Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
AktualityAktuality

Návrh nové elektrotechnické vyhlášky

Legislativa ČR
Legislativa ČR
Na návrhu  vyhlášky pracovala celá řada odborníků z jednotlivých elektrotechnických oblastí, projektanti, revizní technici, cechy elektro, elektrotechnická společenstva, montážní firmy, elektrotechnické sekce   a další odborníci více než  dva roky.   Významnou měrou vypracování návrhu podpořila i Hospodářská komora ČR, která mimo jiné sdružuje podnikatele v oblasti elektrotechniky.

Cílem  návrhu bylo  sjednotit a uzákonit některá pravidla a  názory se kterými se  více či méně potýkají všichni, kdo v elektrotechnice pracují. Podkladem pro zpracování návrhu byly dlouholeté požadavky elektrotechniků, kteří se zúčastňují periodických školení  a  zkoušek elektrotechniků a  v praxi ralizují  zařízení, jejichž provozním základem je  elektřina. 

Legislativní prostor pro vypracování vyhlášky  poskyslo MPSV, které   v roce 2006 iniciovalo  vydání zákona,  kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

 Tento zákon v paragrafu  § 11 Zvláštní odborná způsobilost na technických zařízení , která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců , pokud jde o jejich obsluhu , montáž, kontrolu nebo opravy , mohou práce a činnosti samostatně vykonávat a samostatně obsluhovat jen zvlášť odborně  způsobilí zaměstnanci uvádí, že

Předpokladem získání  zvláštní odborné způsobilosti zaměstnance je :.

 

•a)      Zdravotní způsobilost podle zvláštního právního předpisu,

•b)     Dosažení věku stanoveného zvláštním právním předpisem,; tento věk nesmí být nižší
           než 18 let,

•c)      Odborné vzdělání stanovené prováděcím právním předpisem,

•d)     Odborná praxe v délce stanovené prováděcím právním předpisem,

•e)      Splnění požadavků podle odstavce 3 určených osobou , která uvádí na trh nebo

          distribuuje ,popřípadě uvádí do provozu výrobky , které by mohly ve zvýšené míře ohrozit oprávněný zájem,

•f)       Doklad o úspěšně vykonané zkoušce ze zvláštní odborné způsobilosti ( § 20  zákona 309/2006 Sb. )  

 

 

Podle odstace f  výše citovaného zákona se předpokládá, že odborně způsobilý zaměstnanec  musí dokončit zaškolení nebo zácvik, v němž působil  s ohledem osoby uvedené v odstavci 2 písm. E) , popřípadě osoby touto osobou určené.

Nebyl-li způsob, obsah a doba zaškolení nebo zácviku určen osobou uvedenou v odstavci 2 písm. E ) , určí jej zaměstnavatel s ohledem na charakter práce a náročnost obsluhy.

 

Další podrobnosti zákon o odborné elektrotechnické způsobilosti neuvádí a proto sdružení elektrotechniků ČR a sdružení elektrotechniků jižní Moravy při OHK ČR s podporou cechů elektro:  Hodonín vedené cechmistrem Hansem  Jurgenem Hoefrem,   Žďár nad Sázavou vedené cechmistrem Jaroslavem Miklíkem a  Elektrotechnické  živnostenské společenstvo Brno vedené cechmistrem Milanem Burešem přistoupilo ke zpracování návrhu   prováděcí vyhlášky k zákonu č. 309/2006 Sb.  Dalšími  důvody pro vypracování návrhu prováděcí vyhlášky také byly:

 a) podmínky bouřlivého technického rozvoje  elektrotechnických oborů a to zejména na počátku 21. století, které přinesly  mimo technických změn také celou řadu změn legislativních. Zejména v technické oblasti jsou výsledkem technologických  změn  například nové materiály, přístroje, stroje a spotřebiče , technologie montáží, oprav i údržby elektrických zařízení¨ Řada z nich podstatně (většinou pozitivně ) ovlivnila zásadně bezpečnost elektrotechnických i elektronických zařízení, systému  a instalací.

Technický pokrok se  odrazil  i v legislativě a to například  v zákonech č. 174/68 Sb. ; č. 309/2006 Sb. ; č.251/2005 Sb. (doplnit plné znění názvů zákonů)   se uvádí technická  zařízení  představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví osob. zaměstnanců , pokud jde o jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu nebo  opravy. 

-b) veřejné i zákulisní  diskuze elektrotechniků  a jejich problémy se kterými se setkávají v každodenní praxi.

 

Návrh vyhlášky, který  vychází  také i ze zahraničních zkušeností  a pramenů a  mimo jiné   specifikuje, podle nových poznatků a informaci,   skupiny  osob bez elektrotechnického vzdělání, s elektrotechnickým vzděláním a osoby ve zvláštních případech. Tyto osoby jsou navrženy v následujících skupinách: 

 

•1.      Skupina 

Zkušební technik ve výrobě

Odborný pracovník

Obsluha technického zařízení

Oprava technického zařízení

 

•2.      Skupina

            Odborná způsobilost na činnost  na technickém elektrickém  zařízení:

            §4 Osoby poučené a obsluha technického zařízení 

            §5  Elektrotechnik znalý                                           

            §6  Elektrotechnik samostatný

            §7  Zkušební technik (OTK), servisní technik

Zpracování revizní zprávy  zkušebním a servisním technikem  musí být v souladu   se zákonem  č.102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a obsahům  revizních zpráv  zpracovávaných v této oblasti.

            §8  Elektrotechnik pro řízení činnosti nebo pro řízení provozů             

            §9  Revizní technik               I. stupně         E1                                         

                      „                                   II. stupně         E2

                      „                                   III. stupně        E3                  

                      „                                   IV. stupně       E4

           

Vyhláška navrhuje, pokud revizní technik, zvyšující si odbornou kvalifikaci  až  na   I. stupeň  nebo II  musí prokázat odbornou způsobilost  v předchozích stupních  a  § 6  aby získal  potřebnou kvalifikaci pro výkon své činnosti.

Pokud  osoba získá příslušný kvalifikační stupeň  může  pracovat v příslušné skupině.

 

Výše uvedené osoby  zpracovávající závěrečné  zprávy  z provedených revizí a kontrol elektrotechnických  a elektronických zařízení se musí  řídit  legislativními předpisy. K základním předpisům  pro vypracování revizí a závěrečných zpráv  patří například elektrotechnické veřejnosti známé předpisy: „ Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, zákon č. 458/2000 Sb. energetický zákon, zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb. , ČSN 33 1500 , ČSN 332000-1 , 33 2000-4-51 ed. 2. ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, ČSN 33 2000-6 ed.2.  ČSN EN 33 16 00 ed.2"                 

Vzhledem k tomu, že na stavbách i v organizacích  nepodléhajících činnosti  TIČR  může být  často porušována technologická a bezpečností kázeň a  pracovníci realizující elektrotechnické a elektronické instalace nebo jejich části nemívají příslušnou odbornou způsobilost  vyhláška navrhuje, na základě podnětů odborné elektrotechnické veřejnosti, rozšíření stávajících elektrotechnických  kvalifikačních stupňů  o   §10 osoby vykonávající elektrotechnický odborný dozor ( ETOD).  Tyto osoby budou provádět na základě  informací  o realizaci  prováděných elektrotechnických prácí  (podrobněji řeší návrh vyhlášky)  činnost související s ochranou zdraví osob, bezpečného provozu  a ochrany majetku.

O provedených kontrolách budou vypracovány protokoly, které budou za stanovených podmínek předávány vyšším orgánům a stavebníkům.

Podle návrhu vyhlášky mimo jiných, definovaných činností  bude ETOD jmenovat komisi, která bude u ověřování technických znalostí, bude jmenovat členy komise kteří budou provádět namátkové kontroly a kontroly provedených revizí u zařízení  I. a II. třídy. Ověřování znalostí bude vyznačeno v pracovních průkazech.

Návrh vyhlášky vychází také z rozdělení elektrických zařízení vyhláškou č. 73/2010 Sb. do tříd a  skupin,  kdy navrhuje  tyto skupiny  upravit a rozšířit o možnost kontrol a revizí v některých oblastech  na  širší odbornou elektrotechnickou veřejnost zejména revizní techniky a elektrotechnické auditory. 

Elektrotechnická veřejnost včetně kontrolních orgánů například bezpečnostních a požárních techniků, kteří si při svých kontrolách jako podklad berou revizní zprávy elektro a kritizují  obsah revizních zpráv a  závěrečné hodnocení  návrh vyhlášky obsahuje v paragrafu 9 základní  obsah a  jednoznačné  konečné stanovisko - zařízení je nebo není, z hlediska elektrotechnické bezpečnosti schopné provozu.   Toto stanovisko vyplyne ze závěrečného zhodnocení revize.                                                          

Výše citovaná vyhláška by měla být  základem  pro  prokazatelné  sjednocení  ověření  odborné způsobilosti  odbornými  osobami  s dlouholetou praxí v elektrotechnických oborech, zvýšení  odborné kvalifikace,  periodické získávání nových technologických poznatků,  omezení  nekompetentních a neodborných činností, ke kterým může v současné době v praxi  docházet a  zlepšení  stávajícího  finančního ohodnocení  elektrotechniků.

 

Za autorský kolektiv:

      Höfer Hans Jürgen, cechmistr                                    Jaroslav Miklík, cechmistr

 

Diskuze: Návrh nové elektrotechnické vyhlášky
2011-04-30 08:44 Jarda blbost

  Poslední aktualizace: 3.12.2010 11:54
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 3.12.2010