zpracovatel PENB by měl prověřit skutečný stav a porovnat s předloženou dokumentací.

 

Na jaře se mluvilo o tom, že štítek bude mít novou grafickou podobu. Už je hotová? Jak tedy bude vypadat? Musí být umístěn viditelně?

-          Součástí průkazu energetické náročnosti budovy bude i takzvaný štítek energetické náročnosti budovy. V současné době je v závěrečné fázi příprava nové prováděcí vyhlášky o energetické náročnosti budov, ve které budou kodifikovány, vedle požadavků na výpočet, i požadavky na jednotnou grafickou podobu energetického štítku a požadavky na umístění v budovách ve vlastnictví orgánů státní moci. V ostatních budovách nebude nutné energetický štítek na budovu umisťovat.

 

Kdo to bude celé kontrolovat? Katastr? Kdy/ v jakém případě budu muset průkaz ukazovat? Dokládat?

-          Ze zákona o hospodaření energií je kontrolou dodržování zákona určena Státní energetická inspekce a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni průkaz energetické náročnosti budov nebo jeho ověřenou kopii předat kupujícímu budovy nebo nájemci budovy a to při prodeji budovy nebo ucelené části nebo pronájmu budovy nebo ucelené části. Průkaz bude dále předkládán v případech vymezeným v zákoně, tedy např. při prokazování dodržení technických požadavků na stavbě a dále při eventuální kontrole ze strany kontrolního orgánů (opět pouze ve vymezených případech). Dále platí povinnost pro energetického specialistu k předkládání dokumentů a informací ke zpracovaným průkazům energetickým náročností budov na vyžádání Ministerstva průmyslu a obchodu nebo Státní energetické inspekce.

 

Chystám se dům/ byt rekonstruovat a energetický štítek už mám. Při jakých stavebních úpravách se štítek změní?

-          Průkaz energetické náročnosti budov platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy. Podle zákona se za větší změnu budovy považuje změna na více než 25 % celkové plochy obálky budovy. Vlastník, který má zpracovaný průkaz energetické náročnosti budovy za podmínek před novelou zákonu tedy disponuje platným PENB po dobu 10 let od doby zpracování a není  povinen zajistit zpracování nového průkazu.

 

 

 

zdroj:  aea:

Diskuze: Asociace auditorů: - kdo bude kontrolovat realizaci PENB
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 18.1.2013 13:06
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 18.1.2013